Zaans Verkeers- en Vervoersplan (ZVVP)

ZVVP Westerkoog figuur 17Het College van B&W heeft het Zaans Verkeers- en Vervoersplan (ZVVP) gepresenteerd. Verkeerswethouder Robert Linnekamp laat er geen twijfel over bestaan: "Willen we de kwaliteit van de stad verbeteren, dan moeten we het autogebruik afremmen. Opstoppingen, luchtvervuiling en geluidsoverlast tasten de kwaliteit van de stad aan."
Het bestuur zoekt naar duurzame oplossingen, zoals het stimuleren van alternatief vervoer, door woon- en werkververkeer per fiets of openbaar vervoer af te leggen. En het versterken van de sociale samenhang door het verbeteren van het woon- en leefmilieu. Doorgaand verkeer in woongebieden moet worden geweerd.
Allemaal mooie woorden maar wat betekent dit in de praktijk voor Westerkoog?
Steeds duidelijker wordt dat het nieuwe stadscentrum Inverdan een grote aanslag pleegt op het milieu in de rest van Zaanstad. Het ontwerpen van een nieuw stadscentrum met duizenden nieuwe woningen, kantoren, winkels, bioscopen, horeca, etc laat zonder maatregelen het wegennet dichtslibben. Geplaagd door de wetgeving op fijnstof en geluidsoverlast heeft het bestuur gekozen voor een autoluw centrum. Het gevolg is dat zonder ingrijpende infrastructurele werken de overlast wordt verschoven naar de wijken aan de rand van het centrum. Alleen al het feit dat Inverdan enkel een langszaamverkeer verbinding ‘De Buiging'over het spoor kent, toont het tekort aan inzicht van het bestuur. De consequenties van dit wanbeleid worden steeds meer zichtbaar.

De provinciale weg zal straks worden versmald van 4 naar 2 rijbanen en alleen voor bestemmingsverkeer zijn. Hiermee wordt één van de belangrijkste Noord-Zuidverbindingen uit het Zaanse wegennet gehaald.

De plannen voor Westerkoog staan beschreven op pagina 61 van het rapport, met de volgende tekst:

Hoofdtocht (Westerwatering)

Zonder aanvullende maatregelen wordt de kruising bij de Hoofdtocht, Houtveldweg en Albert Heijnweg en het omliggende gebied te zwaar belast. Onderzocht is of een extra aansluiting van Westerwatering aan het hoofdwegennet een oplossing kan bieden. Er zijn twee principes en verschillende varianten voor een extra ontsluiting (Figuur 17): een noordelijke ontsluiting of een oostelijke ontsluiting:

Noordelijke ontsluiting

1. Busbrug de Binding ook tijdens de spitsuren openstellen.

2. Een rechtstreekse verbinding tussen de Binding en de Westerkoogweg

3. Het doortrekken van de Houtveldweg langs het spoor naar de Guisweg.

Oostelijke ontsluiting

4. Een verbinding naar de Vincent van Goghweg.

Een tracé Buitenom aan de westzijde is verder niet in beschouwing genomen vanwege het conflict met het landschappelijk gebied.
Een keuze is niet op voorhand te maken, omdat alle voor alle varianten specifieke voor- en nadelen gelden zoals extra verkeersbelasting woonomgeving (variant 1), de aanwezige bebouwing op het potentiëlel tracé (varianten 2, 3), inpassing in de omgeving (alle varianten). Voor variant 4 geldt bovendien dat een ongelijkvloerse oplossing op termijn overbodig wordt indien de spoorlijn ondergronds zou worden aangelegd en dat de concurrentiepositie van het fietsverkeer richting Zaandam negatief wordt beïnvloed. De oplossing wordt in eerste instantie gezocht in een nadere afweging van de varianten 2 en 3. De beoordeling vindt onder ander plaats op de inpassingsmogelijkheden, milieuaspecten, gebiedsontwikkeling en de samenhang met de omliggende verkeersstructuur (verbinden A8/A9, weren van doorgaand verkeer op de routes Noorderveenweg - Dorpsstraat - Provincialeweg en Communicatieweg - Dorpsstraat - Provincialeweg, bediening van het station Koog-Zaandijk).

