Nieuwsverzamelaar

Tweerichtingsverkeer Padlaan van de baan?

De Orkaan - 57 min 20 sec geleden

Zaanstad overweegt het besluit om tijdelijk tweerichtingsverkeer toe te staan op de Padlaan in Krommenie in te trekken. Dit als reactie op de vele klachten, waaronder die van 37 buurtbewoners, als gevolg van dit besluit.

De gemeente heeft gisteravond in de Palmboom in Krommenie een bijeenkomst georganiseerd om het besluit toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Het tweerichtingsverkeer is ingevoerd voor de periode van 3 september 2018 tot en met 30 maart 2019 om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van Krommenie te waarborgen tijdens riool- en bestratingswerkzaamheden op het Weiver en de Zuidervaartdijk.

De klachten betreffen vooral de onveiligheid en veel bijna-ongelukken als gevolg van de toename van het verkeer (dagelijks acht- tot negenduizend motorvoertuigen) en de combinatie van fiets- en autoverkeer op een betrekkelijk smalle weg.

Bewoners zeggen last te hebben van trillingen. Er zijn ook klachten gekomen over de slechte staat waarin het asfalt verkeert en de onduidelijke belijning (de gemeente kan die pas in het voorjaar aanpassen).

Bewoners verbazen zich erover dat op het Padlaan vijftig kilometer is toegestaan. Volgens de gemeente past dertig kilometer ‘niet in het beleid’.

Foto’s: Google Streetview (boven 2018, onder 2016)

VVD en GroenLinks (Ja! Echt!) willen vuurwerkvrije buurten

De Orkaan - 2 uur 16 min geleden

Tussen de VVD en GroenLinks gaapt een diepe politieke afgrond. Inhoudelijk zijn de verschillen groot, en sinds de voor GL desastreus verlopen formatie, is de liefde er niet groter op geworden.

Een terugkerend strijdpunt is het vuurwerk. Romkje Mathkor (GL) pleit al jaren voor een verbod en de partij zet elk jaar het Meldpunt Vuurwerkoverlast in, VVD-woordvoerder Harm Jan Egberts daarentegen wilde tijdens het laatste traditionele wel/niet-verbod-debat bijna zelf een vuurpijl in de raadszaal afsteken (bij wijze van spreken dan).

Daarom hebben de partijen samen het initiatief genomen om de vuurwerkoverlast terug te dringen.

Daarom hebben de partijen samen het initiatief genomen om de vuurwerkoverlast terug te dringen.

Daarom hebben de partijen samen het initiatief genomen om de vuurwerkoverlast terug te dringen.

Voor de zekerheid schrijven we het maar drie keer op. Zelf moesten we het voorstel drie keer lezen voordat we het geloofden. De namen onder het voorstel: Romkje Mathkor (GroenLinks) en Harm Jan Egberts (VVD). De verschillen tussen de partijen zijn groot schrijven ze zelf:

“Er zijn partijen die de traditie in ere willen houden en belang hechten aan de sociale aspecten en vrijheid van een ieder om de jaarwisseling op hun wijze te vieren. Anderzijds zijn er partijen die de negatieve kant van het afsteken van vuurwerk dermate zwaar laten wegen dat zij pleiten voor een algeheel verbod. De VVD-Zaanstad behoort bij de eerste genoemde categorie partijen terwijl GroenLinks-Zaanstad pleit voor een drastische inperking van het gebruik van consumentenvuurwerk.”

Maar het probleem is daarbij niet opgelost:

“Voorzichtig mogen wij concluderen dat door voorlichting en bewustwording de overlast van consumentenvuurwerk de laatste jaren enigszins afneemt. Tegelijkertijd lijkt de hoeveelheid illegaal vuurwerk eerder toe dan af te nemen. En handhaving heeft nog geen afdoende antwoord daarop.”

Oplossingen zijn er niet voor Zaanstad:

“De vuurwerkvrije zones die in 2015 waren ingesteld, hebben ook geen echte oplossing gebracht. Het geven van professionele vuurwerk- of lichtshows zou uiteindelijk een uitstekend alternatief kunnen zijn. De kosten daarvoor bedragen echter circa € 40.000 per show. En in Zaanstad zou je zo’n show op meerdere locaties moeten houden. Ook gezien de te verwachten organisatorische problemen lijkt dit voorlopig toekomstmuziek.”

GroenLinks en de VVD zijn in andere gemeenten gaan kijken hoe die er mee omgaan en vonden in Den Haag een werkbaar alternatief: ‘bewonersinitiatieven vuurwerkvrije buurt’ waarbij bewoners zelf een vuurwerkvrije zone kunnen instellen:

“het enige wat de gemeente hoeft te doen is borden verschaffen die aangeven dat het een vuurwerkvrije zone betreft. Er wordt ook niet verwacht van de politie dat ze handhaven.”

In Den Haag waren 18 bewonersinitiatieven die voor het overgrote deel positief uitpakten, Den Haag wil de komende jaarwisseling dit experiment daarom uitbreiden. VVD en GL stellen daarom voor om ook in Zaanstad bewonersinitiatieven voor vuurwerkvrije buurten in te stellen.

Wij vinden de constructieve samenwerking top! Nu nog een A8-A9-initiatief van VVD en SP!

VVD wil demonstraties verbieden bij Sinterklaasintocht

De Orkaan - 3 uur 7 min geleden

De VVD wil demonstraties bij de Sinterklaasintocht van 17 november verbieden. De partij heeft daarover vragen aan het college van B&W gesteld.

Zo’n verbod zou via een noodverordening moeten gebeuren omdat demonstraties in Nederland grondwettelijk zijn toegestaan. Maar als ‘wanordelijkheden’ worden verwacht kunnen demonstraties wel worden verboden.

De VVD verwijst in haar vragen naar de intochten sinds 2014. In dat jaar waren er rellen in Gouda terwijl ook de intocht in Dokkum in 2017 veel ongeregeldheden opleverden (die zich overigens deels niet binnen de gemeentegrenzen voltrokken).

Volgens de VVD was de intocht in Maassluis (2016) de rustigste:

“tijdens de intocht in Maassluis was een noodverordening van kracht en was demonstreren verboden. Daarnaast bood de noodverordening de politie meer mogelijkheden om de veiligheid te garanderen o.a. doordat preventief fouilleren bij een noodverordening is toegestaan.”

Fractievoorzitter Marianne de Boer vindt de “vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging belangrijk maar vindt dat deze vrijheden begrensd zijn op het punt waarbij de veiligheid van anderen in het geding komt.” Omdat:

“de kans op ongeregeldheden zeer groot is (…) zien dan ook graag dat burgemeester Hamming demonstraties op 17 november verbiedt en politie maximaal toerust om haar werk goed te kunnen doen.”

Wie demonstreert?

