Drammers voor de spitssluiting van de busbrug in Zaanstad op de bushalte

Wildwest op de Wildeman in Westerkoog.
Hoogst gemeten snelheid 122 km/u door woonwijk!

Wie zijn wij?

U wilt toch ook dat uw kinderen veilig thuiskomen?24h Openstelling busbrug De Binding in Zaanstad veroorzaakt een stroom auto's van bijna 10.000 per dag én nacht door de woonwijken Westerkoog en Westerwatering. De website van Westerkogers, die kiezen voor een veilige en leefbare wijk.

Het Groot Zaans Onderzoek

Het groot Zaans Onderzoek

Doe mee en laat uw mening horen.
Tien vragen over de stad, uw buurt en straat.
Slechts 5 minuten van uw tijd voor een een veiliger leefomgeving.
Bekijk de vragenlijst

Busbrug 5 jaar open

Busbrug – 24 uurs openstelling motie POV

Failliete Zaanse Democratie - Busbrug

Burgemeester en Wethouders van Zaanstad hebben een onderzoek laten doen naar de gevolgen van een 24 uurs openstelling van Busbrug de Binding tussen de woonwijken Westerkoog (Koog aan de Zaan) en Westerwatering (Zaandam).
Het onderzoek is gedaan in de winter en voorjaar van 2017 gedurende een periode van 4 maanden. De gemeente heeft een tijdelijke verkeersbesluit genomen - wegens werkzaamheden aan de ontsluiting van Westerwatering aan de zuidkant ter hoogte van de Houtveldweg – en de busbrug 24u per dag opengezet.
Het rapport is aangeboden aan de Raad met een raadsinformatiebrief.


De inkt van het rapport was nog niet droog of fractievoorzitter Harrie van der Laan (POV) diende een motie in om de busbrug per direct voor alle verkeer 24  uur open te stellen. Tijdens de raadsvergadering van 20 juli heeft van der Laan zijn motie opgeschort tot de raadvergadering na het reces op 21 september. Tot ieders verbazing stond zonder kennisgeving plotseling de motie op de agenda van een extra raadsvergadering op 7 september. Bewoners van Westerkoog, die graag wilden inspreken en aanwezig zouden zijn op 21 september, werden voor de zoveelste keer aan de kant geschoven. GroenLinks fractievoorzitter Paul Laport vraagt om de behandeling van de motie uit te stellen, omdat hij pas die middag heeft vernomen van de wijzigingen. Het heeft er alle schijn van dat de motie zonder al te veel publieke aandacht door de raadsvergadering moet. Niet alleen de datum was zonder kennisgeving verschoven, maar ook de inhoud van de motie was plotseling aangepast

Milieueffectrapportage
Van de Laan begrijpt nu zelf ook dat een directe 24 uurs openstelling niet haalbaar is, omdat er nog een Milieu Effect Rapportage (MER) moet plaatsvinden. De aanpassingen, om de rondweg van Westerkoog veiliger te maken, moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd, aldus van der Laan in zijn aangepaste motie. Wanneer de milieueffectrapportage groen licht geeft, kan de busbrug direct open, vindt hij. Veel Westerkogers zijn blij dat er nu eindelijk in de raad wordt gesproken over de 24 uurs openstelling van de busbrug en de gevolgen voor de woonwijk Westerkoog. Los van het feit of de brug nu wel of niet opengaat, wordt de veiligheid van de rondweg nu eindelijk aangepakt. Een motie in 2015 over de veiligheid van de rondweg in Westerkoog, gesteund door de voltallige oppositie, heeft niet tot verbeteringen geleid.
Na bijna een uur vergaderen, waarin met uitzondering van ROSA alle andere partijen hun steun uitspreken voor een 24 uurs openstelling van de busbrug, trekt van der Laan  zijn motie weer in. De meeste partijen wachten de milieueffectrapportage af. Het meest opvallende is dat geen van de raadsleden het verkeersonderzoek hebben gelezen, althans daaraan refereren. Alleen de raadsinformatiebrief van B&W wordt besproken. Laat staan dat men een reactie geeft op de Open Brief van Westerkogers aan de Raad en B&W.
Wethouder Addy Verschuren (CDA) ook een voorstander van openstelling van de busbrug doet vele toezeggingen, maar wijst de  Raad erop dat zij over het budget van meer dan 2 miljoen voor een veilige rondweg moeten stemmen, cq goedkeuren. 