Vorig jaar heeft het bestuur al lang gekozen voor variant 1, hoewel het toen nog heette een 20 uurs openstelling van De Binding. Nu wordt gekozen voor een totale openstelling. Wat velen al vreesden, staat nu in het plan: een totale openstelling - ook in de spits - van De Binding.

Optie 3 is vaker door bewoners aangewezen maar nooit door de gemeente opgepakt. Evenals optie 4 een verbinding direct vanuit Westerwatering van de Houtveldweg naar de Vincent van Goghweg. Deze optie zou in 2003 worden uitgevoerd na de uitspraak van de Raad van State waarin het nieuwe bestemmingsplan van de Busbrug werd afgewezen.

Toegevoegd kan worden optie 5: Ondertunneling van De Busbrug en Westerkoogweg voor een directe verbinding van Inverdan met het Noorden en Zuiden. In iedere grote stad een normale oplossing in een dicht bewoond stadscentrum. Zaanstad heeft er geen geld voor, maar bijna alle infrastructurele werken worden gefinancierd door het Rijk. Maar daarvoor moet wel eerst een plan worden aangeleverd.

Waterbus in ZaanstadDe huidige oplossing, waarvoor het bestuur heeft gekozen, past niet in het ZVVP. Uitganspunten voor verblijfsgebieden zijn:

  • geen doorgaand verkeer ten opzichte van het gehele verblijfsgebied:
  • geen verkeer van hoofdweg A of B naar een andere hoofdweg A of B door een verblijfsgebied;
  • open verharding, op wegen van categorie C eventueel asfaltverharding in verband met geluidsreductie en vrachtverkeer;
  • duurzaam veilige inrichting van het verblijfsgebied;
  • directe en veilige fietsroutes naar de wijkvoorzieningen.
  • De leefbaarheid in de verblijfsgebieden wordt positief beïnvloed door:
  • het tegengaan van doorgaand verkeer door het verblijfsgebied;
  • de inrichting van de openbare ruimte en parkeren (§15.4);
  • een duurzaam verkeersveilige inrichting;
  • het beperken van de verkeersbelasting op de wegen van categorie C tot maximaal 8.000 motorvoertuigen/etmaal.

Tegen de achtergrond van het totale ZVVP, waarbij de Provinciale weg autoluw wordt gemaakt, de A8 ter hoogte van de Guisweg in alle richtingen op-en afritten krijgt, het spoor Provinciale weg en Guisweg wordt ondertunneld en de aanleg van de Zuidelijke randweg, zal de totale openstelling van de busbrug leiden tot een nieuwe Noord-Zuid verbinding in Zaantad. Dwars door het verblijfsgebied Westerkoog, waarmee het woon- en leefmilieu ernstig wordt aangetast.

Reacties van wethouders:

Groen Links wethouder van Verkeer Robert Linnekamp

Groen Links verkeerswethouder Robert Linnekamp: "Het stadscentrum Inverdan, belangrijk onderdeel van het leven in Zaanstad, moet in de ogen van het bestuur een verkeersluw gebied worden. Automobilisten moeten met aantrekkelijke aanbiedingen worden verleid niet met de auto naar het stadscentrum te komen, maar per openbaar vervoer en de fiets."

PvdA wijkwethouder Hans Luiten PvdA wijkwethouder Hans Luiten over de rondweg: "Je zult daarvoor oplossingen moeten zoeken. Misschien dat de rondweg dan niet meer voor langzaam verkeer toegankelijk is. Fietsers moeten dan een andere route kiezen. Simpel de busbrug open gooien met ‘jongens de mazzel en succes, zal zeker niet gebeuren."
SP wethouder Piet Keijzer SP 'busbrug' wethouder Piet Keijzer: "Maar waar mensen toch met de auto gaan, kun je maar beter zorgen dat ze niet onnodig om hoeven te rijden. Het openstellen van De Busbrug buiten de spits draagt daar bijvoorbeeld aan bij."