Begin deze maand maakte de gemeente na vragen van De Orkaan bekend dat er één demonstratie was aangekondigd (een vergunning is niet nodig). Waarschijnlijk was dat de al in juni aangekondigde demonstratie van Kevin De Koning Panen. De PVV heeft inmiddels aangekondigd bij de demonstratie aanwezig te willen zijn.

Actiegroep De Grauwe Eeuw van activist Michael van Zeijl heeft via Facebook aangekondigd niet te gaan demonstreren maar de ‘racistische intocht’ te willen stoppen “met acties, wanneer deze niet van alle racistische elementen is ontdaan”. Een noodverordening zou ook dat tegen kunnen gaan.

Nederlandse Volks-Unie (NVU) heeft ook aangekondigd te willen demonstreren.

Drie activisten, waaronder de Zaanse Joke Kaviaar, kondigen aan bij de intocht in Zaandam actie te zullen ondernemen.

Anneke van Dok: Het zwarte gat

De Orkaan - 3 uur 22 min geleden

Na een lange carrière als burgemeester verhuisde ik terug naar Noord-Holland om me daar te verweren tegen Het Zwarte Gat dat mij was voorspeld. Het valt inderdaad niet mee om van de ene op de andere dag je bureau af te sluiten om vervolgens iedere dag aan de ontbijttafel de ochtendkrant te spellen.

Maar wie een beetje openstaat voor nieuwe uitdagingen, kan de toekomst energiek tegemoetzien. Ik besloot mij te bekwamen in mijn oude vak door lessen te volgen in literair schrijven. Ik schreef in de afgelopen vijf jaar vijf romans en produceer sinds twee jaar wekelijks een column voor De Orkaan.

Door Anneke van Dok

Als ik echter de zin ‘werk door ouderen’ op mijn computer type geeft Google me pagina’s informatie over zorg voor ouderen. Het woord door wordt hardnekkig ontkend. Ik weet dat veel vrouwen van mijn leeftijd oppassen en mantelzorg verlenen aan dierbaren. Terwijl mannen op hoge leeftijd nog vaak actief zijn in hun oude sportvereniging, worden de zorgtaken vooral door vrouwen verricht.

Toch zijn er veel meer activiteiten, waarmee je zowel jezelf als de maatschappij een groot plezier doet. Ik geef toe: niet iedereen beschikt over een vlotte pen, maar een mooi handschrift kan ook goed van pas komen. Mijn vader had, zelfs toen hij al dementeerde, een mooie schrijfhand waarmee hij verre dissidenten, alsmede de dictators die hen gevangen zetten, vanuit het Pennemes in Zaandam trakteerde op epistels. Mijn moeder had hem aangemeld bij Amnesty. Zo voorkwam ze, dat hij met boze brieven de Volkskrant, de VARA-gids en het streekblad opzegde wanneer het nieuws of de programmering hem niet zinde.

Ieder mens heeft talenten, die hij niet onder de korenmaat mag laten staan. Wil je na je pensionering kennismaken met je eigen buurt? Ga collecteren! Dankzij die geringe inspanning, loop je een blokje om, weet je wat er in je buurt omgaat en dien je een goed doel.

Het beruchte zwarte gat overviel mij niet. Mijn dagen zijn gevuld met een vast werkschema: eerst de krant, dan een vervelend karweitje opknappen (een K- klusje noem ik dat) een stukje of een pagina schrijven en een goede daad verrichten. Daarna mag ik pas lezen of wandelen. Het zou goed zijn, als gepensioneerden werden uitgedaagd om de kennis die ze tijdens studie en werkpraktijk opdeden, beschikbaar stellen aan ieder die er interesse in heeft. Als je vijfenzestig bent houdt de baan op, maar je hersens werken gewoon door.

Gaslek Westzijde

De Orkaan - ma, 15/10/2018 - 16:26

Vanmiddag is er een gaslek ontstaan bij graafwerkzaamheden in de Westzijde tegenover de Parkstraat.

Dit gedeelte van de Westzijde krijgt in dit najaar een grote onderhoudsbeurt.

Ruud Hartog stuurde ons de foto’s die hij daar vanmiddag maakte.

Vierdaagse schoolweek bij OBS De Spiegel. Volgen er meer?

De Orkaan - ma, 15/10/2018 - 14:20

Gisteren meldden we dat Zaanprimair aan heeft gekondigd dat na de herfstvakantie (20 t/m 28 oktober) de leerlingen van groep 5 van één van haar scholen maximaal zeven vrijdagen (en één halve vrijdag) geen les te geven.

Wij gokten op basis van de vacatures dat het om De Spiegel zou gaan, en dat werd zojuist tegenover De Orkaan bevestigd door Niko Persoon, de scheidend voorzitter van het College van Bestuur.

Ook laat hij weten dat dinsdag of woensdag bekend zal worden gemaakt of er meer scholen zullen volgen.

Ook De Komeet en Et Buut zouden in de ‘gevarenzone’ kunnen zitten. Bij De Komeet wordt gezocht naar een groepsleerkracht Bovenbouw, en Et Buut zoekt iemand voor zowel de onder -, midden- als bovenbouw.

Archeologische vondst in het centrum van Krommenie

De Orkaan - ma, 15/10/2018 - 09:36

Opnieuw zijn er archeologische vondsten gedaan in Krommenie. Op de plek van het oude postkantoor zijn resten gevonden van een gemetselde fundering uit vermoedelijk de negentiende eeuw, houten palen uit de zeventiende of achttiende eeuw, resten van een beerput of waterberging en diverse gebruiksvoorwerpen.

Voor de opgraving maakt de gemeentelijke archeoloog een plan van aanpak.

Een bijdrage van Jaap de Jong

De vondst op zich is verrassend, maar er was wel rekening gehouden met de mogelijkheid, zegt Eric van Duijkeren, directeur van IdefixCapital, de projectontwikkelaar van de nieuwbouw. ‘Je bouwt in een historische kern. Dan is de kans groot dat je vondsten uit het verleden doet.  Daarom hebben we in opdracht van de gemeente over de lengte van het terrein een sleuf moeten graven voor een eerste verkenning van de bodem.’
Door deze ontwikkeling heeft IdefixCapital de grondsanering moeten uitstellen die na de sloop van het oude postkantoor op het programma stond. Het plan van aanpak voor de opgraving moet uitsluitsel geven over hoeveel tijd ermee gemoeid is. Eric van Duijkeren gaat er voorzichtig vanuit dat de bouw begin volgend jaar van start kan gaan.