Onderzoekers negatief over 24u openstelling
Het verkeersonderzoek, uitgevoerd door onafhankelijke bureaus, veegt alle argumenten van tafel voor een openstelling van de busbrug voor autoverkeer. Zoals uitgebreid in de Open Brief aan de raad kan worden gelezen, volgen hieronder kort de argumenten tegen een openstelling:

  • Milieueffecten, een 24 uurs openstelling leidt tot meer autoverkeer, dit deels door inwisseling van korte fietsritten voor autoritten. Het omrijden voor mensen aan de busbrug valt in het niet door het vele extra autoverkeer uit de rest van Zaanstad (pagina 7 rapport). Kortom een open busbrug is slecht voor het milieu.
  •  Openstelling van de busbrug heeft geen invloed op het sluipverkeer door Westzaan (grafiek pagina 54 van het rapport).
  • Openstelling van de busbrug is in strijd met het Zaans Verkeer en Vervoerplan (ZVVP), waarin sluipverkeer (doorgaand verkeer) in woonwijken moet worden voorkomen en verminderd.
  • Ontsluiting van Westerwatering bij de Houtveldweg en Cypressenhout met 2x2 rijbanen en vrijliggende fietspaden is ruim voldoende voor de wijk. Een extra ontsluiting aan de Noordkant bij de busbrug is vanuit verkeerstechnisch onderzoek niet noodzakelijk (pagina 47 van het rapport).
  • Alle maatregelen die nu worden genomen voor een openstelling van de busbrug hebben een maximale houdbaarheid van 10 jaar, omdat daarna alle grenzen van veiligheid, luchtkwaliteit en geluid zullen worden overschreden.

Opvallend is dat alle prognoses tot nu toe aan de lage kant waren, waarmee de rechtspraak voortdurend op het verkeerde been is gezet.
Verder is opvallend hoe cijfers zijn gemanipuleerd door detectielussen vlak naast kruisingen en op oversteekplaatsen te leggen. De gemiddelde snelheid op de rondweg wordt op deze manier sterk naar beneden bijgesteld. Overigens vinden er nooit snelheidscontroles op de rondweg plaats. Ook niet tijdens de tijdelijke openstelling.
Tijdens het kentekenonderzoek op dinsdag 9 mei om sluipverkeer te meten, was  er een verkeersinfarct rond Zaanstad, omdat de brug in de A8 over de Zaan uren defect was.