De conclusie kan kort zijn: het openstellen van de busbrug opent een nieuwe directe Noord-Zuidverbinding in Zaanstad door een verblijfsgebied, met als gevolg sluipverkeer, dat het woon- en leefmilieu ernstig aangetast. Openstelling van De Binding is geheel in strijd met de uitgangspunten van het ZVVP.

Het ZVVP laat zien, dat de openstelling van De Binding cruciaal is in het Zaanse wegennet. Zelfs een beperkte openstelling blijkt niet voldoende om in het centrum Inverdan binnen de grenzen van fijnstof en geluidsoverlast te blijven.

Reacties

Wildeman coureurOok dit week-end was het weer raak op het Glazenmaker racecircuit. Een Wildeman coureur raakte de macht over het stuur kwijt. Verkeerszuil omver en restanten van een bumper. Van de bestuurder ontbreekt ieder spoor. In de media zult u verder niets lezen. Westerkoog onder de pet.

Corus zeezout ZaanstadIn een uitzending van Zembla wordt de uitstoot van zware metalen door de schoorstenen van Corus (Hoogovens) in IJmuiden in beeld gebracht. Zonder op de details in te gaan, blijkt dit grote invloed op de gezondheid van de inwoners van Beverwijk, IJmuiden en Heemskerk te hebben.  Zo ligt het aantal kankergevallen veel hoger dan landelijk, met  name onder jonge mensen. Op deze site is al  eerder stil gestaan bij de ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied. De kolenoverslag van ACT, de benzineterminals van Vopak, Schiphol en tenslotte onze eigen gifstort op Nauerna.
Bestuurders hebben andere prioriteiten dan bewoners. De ecomische groei  komt op de eerste plaats, het welzijn van bewoners op de tweede. De achtergrondwaarden van luchtvervuiling in Zaanstad zijn niet voor niets hoger. Zeezout is slechts een fractie in het totaal. Een nieuw stadscentrum zonder een nieuwe infrastructuur  getuigt van weinig visie. Het weren van verkeer uit het nieuwe centrum - door het afsluiten van de provinciale weg - is slechts een noodoplossing, waarmee de problemen naar de buitenwijken wordt verplaatst.
In het NRC van 25 mei een deskundigen verslag van een toxicoloog.

Bron CBS
Woensdag 28 mei 2008 9:30
Te veel fijn stof voor 420 duizend Nederlanders
 

Eén op de veertig inwoners van Nederland woonde in 2006 op een plaats waar te veel fijn stof in de lucht voorkwam. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. De overschrijding van de Europese norm voor fijn stof komt vooral voor in het westen van het land. In de gemeente Rotterdam hebben naar verhouding de meeste inwoners last van te veel fijn stof. Dit blijkt uit berekeningen van het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Sterk lokale concentratie van fijn stof

De grootste overlast van fijn stof doet zich voor in een klein aantal gemeenten. Dit zijn vaak gemeenten met veel industrie en havens. Daarnaast komt fijn stof meer voor in enkele landbouwgebieden in Noord-Brabant en Limburg. Ten slotte komt fijn stof in verhoogde concentraties voor langs drukke verkeerswegen in het hele land.

Slechts in acht gemeenten is het aandeel inwoners dat aan te veel fijn stof wordt blootgesteld hoger dan het landelijke gemiddelde. In ongeveer 400 gemeenten hebben minder dan 200 inwoners te maken met een te hoge concentratie fijn stof.