Foto: Jaap de Jong, die hiervoor in het hek moest klimmen…

Verkoop start in november

Wat wel vaststaat en doorgaat is de verkoop van 22 appartementen die onderdeel zijn van de Posterijen, zoals het nieuwe complex gaat heten. Makelaar Brantjes start half november met de verkoop van twee appartementen voor starters (één kamer; zestig vierkante meter) en twintig driekamerappartementen van tachtig tot negentig vierkante meter. De verkoopprijs is nog niet vastgesteld. Verder komen er drie winkelunits op de begane grond beschikbaar voor koop of huur. Met de winkels voldoet de projectontwikkelaar aan de eis dat nieuwbouw moet passen bij de publieksfunctie van een winkelgebied.
Is dat commerciële gedeelte geen risico, gezien de leegstand in de Noorder- en Zuiderhoofdstraat?
‘Wat leeg staat, zijn voornamelijk grote panden die al een bestemming hebben gehad,’ zegt Eric van Duijkeren:

‘Wij bieden kleine eenheden die als casco worden opgeleverd. De ondernemer kan het naar eigen inzicht indelen en inrichten. Je kunt ook twee units samenvoegen tot een winkel. Het hoekpand is extra aantrekkelijk, omdat het aan twee kanten een glazen gevel krijgt.’

Het hele pand wordt duurzaam ontwikkeld: zonder gas, met een waterpomp voor de verwarming en de warmwatervoorziening en zonnepanelen op het dak. Aan de achterzijde komen voor bewoners en de winkeliers 27 parkeerplaatsen die zijn afgeschermd met een borstwering.

Architectenbureau Pattynama Ahaus heeft de Posterijen in uitvoering en kleur een Zaans karakter gegeven, passend bij het karakter van het centrum van Krommenie.

Het Historisch Genootschap Crommenie tekent hierbij aan dat het gebied rond de Nicolaaskerk tot het oudste gedeelte van Krommenie behoort. Hier zit veel historie in de grond, zoals nu blijkt bij de sloop van het postkantoor. In de zestiende en zeventiende eeuw kwamen veel  bewoonde straatjes en steegjes uit op de hoofdstraat. Zoals de Evenwichtstraat, het Spinderspad en de Vermaningsstraat Dat zou de palen, de funderingsresten en de beerput kunnen verklaren. Bovendien liep er van het Vlietsend naar het einde van de Noorderhoofdstraat een sloot die later is gedempt. Bij gebrek aan een HVC was deze sloot een goede plek om huishoudelijk afval te dumpen.

 

 

 

Filmpjes: zo sloop je een stolp (en zo bouw je eentje…)

De Orkaan - ma, 15/10/2018 - 07:30

Slopen en bouwen in Westzaan. Eén echte stolp minder en een “traditionele gebouwde woonboerderij” erbij. Soort van 1-1. De binnenkant van de gesloopte stolp wordt bewaard om later weer te gebruiken.

De sloop was aan het Zuideinde waar een oude stolpboerderij moest wijken voor Plan de Witte Vos, aan de J.J. Allanstraat werd in no-time het ‘vierkant’ van een nieuwe woonboerderij opgetrokken.

De stolp achter het Zuideinde 51 was goed te zien vanaf de Overtoom tussen Westzaan en Nauerna. In het nieuwe plan moeten 12 huizen komen. In de eerste plannen was nog sprake van een Zaans buurtje (bekijk hier de tekeningen van beide plannen) maar dat plan heeft het niet gehaald.

Aan de waterkant stond ooit houtzager De Witte Vos. Vroeger stonden er drie houtzagers in dat deel van Westzaan: De Witte Vos, de Groene Jager en het Vliegend Hert.

Molenschuur

In de Stolpendatabase wordt als bouwjaar van de boerderij 1800 aangegeven. Daar is ook onderstaande foto te vinden (artikel gaat door onder foto). Het ‘vierkant’ op de foto boven zou misschien nog ouder zijn.

Het vierkant is inmiddels gedemonteerd, het wordt gerestaureerd en elders weer opgebouwd.

Molenschuur

Minstens zo bijzonder is de de molenschuur van De Witte Vos die ook op het terrein staat. Die droogschuur zou nog veel ouder zijn, waarschijnlijk zo’n 400 jaar. Otterdvd legde de sloop en demontage vast en laat ook beelden van de unieke molenschuur zien. (verhaal loopt door onder video)

Het ‘vierkant’ is vrijwel identiek aan het nieuw gebouwde vierkant van de woonboerderij verderop in het dorp, J.J. Allanstraat 105.

Otterdvd legde de bouw (in ruim 7 minuten) vast, inclusief het bereiken van het hoogste punt (pannenbier!). Het vierkant heeft staanders van 30 x 30. De video werd gemaakt “met dank aan Emma van der Veer, fotografie en Remco Jonker, Alan van der Veer, Jasper, Raf en Jelle”.

Niko Persoon weg bij Zaan Primair

De Orkaan - ma, 15/10/2018 - 07:00

Zaan Primair, de koepel van scholen voor Openbaar Onderwijs in Zaanstad, is op zoek naar een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur.

Niko Persoon, tot op heden de voorzitter, treedt per 1 januari terug wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

In de vacature die op de website van Zaan Primair te vinden is wordt gezocht naar iemand met

“academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring als algemeen directeur of bestuurder in een complexe maatschappelijke organisatie en ervaring met financiële bedrijfsvoering en marktgerichte bedrijfsprocessen.”

Dat ‘marktgericht’ is wel een beetje vreemd voor Openbaar Onderwijs, maar de tijden veranderen. Daarnaast bevat de vacature de bekende obligate verwijzingen naar een “hands-on mentaliteit, pragmatisch handelen, strategische perspectieven, gevoel voor humor, relativering, menselijke maat, betrokkenheid, voorbeeldrol” en… je raadt het nooit: “verbinden”.

Zaan Primair omvat 22 reguliere basisscholen op in totaal 27 locaties, een school voor nieuwkomers (de Kernschool) en Dynamica XL “voor leerlingen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijk beperkingen en leerlingen met gedragsstoornissen en langdurig zieke kinderen.”

In totaal heeft Zaan Primair meer dan 6.500 leerlingen, 750 medewerkers die samen tellen voor 454 fte en een omzet van
€ 41 miljoen.

Foto van Twitter-account van Niko Persoon (hij is de man in het midden), die nog even moet wennen, de AOW-uitkering ontvangen leverde “een vervreemdend gevoel” op bij de (bijna) ex-bestuurder.

Vierdaagse schoolweek bij Zaan Primair… maar waar?

De Orkaan - zo, 14/10/2018 - 16:03

Het plan van de Zaans scholen om een vierdaagse schoolweek in te voeren lijkt meer dan een schot voor de boeg.

Zaan Primair, de koepel van het Openbaar Onderwijs in Zaanstad heeft aangekondigd na de herfstvakantie (20 t/m 28 oktober) de leerlingen van groep 5 van één van haar scholen maximaal zeven vrijdagen (en één halve vrijdag) geen les te geven.