Open brief aan de Raad tegen 24-uurs Openstelling Busbrug

Het verkeerskundig onderzoek naar de gevolgen van de permanente openstelling van busbrug De Binding is afgerond. Het onderzoek vond plaats in de periode eind januari tot eind mei 2017. In deze periode van vier maanden was de busbrug als gevolg van een tijdelijk verkeersmaatregel 24 uur per dag open. De tijdelijke verkeersmaatregel was het gevolg van de werkzaamheden aan de Houtveldweg ter hoogte van het station Zaandam.
Tegen deze tijdelijke verkeersmaatregel zijn 20 bezwaarschriften door met name bewoners uit Westerkoog ingediend. Over het verloop van de bezwaarprocedures later meer.
Aantal auto's bij 24-uur tijdelijke openstelling Busbrug Westerkoog Zaanstad
Eerst de opvallende resultaten van het verkeersonderzoek door de externe bureaus DUFEC en Goudappel Coffeng.
Het verkeer neemt op de rondweg met name De Wildeman Noord sterk toe tot 9200 auto’s per etmaal. Ook op de busbrug gaat het verkeer naar 8700 mvt per etmaal. Voor De Glazenmaker zijn de effecten nihil. Daarnaast stijgt het aandeel sluipverkeer op De Wildeman tot 8% en op de busbrug tot 10%. Voor het Zaans Verkeer en Vervoerplan (ZVVV) ligt de norm voor sluiperverkeer op 10% en het maximaal aantal voertuigen op een type C ontsluitingsweg, wat de rondweg is, op 8000 auto’s per etmaal. De toename vindt vooral plaats tijdens de spits en in het bijzonder de avondspits. 
Duidelijk is dat de veiligheid en leefbaarheid in Westerkoog in het geding zijn. Zonder maatregelen kan de busbrug niet permanent worden opengesteld. Maatregelen om de verkeersoverlast te verzachten zullen minimaal 3,3 miljoen gaan bedragen, waarbij de onderzoekers direct de kanttekening plaatsen, dat deze maatregelen van beperkte houdbaarheid zijn, omdat het verkeer doorgroeit en dreigt vast te lopen binnen 10 jaar. Alternatieven voor de permanente openstelling van de busbrug noemen de onderzoekers: het ontwikkelen van de Westerkoogweg (bij bewoners bekend als de weg binnendoor), een nieuwe aansluiting vanuit Westerwatering naar de Vincent van Goghweg en een weg aan de Westkant van het spoor, parallel aan de provinciale weg. 
Het onderzoek toont aan dat er van positieve milieueffecten geen sprake is, als de busbrug permanent opengaat.  Integendeel een geheel open busbrug trekt juist extra verkeer aan. Veel mensen die anders te voet of op de fiets gaan zullen nu sneller de auto gebruiken. Dit is tegen het fietsbeleid van Zaanstad. De zogenaamde omrijdbewegingen voor mensen die dichtbij de busbrug wonen, vallen in het niet door al het extra verkeer dat de open busbrug genereert. Verblijfsgebied Busbrug - Inverdan - Zaanstad
Verder is opvallend dat tellingen in Westzaan laten zien, dat een permanent open busbrug geen invloed heeft op de verkeersafwikkeling op de JJ Allenstraat.
De onderzoekers laten ook weten, dat de vernieuwde Houtveldweg met vier rijstroken en vrijliggende fietspaden aan de zuidkant de ontsluiting van de wijk Westerwatering makkelijk aankunnen.
Over het argument dat de busbrug 24 uur per dag open moet in geval van calamiteiten wordt helemaal niet gesproken door de onderzoekers.
Tenslotte geven de onderzoekers aan, dat er geen onderzoek is gedaan naar de milieueffecten. Dit onderzoek is kostbaar en kan later worden uitgevoerd als de Raad akkoord gaat met de permanente openstelling van de busbrug. Dit is het paard achter de wagen spannen.
Duidelijk is, dat de 24 uurs openstelling van de busbrug een politiek besluit is, dat niet door het onderzoek wordt ondersteund. Wat veel bewoners en met name de bezwaarmakers steekt, is dat de tijdelijke openstelling een gevaarlijk experiment is geweest, waarbij de leefbaarheid en veiligheid in Westerkoog in het geding waren. 
De bezwaarmakers nemen het de Raad dan ook bijzonder kwalijk dat het kennelijk voor hen geen bezwaar is om te experimenten met een bijzondere kwetsbare groep weggebruikers namelijk ouderen en kinderen in het verblijfsgebied Westerkoog. 

Een korte opmerking over de tijdelijke openstelling. Het tijdelijk verkeersbesluit voor een 24 uurs openstelling is genomen zonder een omgevingsvergunning aan te vragen. De externe adviescommissie heeft het College hier op gewezen. De aanvraag voor deze vergunning is pas op 15 juni gedaan. Dit betekent dat de tijdelijke openstelling illegaal was. En niet, zoals het College naar buiten bracht, dat de tijdelijke openstelling juridisch was gerechtvaardigd. Hieruit blijkt des te meer hoe complex de openstelling van de busbrug is, aangezien er een bestemmingsplan aan ten grondslag ligt. Raadsleden zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de juridische consequenties en denken met een simpel verkeersbesluit de busbrug te openen.
De onderzoekers geven een aantal adviezen om de rondweg veiliger te maken, ook al mocht men niet overgaan tot het permanent openen van de busbrug.
Hierna zullen de verschillende verkeerskundige aspecten, door de onderzoekers naar voren gebracht, worden toegelicht.