Aandeel inwoners met overschrijding fijn stof, 2006

Aandeel inwoners met overschrijding fijn stof, 2006

Te hoge concentratie stikstofdioxide voor 170 duizend inwoners

Eén op de honderd inwoners van Nederland woonde in een omgeving met te veel stikstofdioxide in de lucht. Ook voor stikstofdioxide zijn Europese normen om de gezondheidsrisico’s te beperken. Concentraties boven deze normen komen vooral voor op plaatsen met veel industrie en langs drukke wegen in het hele land.

Ook hier zijn er acht gemeenten waar het aandeel inwoners dat aan een te hoge concentratie stikstofdioxide wordt blootgesteld hoger is dan het landelijke gemiddelde. Bovenaan de lijst van deze acht gemeenten staat Amsterdam, daarna volgen Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Aandeel inwoners met overschrijding stikstofdioxide (betrokken inwoners > 200), 2006

Aandeel inwoners met overschrijding stikstofdioxide (betrokken inwoners > 200), 2006

Ongeveer 1 procent van bevolking kampt met te veel fijn stof én stikstofdioxide

Ruim 150 duizend inwoners van Nederland ondervinden last van zowel te veel fijn stof als te veel stikstofdioxide. Dat komt neer op ongeveer 1 procent van de bevolking. Doordat verkeer en industrie belangrijke bronnen zijn voor zowel fijn stof als stikstofdioxide, komen overschrijdingen van beide normen vaak tegelijk voor. In Amsterdam woonde bijna de helft van het aantal inwoners met last van beide luchtvervuilingen. Nog eens 60 duizend inwoners van Rotterdam, Utrecht en Den Haag samen woonden op een plek met te veel luchtvervuiling.

Bert Bunschoten, Niek van Leeuwen (CBS)  en Frank van Rijn (PBL)

Het was even schrikken vorige week donderdag toen vrachtauto’s het terrein naast de Golfbreker en Watermolen opreden. Niemand was op de hoogte, dat die dag de bouw van de Brede School zou beginnen. Op vrijdag zou de onderbouw nog een sportdag op het open veld houden. Paniek alom voor de veiligheid van de kinderen. Vanmiddag reed ik met mijn kinderen op de rondweg. Ze scheuren je rustig met 60 voorbij. Alle mooie praatjes van de gemeente, maar onze wijk is er niet veiliger op geworden. Jammer, maar ik heb er begrip voor dat het wijkbestuur is opgestapt. Ze nemen een loopje met de wijk. We kunnen iedere week wel een veiligverkeer actie voeren. Hun speeltje Inverdan gaat voor de veiligheid van onze kids.

"Open die busbrug. Nu. Laat die paar tegenstanders verhuizen naar een hutje op de hei" zijn de argumenten van duizenden Zaankanters.
"Tienduizend Westerwateringers willen de brug open", mengt ook Evert Knerf zich in de discussie. De heer Knerf is directeur van het reisbureau Westerkoog in de gelijknamige wijk en woont in Westerwatering. In een ingezonden brief (NHD 7 juni 2008) zoekt hij een oplossing voor het vastlopen van het verkeer op de provinciale weg ter hoogte van Inverdan. Knerf kan natuurlijk van zijn huis in Westerwatering over de busbrug in vijf minuten naar zijn reisburo in Westerkoog fietsen. Zijn boze oproep aan de ‘wijze dames en heren van de gemeente' om de brug open te gooien is overbodig en zelfs ongepast, omdat de gemeente allang besloten heeft (onderdeel collegeprogramma) de brug open te stellen. Maar omdat wij in een democratie leven, zijn er wetten en regels om burgers te beschermen. De verschillende procedures lopen inmiddels waarin belanghebbenden hun argumenten aan de rechter voorleggen. Tenslotte zal de rechter, in dit geval de Raad van State, beslissen wie er gelijk heeft.
In het hetzelfde NHD staat een verkorte weergave van de zienswijze van Stichting Rondom De Binding op het ZVVP.

De volledige zienswijze kunt u op deze site lezen. Voor de duidelijkheid Stichting Rondom De Binding ondersteunt de uitgangspunten van het ZVVP.

Zie: Zienswijze ZVVP