Welke school dat is wilde Zaan Primair niet bekend maken. Maar waar zijn de vacatures? In totaal zijn dat er 9:

 1. De Voorzaan – Leerkracht groep 3, 0.2-0.5 (in ieder geval de vrijdag)
 2. Dynamica XL – Groepsleerkracht, jonge kind SBO, 0.4-0.6
 3. De Dijk – Leerkracht(en) groep 1/2, 0,6
 4. De Gouw – Leerkracht groep 4, 0,2 op vrijdag
 5. Et Buut – Leerkracht voor onder -, midden- of bovenbouw, 0.5
 6. De Kernschool voor nieuwkomers, 1,0
 7. De Spiegel – Leerkracht groep 5, 0.6 – 0.7
 8. De Komeet – Groepsleerkracht bovenbouw, 0,5–0,8
 9. De Spiegel – Kleutergroep, 1.0

Er zijn dus twee kleutergroepen bij De Dijk en De Spiegel (daar is verkorting niet toegestaan) en ook Dynamica XL en De Kernschool lijken buiten schot te blijven, die hebben geen groepsindeling. Voorzaan en De Gouw vragen leerkrachten voor 3 en 4.

De beste gok lijkt De Spiegel te zijn, waar ze expliciet en ‘per direct’ naar een leerkracht voor groep 5 vragen (voor het hele schooljaar, in ‘tijdelijke’ dienst weliswaar). De Komeet is ook optie, de ‘bovenbouw’ omvat groep 5. Bij Et Buut wordt alles gevraagd, dat is dus ook mogelijk.

De hele Boekenoogen…

De Orkaan - zo, 14/10/2018 - 08:00

“Enkele mijlen ten Noord-Westen van Amsterdam, aan den overkant van het vroegere IJ, ligt eene zeer bijzondere streek. Aan weerskanten van de oevers van een breed water strekt zich uit een onafgebroken reeks van molens en huizen, wier eigenaardige bouwtrant langs het water een schilderachtigen indruk maakt.

Dit is de Zaanstreek met haar groengeverfde huizen, die in helderheid van kleur het frissche lentegroen overtreffen, met haar honderden ronddraaiende molenwieken, met haar rookende fabrieken, haar tallooze pakhuizen, haar drukke scheepvaart, en — haar ondernemende bewoners, die de voor enkele eeuwen nog ledige oevers der Zaan hebben gemaakt tot een der middelpunten van handel en nijverheid in ons land.”

Zo begint ‘De Zaansche volkstaal; bijdrage tot de kennis van den woordenschat in Noord-Holland’ van Gerrit Jacob Boekenoogen (1868-1930), uitgegeven in 1897 door A. W. Sijthoff in Leiden.

121 jaar oud, maar prima leesbaar. Boekenoogen legt uit wat het verschil tussen Zaans en de andere Noord-Hollandse dialecten, geeft de verschillen aan tussen wat in de Zaandorpen wordt gesproken (Assendelft is zeer geïsoleerd, ‘men spreekt de “h” verkeerd uit’) en gaat in op schrijfwijze en uitspraak (een ‘zeurderige en zangerige wijze’).

Het tweede deel van het boek is een Idioticon, een woordenlijst met woorden en begrippen die alleen in de Zaanstreek voorkomen.

Hem, znw. m. Naam van vele stukken land. Steeds aan het water gelegen buitendijksland. Door de verschillende inpolderingen zijn vele hemmen later midden in het land komen te liggen.

Inverdan (uitspr. inverdan, met hoofdtoon op an), bijw. Uit inwerdan, in- waard-an, inwaard-aan. Inwaarts, naar binnen, dieper in. \\ Ons huis staat inwerdan [niet vlak aan den weg, maar wat dieper in).

Warskip, znw. onz. Daarnaast wasskip en te Assendelft warskop; vroeger ook wars kap. Een bezoek van eenige dagen. Alleen in de uitdr. te warskip gaan, krijgen enz., uit logeeren gaan enz.

Het boek is online te lezen (en de downloaden) van www.archive.org.

ZaanTube 125: schietpartij Brucht, Zaanbajes-video, Wolter Kroes-CD en Hobo/Piccolo

De Orkaan - zo, 14/10/2018 - 07:30

Deze week 18 verse video-items in ZaanTube: schietpartij Burcht en ZMC, video Zaanbajes, Wolter Kroes en Konng Willem Alexander in Groenland.

Ook video’s over ‘bestelbus richt ravage aan in woonwijk’, Hobo – Piccolo – Hobo, sloop van zwembad De Watering en nieuw laboratorium in Koog a/d Zaan.

Ook beelden over motie van wantrouwen over verbindingsweg A8-A9, Radio 9, beat-box Zaanse Schans en KZ.

Eerder deze week op De Orkaan: Mens durf te leven, Zaans Sintpapier, Koning Willem Alexander bezoekt Groenland en Top One Toys Oostzaan verdwijnt na 30 jaar.

ZaanTube presenteert elke zondag verse Zaanse YouTube-filmpjes.

De video’s van deze week

Man (19) op twee verschillende plekken beschoten in Zaandam (NH Nieuws)

Geschokte reacties om gevangenisvideo Zaanstad: “Als je niet ingrijpt, vallen er doden” (NH Nieuws)

Bestelbus richt ravage aan in woonwijk: bewoners staan voor raadsel (NH Nieuws / Exclusive 112 Reality)

Zaanse straatnaam van Hobo naar Piccolo naar Hobo (NH Nieuws)

Wolter Kroes over zijn nieuwste album op Zaanradio (RTV Zaanstreek)

Bezoek Koning Willem-Alexander aan Stichting De Tijdmachine (RTV Zaanstreek & NH  Nieuws)

Sloop voormalig zwembad De Watering in Wormerveer schiet al op (Facebook Wormerveer)

Motie van wantrouwen haalt het niet ondanks ‘achtergehouden’ mail over verbindingsweg A8-A9 (NH Nieuws)

Hypermodern laboratorium geopend in Koog aan de Zaan (RTV Zaanstreek)

Freestyle rap in Tagalog with beatboxer (Wouter Corduwener)

Radio 9 Oostzaan viert 20-jarig jubileum (RTV Zaanstreek)

Sanne’s KZ-vlog

Ander videonieuws deze week

Alle Orkaan-video’s zijn te zien op ons eigen kanaal. Abonneren op dat kanaal is ook mogelijk, bekijk alle films meteen als ze online komen.

Prachtige Die Jahreszeiten door Orkest van de Achttiende Eeuw

De Orkaan - za, 13/10/2018 - 13:34

Roel Stern – organisator achter de concertenreeks van Stichting Nieuwe Huys – pleitte in mei nog tegen het doorzetten van het Cultuurcluster en voor behoud voor de Bullekerk als concertlocatie.

Het cluster kwam er niet, en nu maar hopen dat de Bullekerk behouden blijft voor de bijzondere try-outs van het Orkest van de Achttiende Eeuw en het koor Capella Amsterdam.