Verkeerschaos open busbrug - Zaanstad

Verkeerschaos woonwijk Westerkoog
Sinds 30 januari staat busbrug De Binding in Zaanstad tussen de woonwijken Westerwatering en Westerkoog open voor autoverkeer, ook tijdens de spits. De gevolgen zijn direct zichtbaar: het verkeer in de woonwijk Westerkoog loopt met name vast in de spits. Knelpunten zijn de kruising van de Wildeman naar de Westerkoogweg en de kruising busbrug Wildeman – Glazenmaker (zie filmbeelden: kruising Total en kruising busbrug). De situatie is voor fietsers bijzonder gevaarlijk, omdat zij zich tussen het vaststaande verkeer moeten doorwurmen. De smalle rondweg van Westerkoog, waarop ook het langzaam verkeer zich beweegt, is totaal ongeschikt voor doorgaand autoverkeer. De maximale snelheid van 50km/u en het ontbreken van snelheidsremmende maatregelen maken de weg levensgevaarlijk. Veel ouders laten hun kinderen dan ook over het trottoir fietsen. De lijndiensten van Connexxion, het vele vrachtverkeer naar en van het winkelcentrum over een weg van 7m breed, vragen om ongelukken. Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft met twee rapporten duidelijk gemaakt, dat de weg anders had moeten worden ingericht.

Analyses van Google live verkeersinformatie laat zien, dat er meer verkeer Westerwatering ingaat dan uit, waaruit de conclusie kan worden getrokken, dat de open busbrug veel extra verkeer ontwikkelt  van en naar Zaandam Zuid naar Zaandam Noord. Zonder ingewikkelde verkeerskundige modellen is de conclusie klip en klaar: een open busbrug trekt in de spits veel sluipverkeer aan als alternatieve route voor de provinciale weg en A8. Anders gezegd de verkeersdruk in de woonwijken neemt alleen maar toe, omdat er extra verkeer wordt gegenereerd. 
Live verkeersinformatie busbrug

De zogenaamde tijdelijke openstelling is een gevolg van de werkzaamheden aan de Houtveldweg in Westerwatering. De Houtveldweg heeft vier rijstroken - waarvan  er nu twee dicht zijn - en vrijliggende fietspaden. Van enige hinder is geen sprake. De hulpdiensten hebben aangegeven dat om de veiligheid in Westerwatering te garanderen de busbrug open moet. Afspraak was ook, dat het verkeer in Westerkoog gemonitored zou worden. Nu het verkeer vastloopt en men nog altijd met meer dan 50km/u door de woonwijk Westerkoog rijdt, is de vraag wat deze monitoring inhoudt.

Gevaarlijke punten waar het vastloopt:

  1. Op en naar de busbrug (Wildeman – Glazenmaker)
  2. Wildeman naar de Westerkoogweg (wijk in en uit)
  3. Rotonde N515 Guisweg Westerkoogweg
  4. Oprit naar en op de A8 loopt vast in de ochtendspits
  5. De Glazenmaker ter hoogte van de basisscholen en het winkelcentrum