Door: Winnie de Wit

Vrijdagavond 12 oktober zat de kerk bomvol en luisterde het enthousiaste publiek aandachtig naar de try-out van Die Jahreszeiten van Joseph Haydn door dit wereldvermaarde orkest, schitterende koor en solisten Ilse Eerens (sopraan), Marcel Beekman (tenor) en André Morsch (bas). Dirigent Marcus Reed leidde koor en orkest op zeer ontspannen en inspirerende wijze door het lange stuk heen (tekst loop onder de foto van Jan Laprère door)

Foto: Jan Lapere

Het oratorium – uitgebracht in 1801 bij een libretto gebaseerd op The Seasons uit 1730 van de Schot James Thomson – begint met de lente, en Haydn laat direct horen wat een fijn jaargetijde dat is. De zomer kabbelde daarna wat langzaam voort, zonder echte hoogtepunten. Maar toen kwam de herfst met daarin een jachtscène, verklankt door een aantal blazers op hoorn – een oer-vorm daarvan en lastig te bespelen. Het jaargetijde eindigde in een overdonderend muzikaal geweld: koor, orkest en solisten op volle sterkte en een aantal  koorzangers die de beltrommels – tamboerijnen – sloegen!
Dat de winter koud is en de natuur – waar dit hele oratorium op gebaseerd is – in de slaapstand staat, was goed te horen. Ook in deze winter klonken soms die overdonderende hoorns, die het er voor de sopranen uit het koor – die achter deze blazers stonden opgesteld – niet  gemakkelijker op maakten.

Foto: Jan Lapere

De première van Die Jahreszeiten is vanavond in Den Haag, daarna volgen Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, waarna ze vertrekken voor een tour door Italië – Perugia, Bologna en eindigend in Rome.

Column: De slag om Dokkum en Kneppelfreed

De Orkaan - za, 13/10/2018 - 12:44

Vrijdagavond 12 oktober zat ik vol ergernis en ongeloof naar het Journaal van acht uur te kijken. Op het Zaailand in Leeuwarden betuigde een groep mensen hun steun aan de A7-blokkeerders.

Volwassen mensen die bewust de grondrechten van anderen hebben geschonden. “Zijn ze zich er van bewust wat grondrechten zijn of weten ze überhaupt wat grondrechten zijn?”, denk ik dan bij mezelf.

Door: Anne Bijlstra

Voor mijn gevoel kan geen enkele reden of excuus hun daad goed praten. Het heeft in ieder geval niets met “Friese trots” of “onverzettelijkheid” te maken, zoals de presentator van het Journaal suggereerde. Voor mij is het een blijk van onverholen superioriteitsgevoel, ze willen doelbewust laten zien meer waard te zijn dan een ander, vanuit een besef van geestelijke of morele meerderheid. De mening en de grondrechten van een ander worden totaal genegeerd of belachelijk gemaakt. Dat wordt dan zogenaamd gedaan in het belang van kinderen. Als het hen echt om het belang van kinderen zou gaan, waarom zoeken ze dan niet naar mogelijkheden om een kinderfeest een vorm te geven, waarbij elk kind zich prettig voelt en er plezier aan kan beleven? Willen ze echt een mooi feest voor iedereen of willen ze ten koste van alles hun eigen gelijk doordrammen?

Op 16 november 1951 weerklonken er ook protesten voor de rechtbank in Leeuwarden. Die protesten liepen uit op een ware veldslag. Deze gedenkwaardige dag en de gevolgen daarvan wordt Kneppelfreed (Knuppelvrijdag) genoemd. Hollandse gezagsdragers sloegen toen met hun wapenstok Friese burgers in elkaar. Die burgers protesteerden tegen de veroordeling van de Friese schrijver en journalist Fedde Schurer. Hij was in de bres gesprongen voor twee melktappers die hun melk en karnemelk in het Fries te koop hadden aangeboden. “Mag een Friese boer in het Fries op zijn melkbus zetten wat er in zit? Mag een inwoner van Friesland die voor een verkeersovertreding terechtstaat zich tegenover een rechter die het Fries uitstekend beheerst in het Fries verdedigen? In 1951 luidde het antwoord van de rechterlijke macht in Friesland op deze vragen: nee. “Kinderachtig, beledigend en treiterend”, oordeelde Fedde Schurer in de Heerenveensche Koerier. Het kwam hem op een proces te staan, dat op 16 november 1951 diende.

De twee melktappers zouden zich in hun graf omdraaien als ze de demonstratie van Friezen op 12 oktober 2018 hadden gezien. Democratie koester je en geef je samen vorm. Je komt op voor de grondrechten van een ander, die blokkeer je niet. Dat is de les van Kneppelfreed en de Slag om Dokkum en die geldt voor Fryslân en Zaanstad. Maak er voor iedereen een gedenkwaardig feest van!

Over Anne Bijlstra

Anne Bijlstra was van 1973 tot september 2018 leerkracht op de protestants-christelijke basisschool Zaandam-West, later De Westerkim in Zaandam Oud West. Hij vroeg vanaf 1980 al aandacht voor intercultureel en inclusief onderwijs en vroeg toen ook al aandacht voor het feit dat met name zwarte Piet niet voor elk kind fijne gevoelens opriep. Sommigen noemden hem ook de Friese Turk, omdat hij Turks ging leren op de Volksuniversiteit om zo kinderen met een Turkse achtergrond beter en sneller Nederlands te kunnen leren. In 2008 publiceerde hij het boek “Mijn school, mijn wereld”, waarin hij in twee delen zijn ervaringen in het onderwijs beschrijft. In de loop van de tijd gingen kinderen en ouders hem meester Oane noemen. Oane is in het Fries Anne.

Bronnen:

 • NOS 8 uur Journaal 12 oktober 2018
 • Kneppelfreed: Gevecht om de taal met wapenstok en waterkanon – Peter R. Boomsma – uitgeverij Van Wijnen Franeker – 1998.

Mens durf te leven! Stem!

De Orkaan - za, 13/10/2018 - 08:25

Voordat je verder leest, stem eerst hier even op dit Stuk van het Jaar. Dan leggen we daarna uit waarom het zo’n geweldig stuk is…

Gestemd? Daar gaat ie dan: Sociale druk bestond een eeuw geleden al. Druk van de gemeenschap, je baas, de dominee, familie, de buren… en dat is meer dan 100 jaar later niet minder.

Sterker nog: door Facebook, Twitter en andere sociale media lijkt het groter dan ooit. Je leven is zichtbaar en mensen kunnen er iets van vinden.

‘De mensen bepalen de kleur van je das,
De vorm van je hoed,
En de snit van je jas.
En van je leven.’

In 1917 werd het ultieme lied geschreven waarin Zaankanter Dirk Witte (1885-1932) meesterlijk verwoordde dat je niet moet leven voor die buren en de dominee, maar dat je je eigen pad mag volgen. Zelf nadenken zonder daarbij anderen te schaden. Durf samen individu te zijn.

‘Houd een hart vol van warmte,
En van liefde in je borst.
Maar wees op je vierkante meter een vorst.
Wat je zoekt kan geen ander je geven.
Mens, durf te leven.’

Stem!

Het Gemeentearchief van Zaanstad beschikt over de bijzondere partituur en heeft dit ingezonden als Stuk van het Jaar. Aan de verkiezing doen vierenveertig archieven uit het hele land mee, maar wij denken dat geen enkel stuk de messcherpe actualiteit van de tekst van Dirk Witte zou mogen verslaan. Breng dus je stem uit, en zorg dat het beste stuk wint!

Wij zochten wat mooie versies voor je uit:

Schietpartij op de Burcht in Zaandam

De Orkaan - za, 13/10/2018 - 08:04

Vannacht rond 2:10 uur is er een man gewond geraakt bij een schietpartij op de Burcht in Zaandam.

Om 2:13 uur werd een ambulance opgeroepen, maar de gewonde zou intussen al door iemand anders naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

De politie verricht onderzoek en een politiehelikopter is ingezet om naar verdachten te speuren. Wat er gebeurd is, en hoe het met de gewonde man is, is nog niet bekend.

Mocht je over informatie beschikken, dan kan je contact opnemen met de politie: 0900-8844

We doen onderzoek naar een schietincident op de Burcht in #Zaandam, waarbij een man gewond is geraakt. Onderzoek is gaande.

— POL_ZAW (@POL_ZAW) 13 oktober 2018

Waarheen? Volleybal, Diederik Samsom, rommel- en boekenmarkt, wandeltocht A8-A9

De Orkaan - za, 13/10/2018 - 07:30

Vandaag (zaterdag 13/10): Zaans Groen, Artzaanstad (Water), Boekenmarkt Onderling Genoegen, Kunstgreep (Geitenkwark), Rommelmarkt Czaar Peter, Marcel Kapteijn & The Raindogs, opening Atelier Van Santen, Het Groene Festival in Wormer, SP wandeltocht tegen A8-A9, Volleybal (Zaanstad – Advisie/SSS), Het Weefhuis, Nationale Archeologiedagen, Collegium Vocale Zaandam

Morgen (zondag 14/10): Country en rommelmarkt Oostzaan, Zaans Groen, Het Weefhuis, ‘ongeschikte huisdieren’, ensembledag Jisper Kerk, “kinderen der duisternis” in Heemtuin, 100 jaar Roda, vogelbeschermingswach, Singer Songwriter Sunday, Blauwe Pand, Jazz Band Stella en de Starlights

En: Zaanse jeugdboeken in het stadhuis (t/m 14/10), ’50 Jaar Marokkaanse migratie’ in De Bieb Krommenie (t/m 24/10), Fotoclub Zaanland in Festina Lente Assendelft (t/m 29/10), Fototentoonstelling ‘De Gracht door de jaren heen’ Zaandam (t/m 31/10), Molenmuseum: ‘Rijst- en Houtvaart’ (t/m 4/11), Tine Pauwels in De KunstGreep (t/m 26/11), Expositie Verkade-album Apen en Hoefdieren in het Zaans Museum (t/m 06-01-2019), Expositie Schoolprenten van ‘t Nut in Honig Breethuis (18/10 t/m 20/1/2019)

Wekelijks in De Orkaan: alles op het gebied van uitgaan, events, kunst en cultuur. Tips en suggesties? Stuur ze via Twitter, Facebook of mail naar De Orkaan.

Check ook de Zaanse Evenementen Kalender.

DEZE WEEK

Zaterdag 13 oktober

 • Zaans Groen: Johan van der Dong – Zeemansstraat 54, 13.00 tot 17.00 uur
 • Opening bij Artzaanstad: Water, groepsexpositie, Anna Khodorovich, Daniëlle van der Erve, Jan van IJken, Daphne Verheijke, Pauline van Buringen en Lies Goemans, 15:00, tot zaterdag 17 november
 • Boekenmarkt Muziekvereniging Onderling Genoegen, Krommenie, 9.30, OG gebouw Rosariumpark, naast Crommenije
 • Theater de Kunstgreep Oostzaan: Herman in een bakje Geitenkwark – Verplicht Spelen
 • Rommelmarkt bij Operettevereniging Czaar Peter, Zaandam, 10:00
 • Marcel Kapteijn & The Raindogs in Doopsgezinde Vermaning Zaandam, 20:30
 • Opening Atelier Van Santen, Zuiddijk 209, Zaandam. Van 12.00 tot 22.00 uur. Rond 19.00 uur speelt Allergic to Horses
 • Het Groene Festival in Wormer, in Café Groos aan de Dorpsstraat, met Diederik Samsom, wethouder Jeroen Schalkwijk, de Zaanse Energie Kooperatie en collectieve inkoopactie voor zonnepanelen 11.30 uur tot 17.00

 • Het Weefhuis: expositie Wij4en ‘Bekijk Het Maar’.
 • Nationale Archeologiedagen 2018, Werkruimte AWN, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, Zaandijk, 10:00
 • Collegium Vocale Zaandam, Westzijderkerk (Bullekerk) 17:00

Zondag 14 oktober

 • Country en rommelmarkt Buurtvereniging De Bres, Oostzaan, 10:00
 • Zaans Groen: Johan van der Dong – Zeemansstraat 54, 13.00 tot 17.00 uur
 • open huis Het Blauwe Pand, Aris van Broeweg, Zaandam, 12:00-16:00
 • Het Weefhuis: expositie Wij4en ‘Bekijk Het Maar’
 • Stadsboerderij Darwinpark: Voorlichting over ‘ongeschikte huisdieren’, zoals reptielen en vogelspinnen, door reptielen advies centrum RAC BOA uit Beverwijk
 • Ensembledag 2018, De Jisper Kerk, Jisp, 11:00
 • Heemtuin Zaandam: rondleidingen over “de kinderen der duisternis”, (satansboleet, judasoor, heksenboter en elfenbankje), De ochtendexcursie start om 11.00 uur (tot ongeveer 12.00 uur). De middagexcursie begint om 14.00 uur

vliegenzwam, foto H. Krisp (wikimedia-commons)

 • Jubileum Toneelstuk 100 jaar Roda, Dorpshuis De Kwaker, Westzaan, 14:00
 • Najaarslezing van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” door Jan van der Geld, oud-beheerder van het Wormer- en Jisperveld, over de natuur en vogels van Spanje. 14.00 uur in het Wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533

Roodkopklauwier, foto: Jan van der Geld

 • Singer Songwriter Sunday met Lorena, Café Groos, Wormer, 15:00
 • Jazz Band Stella en de Starlights in Buurtcentrum De Lorzie, Wormerveer, 16:00

Maandag 15 oktober

 • Ondernemerstalkshow NV Zaanstad in Zaantheater
 • Najaarslezing van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” door Jan van der Geld, oud-beheerder van het Wormer- en Jisperveld, over de natuur en vogels van Spanje, 20.00 uur in De Stoomhal, Pakhuisplein 44, Wormer

Donderdag 18 oktober

 • Lezing Mario Borzic bij Volksuniversiteit Zaanstreek “Mijn levensverhaal: via de oorlog naar de waarheid!”, 20.00
 • Opening Expositie Schoolprenten van ‘t Nut in Honig Breethuis

ALTIJD LANGLOPEND

T/m 14 oktober: In het kader van de Kinderboekenweek organiseert het Gemeentearchief Zaanstad een tentoonstelling over Zaanse jeugdboeken in de vitrines in de hal van het stadhuis. De officiële opening is op vrijdag 5 oktober.