Afspraak in o.a. het collegeaccoord was dat de busbrug zou opengaan na grondig verkeerskundig onderzoek en overleg met de bewoners. Dit laatste heeft nog nooit plaats gevonden. En voor onderzoek zet men nu eerst de busbrug helemaal openen om de gevolgen te onderzoeken. De wereld op zijn kop. Voor ingewijden de Zaanse methode.
Het is teleurstellend dat raadsleden niets van zich laten horen. Motie 37 die de oppositie heeft ingediend voor een veiliger rondweg was alleen maar bedoeld om zich bij ernstige incidenten te kunnen indekken en elke aansprakelijkheid uit de weg te gaan. Ronduit schokkend is het ontkennen van de gevaarlijke verkeerssituaties door college partijen als D66 en VVD. Tijdens de formatie heeft D66 fractievoorzitter Gemma Kwantes aangegeven met de bewoners van Westerkoog in gesprek te willen gaan. De huidige D66 fractievoorzitter Sanna Munnikendam ontkent en kijkt de andere kant op. Ondertussen is mevrouw Munnikendam wel druk met bewoners in Westzaan in overleg om het sluipverkeer daar aan te pakken. Westzaan ligt parallel aan Westerkoog. Al het verkeer dat niet door Westzaan gaat, komt nu door Westerkoog. Verdeel en heers is de politiek in Zaanstad. VVD fractievoorzitter Gerard Ram weet ook Zaankanters tegen elkaar uit te spelen. OPEN DIE BUSBRUG zijn populistische slogans in Zaanstad, waarmee je een paar raadszetels in het pluche kunt veroveren. In een woonwijk waar nooit doorgaand verkeer was, moeten de bewoners genoegen nemen met 8000 auto’s door hun straat. Niemand in Nederland zou dit accepteren, maar in de Zaanse dictatuur bepaalt de meerderheid wat de minderheid moet slikken; een bananengemeente. 

Dinsdagavond 28 februari om 19u is een zitting van de bezwarencommissie op het gemeentehuis. Opnieuw zullen bewoners hun standpunten toelichten voor een veilige en leefbare woonwijk waarin geen sluipverkeer past.

Protest bewoners tegen tijdelijke openstelling busbrug

Het College van B&W heeft besloten om busbrug De Binding, tijdelijk voor alle verkeer open te stellen en wel van 30 januari tot 31 mei 2017. Zoals altijd worden belangrijke besluiten door B&W in de vakantie genomen. Het tijdelijke besluit om de spitssluiting van de busbrug op te heffen, is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 december 2016.

Pas deze week – drie weken – na het besluit stuurt de gemeente een schrijven aan de bewoners rond.

De uitnodiging voor een inloopbijeenkomst is ook klassiek. U wordt uitgenodigd om te horen wat de besluiten van de gemeente zijn, uw mening telt niet. U zult keurig te woord worden gestaan en uitleg gegeven, maar het besluit – zonder overleg met de bewoners – staat vast. Bent u het er niet mee eens, dan mag u bezwaar indienen. Inmiddels zijn 3 van de 6 weken voor het indienen van bezwaar verstreken en gaat de busbrug op 30 januari gewoon open.
Waarom heeft de gemeente zo’n haast om de busbrug 24/7 helemaal open te stellen? VVD wethouder Dennis Straat heeft laten weten, dat hij het verkeersplein Zaandam wil ontlasten door extra op en afritten bij de Guisweg te ontwikkelen. Verkeer uit het Noorden voor Zaanstad kan dan eerder van de snelweg af. Hij vergeet te vermelden dat verkeer uit de richting Assendelft – Wormerveer – Beverwijk – Alkmaar zijn weg via de woonwijk Westerkoog naar Zaandam zal vervolgen. 
Al deze plannen passen binnen het plaatje van de ontwikkeling van het tracé A8-A9. De verkeerstoename op de A8, die dwars door Koog aan de Zaan loopt, zal enorm zijn. 
Hart voor de Stad heeft prachtige plannen voor een zogenaamd Schanscircuit ontwikkeld, maar vergeet de gevolgen voor Westerkoog te noemen. Westerkoog geldt nog altijd als een van de mooiste wijken van Zaanstad, maar als het aan de gemeente ligt, wordt dit snel afgebroken.
Nu niemand – noch de gemeenteraad noch Hart voor de Stad -  voor Westerkoog opkomt, zullen we zelf het initiatief moeten nemen om onze woonwijk veilig en leefbaar te houden.