T/m 24 oktober: reizende fototentoonstelling ’50 Jaar Marokkaanse migratie’ in De Bieb Krommenie.

T/m 29 oktober: Fotoclub Zaanland exposeert foto’s van de Zaanstreek en dierenportretten in verzorgingshuis/verpleeghuis Festina Lente in Assendelft.

T/m 31 oktober: Fototentoonstelling met Instagramwandeling ‘De Gracht door de jaren heen’, Gedempte Gracht, Zaandam

Het nieuwe pand van V & D aan de Gedempte Gracht, inclusief decoraties om de betonnen wand wat op te vrolijken.

T/m 4 november: Molenmuseum: tentoonstelling: ‘Rijst- en Houtvaart’

De houthaven van Zaandam. Met links achter houtloodsen en houtzaagmolen De Rode Leeuw. Net achter de balken die we in de voorgrond in het water zien, wordt een rijstschip gelost. Schilderij van Fred Boom uit 2016.

13 oktober t/m 17 november: Artzaanstad: Water, groepsexpositie, Anna Khodorovich, Daniëlle van der Erve, Jan van IJken, Daphne Verheijke, Pauline van Buringen en Lies Goemans, 15:00

T/m 26 november: overzichtstentoonstelling van Tine Pauwels (75 jaar) in De Kunstgreep, Oostzaan

T/m 6 januari 2019: Expositie Verkade album Apen en Hoefdieren in het Zaans Museum, Zaandam

18 oktober t/m 20 januari 2019: Honig Breethuis: Expositie Schoolprenten van ‘t Nut

14 december (tot eind januari 2019): expositie van Bureau Discriminatiezaken, Gemeentearchief Zaanstad en de makers van de Paarse Vrijdag Krant in het gemeentehuis van Zaanstad over de Zaanse LHBTI-geschiedenis, “Van Jacob Israël de Haan tot Ellie Lust en iedereen daar tussenin…”

KOMENDE MAANDEN

Zaterdag 20 oktober

 • Zaans Groen: Jorge Herrera Fuentealba – Zeemansstraat 54, 13.00 tot 17.00 uur
 • Week van de Industriecultuur

 • Weefhuis: Groeps-expositie ‘Andere Wegen’

Zondag 21 oktober

 • Zaans Groen: Jorge Herrera Fuentealba – Zeemansstraat 54, 13.00 tot 17.00 uur
 • Weefhuis: Groeps-expositie ‘Andere Wegen’
 • Honig Breethuis: Schreck Ensemble, 16:00

Maandag 22 oktober

Maandag 23 oktober

 • AZVD zwemvierdaagse in Koog aan de Zaan

Dinsdag 24 oktober

 • AZVD zwemvierdaagse in Koog aan de Zaan

Woensdag 25 oktober

 • AZVD zwemvierdaagse in Koog aan de Zaan

Zaterdag 27 oktober

 • Zaans Groen: Jopie Nijkamp & Ria Hotting – Zeemansstraat 54, 13.00 tot 17.00 uur
 • ZFC presenteert de American Dinner Show, een happening met eten, muziek en film i.s.m. de Steenovenhut: pizza, hamburger en hotdog, 18.00 uur, Saenredamcollege Zaandijk

foto Luzan Veenendaal

 • Weefhuis: Bea van Huijstee, Ditte Brouwers en Jacqueline Dessing: Schilderijen en Beelden.

Zondag 28 oktober

 • Zaans Groen: Jopie Nijkamp & Ria Hotting – Zeemansstraat 54, 13.00 tot 17.00 uur
 • IFIKZ Zaanse Fabrieksdag
 • Weefhuis: Bea van Huijstee, Ditte Brouwers en Jacqueline Dessing: Schilderijen en Beelden

Maandag 29 oktober

 • Raad Oostzaan

Dinsdag 30 oktober

 • Raad Wormerland

Zaterdag 3 november

 • Zaans Groen: Dianca Brandsma – Zeemansstraat 54, 13.00 tot 17.00 uur
 • Duurzame Huizen Route
 • COV concert, Requiemconcert van W.A. Mozart en de Missa Omnium Sanctorum van Zelenka, Oostzijderkerk, 20:00

 • Weefhuis: Bea van Huijstee, Ditte Brouwers en Jacqueline Dessing: Schilderijen en Beelden
 • Toneelgroep Morgana met ‘Een bijzonder prettig vergezicht’ van Paul Haenen in de Groote Weiver, 20.00 uur

Zondag 4 november

 • Roots aan de Zaan: The Jigantics, De Kleine Waarheid
 • Zaans Groen: Dianca Brandsma – Zeemansstraat 54, 13.00 tot 17.00 uur
 • Weefhuis: Bea van Huijstee, Ditte Brouwers en Jacqueline Dessing: Schilderijen en Beelden
 • Toneelgroep Morgana met ‘Een bijzonder prettig vergezicht’ van Paul Haenen in de Groote Weiver, 14.00 uur
 • Wandeling door Historisch Zaandijk, 13.30 uur vanaf Lagedijk nr. 80

Maandag 5 november

 • Raad Oostzaan

Dinsdag 6 november

 • 30ste Zaanse Ondernemersdag, met voor de elfde keer de Zaanse Startersprijs. Ondernemers kunnen zichzelf of collega-bedrijven vanaf nu nomineren voor de Zaanse Startersprijs via de website. De aanmeldingsronde sluit op 18 september 2018.
 • Raad Wormerland

Donderdag 8 november

 • Westzaan, Zuidervermaning, La Cicala speelt Händels blokfluitsonates en werk van Scarlatti en Corelli, 20.15

Vrijdag 9 november

 • Jubileumweekend Korfbalvereniging Groengeel, Wormer (95 jaar), ook 10 en 11 november

Zaterdag 10 november

 • Zaans Groen: Saense School voor Beeldende Kunst – met Thelma den Adel, Lyda de Rooij en Marijke Habernickel, Zeemansstraat 54, 13.00 tot 17.00 uur
 • Jubileumweekend Korfbalvereniging Groengeel, Wormer (95 jaar)
 • Weefhuis: Hennesien van Walderveen en Liesbeth Schouten, schilderijen
 • Duurzame Huizen Route

Zondag 11 november

 • Zaans Groen: Saense School voor Beeldende Kunst – met Thelma den Adel, Lyda de Rooij en Marijke Habernickel, Zeemansstraat 54, 13.00 tot 17.00 uur
 • Jubileumweekend Korfbalvereniging Groengeel, Wormer (95 jaar)
 • Weefhuis: Hennesien van Walderveen en Liesbeth Schouten, schilderijen

Woensdag 14 november

 • Weefhuis: lezing: De Wereld Door Een Roze Bril – Laatste Impressionisten door Jan Rudolph de Lorm (museumdirecteur Singer Laren). 20:00

Zaterdag 17 november

 • Landelijke Sinterklaasintocht, Zaandijk, Zaanse Schans
 • Intocht Sinterklaas Krommenie. De Sint betrekt het Sinterklaashuis
 • Zaans Groen: Landelijk Atelierweekend met Hans Bouman, Sacha Ofman en Bianca Kroef-Kemp, Zeemansstraat 54, 13.00 tot 17.00 uur
 • Weefhuis: Hennesien van Walderveen en Liesbeth Schouten, schilderijen
 • Georgie’s Garage, van 12.00 uur tot 23.00 uur op het Hembrugterrein in Zaandam

Zondag 18 november

 • Zaans Groen: Landelijk Atelierweekend met Hans Bouman, Sacha Ofman en Bianca Kroef-Kemp, Zeemansstraat 54, 13.00 tot 17.00 uur
 • Weefhuis: Hennesien van Walderveen en Liesbeth Schouten, schilderijen

Vrijdag 23 november

 • Pianoforte Festival Zaandijk

Zaterdag 24 november

 • Weefhuis: Marjoke Staal en Inez Melessen: schilderijen, objecten en sieraden
 • Pianoforte Festival Zaandijk

Zondag 25 november

 • Weefhuis: Marjoke Staal en Inez Melessen: schilderijen, objecten en sieraden
 • Pianoforte Festival Zaandijk

Maandag 26 november

 • Raad Oostzaan

Dinsdag 29 november

 • Raad Wormerland

Zaterdag 1 december

 • Roots aan de Zaan: het Britse Gryphon, dat middeleeuwse folk vermengt met progrock, De Vermaning
 • Weefhuis: aquarelexpositie Hannie Rieuwerts, Jan Min, Carla de Korte, Inge van der Elst en Gerard Hendriks

Zondag 2 december

 • Weefhuis: aquarelexpositie Hannie Rieuwerts, Jan Min, Carla de Korte, Inge van der Elst en Gerard Hendriks

Zaterdag 8 december

 • Weefhuis: Tengelprijs-expositie: Herman van der Hoff, Schilderijen

Zondag 9 december

 • Weefhuis: Tengelprijs-expositie: Herman van der Hoff, Schilderijen

Vrijdag 14 december

 • Het Bureau Discriminatiezaken publiceert een vernieuwde editie van de ‘Zaanse’ mini-biografie over schrijver, journalist en homo-emancipator Jacob Israël de Haan (1881-1924), “Mijn lied, mijn leed mijn hartstocht” verscheen voor het eerst in 1999
 • Opening expositie van Bureau Discriminatiezaken, Gemeentearchief Zaanstad en de makers van de Paarse Vrijdag Krant in het gemeentehuis van Zaanstad over de Zaanse LHBTI-geschiedenis, “Van Jacob Israël de Haan tot Ellie Lust en iedereen daar tussenin…”

Zaterdag 15 december

 • Weefhuis: Expogroep Fluxus Zaandam: beeldhouwwerk, etsen, schilderijen, textiel en gemengde technieken

Zondag 16 december

 • Dickens Kerstmarkt van 11 tot 17 uur, Krommenie
 • Weefhuis: Expogroep Fluxus Zaandam: beeldhouwwerk, etsen, schilderijen, textiel en gemengde technieken

Maandag 17 december

 • Raad Oostzaan

Dinsdag 18 december

 • Raad Wormerland

Vrijdag 21 december

 • Roots aan de Zaan: Lorcan Mac Mathúna, Martin Tourish & Daire Bracken, De Kleine Waarheid
2019

Zondag 20 januari

 • Chimera, De Kleine Waarheid

Zondag 10 februari

 • Roots aan de Zaan: Jez Lowe, De Kleine Waarheid

Zaterdag 2 maart

 • Roots aan de Zaan: CCC Inc., De Vermaning

Vrijdag 22 maart

 • Roots aan de Zaan: TRADarrr, De Vermaning

6 april

 • Claes Compaen, de musical…. (ook 7, 13 en 14 april)

Vrijdag 12 april

 • Roots aan de Zaan: The Henry Girls, De Vermaning

Vrijdag 17 mei

 • Roots aan de Zaan: Lore, De Kleine Waarheid

25 en 26 mei

 • Het Geheim van de Zaanstreek, Zaantheater

Vrijdag 31 mei

 • Roots aan de Zaan: The Young ‘Uns, De Kleine Waarheid

Zaterdag 14 september

 • Ralph McTell bij Roots aan de Zaan

50woordenfoto: Daar lig je dan…

De Orkaan - za, 13/10/2018 - 07:00

Daar lig je dan…

Jarenlang het Openbaar Vervoer zonder een wanklank gediend. Door weer en wind op het station gestaan. Langsrijdende treinpassagiers wisten het dan: station Zaandam.

En dan plots op je rug. Omdat er zonodig een spooroverbouwing moet komen. En een nieuwe lift. En een schilderbeurt voor de overkapping. Liefdeloos! 

50woordenfoto

Soms zegt een foto meer dan 1000 woorden. 1000 vinden we teveel van het goede, maar foto’s van zaken waar we tegenaan liepen, voorzien wij of jij nu en dan van 50 woorden.

Ook een foto met 50 woorden? Stuur ze aan De Orkaan.

Hier zie je onze eerdere 50woordenfoto’s.

Drugswoning centrum Zaandam gesloten

De Orkaan - vr, 12/10/2018 - 14:48

Drugscriminelen konden vanuit hun raam zwaaien naar de burgmeester in zijn werkkamer in het gemeentehuis van Zaanstad.

Er werden in een woning, in het gebouw boven de Primark, aan het Ankersmidplein, bijna 800 wietplanten aangetroffen.

Vastgesteld kon worden dat er al zeker vijf oogsten eerder zijn geweest, uitgaande van een wiet-cyclus van zo’n negen weken, zaten ze er dus al bijna een jaar. Aan hun handel is nu een einde gekomen omdat op last van burgemeester Jan Hamming de woning gesloten is voor drie maanden.

Café De Lapaix wordt Music & Dreams

De Orkaan - vr, 12/10/2018 - 12:13

Café De Lapaix aan de Zuiddijk 74 in Zaandam wordt café Music and Dreams.

Zaanstad heeft een horecavergunning voor het nieuwe café verleend.

Het pand was eerder te huur via Saenmakelaars.

Bij Duijn Horecamakelaars waar het café eerder ‘tijdelijk’ te huur werd aangeboden wordt nu gemeld dat het pand is verkocht.

Foto: Google streetview

Pagina's