Binnenkort volgen datum en tijd voor een bijeenkomst van en door bewoners in de Vuister.

Inmiddels zijn verschillende bezwaarschriften ingediend. Een van de bezwaarschriften vindt u in de bijlagen. Wilt u ook een bezwaarschrift indienen, dan kunt u een voorbeeld downloaden, invullen met uw gegevens en opsturen voor 7 februari naar de gemeente. Verander de tekst naar eigen inzicht en belevenis. Wilt u zeker weten dat het goed aankomt ga dan naar de website van de gemeente www.zaanstad.nl en maak gebruik van het contactformulier onder de knop contact -> online contact . Categorie kiezen: Een algemene vraag stellen of reactie geven op een brief. 

Uw bezwaarschrift moet uiterlijk 6 februari binnen zijn bij de gemeente Zaanstad.

Regent Vreeman en populist van der Laan openen busbrug 24/7


Vreeman opent busbrugRuud Vreeman is terug als tijdelijk burgemeester van Zaanstad. De liefde tussen de Zaankanters en Vreeman heeft nooit mogen bloeien. Vreeman voelde zich niet gelukkig in Zaanstad en stak dat ook niet onder stoelen of banken, getuige verschillende van zijn denigrerende opmerkingen over de bewoners van Zaanstad: Bij de Koogse voetbalvereniging KFC vroeg de verkoper van het programmaboekje: “Toch wel betaald, burgemeester? Want u kunt het beter lijen dan ik.” 
De opbrengst van de collecte voor het afscheid van Vreeman: Een fontein der verdraagzaamheid op het Prins Bernardplein, bleef lange tijd geheim. Reden:  de collectebus was leeg. Maar Vreeman zal Vreeman niet zijn om met een campagne hearts en minds van de Zaankanter te winnen. En hoe doe je dat: Openstelling Busbrug de Binding 24/7. Wegens werkzaamheden aan de Houtveldweg ter hoogte van het station Zaandam zal spitsluiting van de busbrug van medio januari tot mei worden opgeheven. Ditzelfde trucje heeft Vreeman in 2003 ook al toegepast bij de brand van cacaopslag Furness. Toen ging de busbrug ook een half jaar open. Voor de zoveelste keer een drogreden van Vreeman; de fietsers in Westerwatering zouden in gevaar komen bij de werkzaamheden. De fietsers in Westerkoog zijn al jaren in gevaar op de rondweg waar ze met snelheden van meer dan 50km/u worden ingehaald. Om over de gevaarlijke oversteekplaatsen maar te zwijgen. 
Volgens de gemeente zal het verkeer in Westerwatering vastlopen tijdens de ochtend- en avondspits. Dus verlegt men dit probleem maar naar de rondweg in Westerkoog. Men staat nu al vaak buiten de spits op de Wildeman bij Total in de rij om Westerkoog  uit te komen. Nog afgezien van de druk die op de spoorwegovergang bij de Guisweg komt.

POV populist Harrie van der Laan
Een paar weken geleden kwam de Zaanse populist Harrie van der Laan (Partij voor Ouderen en Veiligheid - POV )met een motie om per direct de busbrug 24/7 op te stellen. De Raad stemde tegen, omdat er eerst gedegen onderzoek moet worden gedaan naar de gevolgen van de toenemende verkeersstromen door de woonwijken. Wethouder Addy Verschuren belooft om tegen de zomer de onderzoeken klaar te hebben. Ruud Vreeman – de man van de burgemeesterlijke ongehoorzaamheid - staat boven de wet en bepaalt zelf wanneer de busbrug open gaat: en wel medio januari. Het kerstkadootje van Ruud voor Zaanstad. POV populist Harrie van der Laan - Zaanstad
Het is vreemd dat de Raad om onderzoeken blijft vragen voor de openstelling van de busbrug. Immers deze onderzoeken zijn er al. Zo zijn er twee onderzoeken van Veilig Verkeer Nederland (VVN 2012 en VVN 2006) waarin de rondweg als onveilig wordt omschreven. Verder is er een actualisering van de situatie op de rondweg (zie rapport) waarin het verkeer sneller toeneemt, dan sprake was in het rapport dat voor de Raad van State door de gemeente is gepresenteerd. Als een van de oplossingen voor het toenemende verkeer op de rondweg noemen de ambtenaren het verruimen van de spitstijden. De Raad van Zaanstad beslist anders en wil zo snel mogelijk de busbrug helemaal open voor het verkeer.  

ZVVP - geen doorgaand verkeer in woonwijken
Het Zaans Verkeer en Vervoersplan (zie ZVVP) is helder: doorgaand verkeer in woonwijken dient voorkomen te worden. Westerkoog, maar ook Westerwatering waren altijd woonwijken zonder doorgaand verkeer. Met de openstelling van de busbrug is er een nieuwe Noord-Zuid verbinding in Zaanstad ontstaan. Met alle gevolgen van dien, zoals sluipverkeer. Maar niet volgens B&W van Zaanstad. Metingen werden gemanipuleerd, Westerkoog en Westerwatering vormen nu samen één verkeersgebied, de rondweg Westerkoog krijgt een upgrade van erfontsluitingsweg (max 3500 auto’s per dag) naar gebiedsontsluitingsweg (max 8000 auto’s per dag). In de evaluatie van 2012 wordt met name in de weekenden - als er geen spitssluiting is - de 8000 auto’s per dag al bijna bereikt.

Waarom blijft Harrie van der Laan naar rapporten vragen als deze er al zijn?
Van de voorzitter van de Partij van Ouderen en Veiligheid verwacht je meer aandacht voor de gevolgen van duizenden auto’s door de woonwijk Westerkoog. Naast de veiligheid is er sprake van geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. 

Trillingen – schade aan woningen
Sinds kort klagen bewoners ook over scheuren in de muren. Veel mensen zijn de ellende in de Wilhelminastraat (Krommenie) niet vergeten waar de huizen verzakten door het zware verkeer. In Westerkoog met dezelfde veenbodem – waar Vreeman graag op danst – is de ondergrond niet berekend op zware belasting met alle gevolgen van dien. Deze situatie is al aan de gemeente gemeld, waarbij de reactie was: de huizen in Westerkoog dienen tegen trillingen bestand te zijn en de huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk.
Dagelijks rijden er duizenden auto’s, stadsbussen, maar ook tientallen zware vrachtwagen over de smalle rondweg (7m) - zonder gescheiden fietspaden – door de woonwijk naar het winkelcentrum en busbrug met een snelheid van meer dan 50 km/u.

Zaanse Raad zonder ruggengraat
In 2003 onder Vreeman sneuvelde de wijziging van het bestemmingsplan busbrug bij de Raad van State. Met deze tijdelijke openstelling is de kans groot dat de busbrug weer helemaal dichtgaat. In Tilburg is Vreeman er uitgegooid als burgemeester. Via de PvdA baantjes carrousel en vriend Max van der Berg mocht hij weer als interim burgemeester in Groningen aan de slag. En nu wordt hij met open armen ontvangen door het Zaans College en de Raad.
Het is opnieuw het onbetrouwbare Zaanse bestuur dat de bewoners links laat liggen. Afspraken worden niet nagekomen en bewoners rest opnieuw niets anders dan een gang naar de rechter. 
In het zogenaamde monitoring tijdens de openstelling heeft niemand vertrouwen. Maatregelen zoals het instellen van een 30km zone op de busbrug en rondweg dienen van te voren te worden uitgevoerd en gehandhaafd. En niet nadat er ernstige incidenten hebben plaatsgevonden. In Zaanstad geldt de regel: zolang er niets ernstigs gebeurd is het veilig. En gaat het toch fout dan liggen standaard excuses al klaar: 'De communicatie had beter gekund'.

 

Pagina's