Bestemmingsplan Westerkoog

Tijdens een informatiemiddag en inspraakavond op 5 juni 2003 konden de bewoners kennis maken met het voorontwerp bestemmingsplan Westerkoog.
Nu 5 jaar later komt de gemeente met de vaststelling van het bestemmingsplan. Ondertussen is er veel veranderd in de wijk, spelen zaken als rondweg, busbrug en middengebied nog altijd een grote rol. Voorafgaand is door veel instanties en bewoners overleg geweest.
‘Doel van het nieuwe bestemmingsplan ‘Westerkoog’ is, om een eigentijds juridisch en planologisch kader te bieden voor het beschermen van het woon- en leefmilieu in het plangebied’, aldus de gemeente.
Heet hangijzer zijn de gebieden met de bestemming VD (Verblijfsdoeleinden). De bestemming van deze gebieden kan zonder ingewikkelde procedures gewijzigd worden van bijvoorbeeld groen naar parkeren. Veel VD gebieden bevinden zich naast de rondweg. In praktijk betekent dat straks zonder problemen langs de rondweg parkeerplaatsen kunnen worden ingericht. Maar ook in de wijk kan een groen plantsoentje van de een op de andere dag in een grijze parkeerplaats veranderen.

Glazenmaker en Wildeman
De rondweg is inmiddels versmald van 9 naar 7 meter en een meter opgeschoven naar de buitenkant. Aan de binnenkant kwam zo 2 meter vrij. Dit is duidelijk te zien aan de bomen aan de binnenkant van de rondweg, die nu 2 meter van de rand van de weg staan. Hier zou het fiets/voetpad moeten komen. De gemeente heeft al duidelijk laten blijken aan de rondweg – ondanks de onveiligheid – niets meer te veranderen. Het ligt dan ook voor de hand dat langs de weg parkeerplaatsen zullen worden aangelegd. Waarmee de rondweg nog onveiliger wordt dan hij nu al is. Van de afspraak en vastgelegd in het voorontwerp bestemmingsplan om van de rondweg een 30 km zone te maken is nooit meer iets terecht gekomen.
De nieuwe milieuwetgeving voor geluid- en en luchtkwaliteit biedt weinig ruimte. Momenteel zitten de rondweg en de rest van de wijk al aan de grenzen van het toelaatbare. Volgens horen zeggen, is daarom woningbouw in het centrum van de wijk niet meer mogelijk.
De parkeerdruk in de wijk zal toenemen, door opening van de Busbrug. Zowel de bezoekers aan het winkelcentrum als aan het nieuwe stadscentrum Inverdan zullen de parkeerbehoefte in de wijk doen groeien.

Ontwikkeling middengebied
Het plotseling vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan lijkt meer samen te hangen met de bouwplannen van de Brede School in het centrum van de wijk. Ook hier heeft de gemeente niet nagedacht. Wat betekent dit voor de verkeer- en parkeerdruk? Naar de Brede School zullen dagelijks zo’n 60 busjes met leerlingen rijden. Met huidige verkeerssituatie zullen deze busjes eerst via de Westerkoogweg vanaf het Total benzinestation via de rondweg door de wijk moeten rijden om bij het winkelcentrum over het fietspad (Westerkoogweg) weer terug te rijden. De huidige situatie naar de bestaande scholen is al onhoudbaar. Voor de kinderen die wel met de fiets of te voet naar school gaan nog meer gevaar.
Jammer dat de website van Westerkoog, onderhouden door het wijkoverleg, geen oudere berichten dan een half jaar laat zien. Maar wie het interessant vindt, kan het nog eens nalezen in de notulen van mei 2003 onderaan dit bericht.

Conclusie: het ontwerp-bestemmingsplan is achterhaald en geeft de gemeente de ruimte om zonder ingewikkelde procedures - zonder overleg - bestemmingen als wonen, werken en recreëren toe te kennen.

Update: Bewonersbrief van maart 2008 met machtigingsformulier onder aan dit bericht toegevoegd.

Reacties

Tijdens het Zaanstad Beraad waar Stichting Rondom De Binding van de inspraakgelegenheid gebruik maakte, bleek dat de meeste raadsleden zich zorgen maakten over eventuele schadeclaims. Over veiligheid of leefbaarheid in de wijk na openstelling van de busbrug heeft niemand gesproken.

Uit de archieven blijkt dat de ontwikkelaar van Westerkoog ‘Havezathe’ contractueel het bedrag van NLG 7.041.840,- Hollandse guldens heeft overgemaakt naar de gemeente voor de aanleg van de ontsluitingsweg, de Westerkoogweg binnendoor. Iedere huiseigenaar heeft in zijn koopcontract staan, dat hij is verplicht een bedrag overeenkomstig zijn grondoppervlakte over te maken naar Havezathe. In praktijk betekende dit een bedrag tussen de 1000 en 2000 gulden.

Tijdens een overleg tussen de bewoners en wethouder Linnekamp, liet deze blijken dat de gemeente dit geld ontvangen heeft, maar niet verplicht was om het ook daadwerkelijk aan de aanleg van de ontsluitingsweg te besteden. Als argument noemde Linnekamp uw onroerend goedbelasting kan ook aan meerdere zaken besteed worden. Het kan namelijk zo zijn, dat met uw onroerend goed belasting niet de weg naast uw huis wordt opgeknapt, maar bijvoorbeeld het nieuwe gemeentehuis wordt gebouwd. Dat is natuurlijk allemaal waar, maar hier betreft het een publiek rechtelijke overeenkomst tussen eigenaren en de gemeente, waar tot in de details is vastgelegd waarvoor het bedrag is bestemd.
In het verleden is al eens vaker gedreigd met een schadeclaim door de huiseigenaren in Westerkoog, maar omdat het bestemmingsplan al 30 jaar niet gewijzigd is, stond men niet sterk. Wethouder Keijzer realiseert zich dit probleem en probeert met vage uitspraken, dat de weg over misschien 10 jaar wel binnendoor komt en dat daarom is gekozen voor één eigenaar op het traject, namelijk de Prinsenstichting. Belangrijk detail is ook, dat niet alleen een art 19.2 procedure is gevolgd voor de bouw van de Prinsenstichting, maar in een later stadium de grond ook is verkocht aan de Prinsenstichting. Grond betaalt door de huiseigenaren van Westerkoog. Kortom flessentrekkerij.

Mocht de bestemmingsplan wijziging doorgaan, dan wacht de gemeente een claim over het hoofdbedrag vermeerderd met de wettelijke rente over dertig jaar. Schrikt u niet, maar de totale som in Euro’s zal dan 30 miljoen bedragen.

LAATSTE NIEUW UIT DE RAAD: GrL is van mening dat Westerkoog een groene wijk is en dat dat zo moet blijven. Zeker met de aangekondigde openstelling van de busbrug zal deze wijk een extra belasting krijgen. Daarom het amendement om de bestemming Verblijfsruimte/groen om te zetten in Groenvoorzieningen. De VVD pleit voor het planologisch mogelijk houden van de weg binnendoor. De fracties van ROSA en CDA vragen de wethouder of hij persoonlijk gekeken heeft bij de heer Hoogendijk. De wethouder antwoordt dat hij dit gedaan heeft en van mening blijft dat de aanbouw onwenselijk is. De fractie van de ZOG dient een amendement in om de aanbouw mogelijk te maken.

Tijdens het Zaanstad Beraad van donderdagavond 14 augustus heeft de Stichting gelegenheid gekregen voor een korte toelichting op haar zienswijze van het ontwerpbestemmingsplan Westerkoog.
De bezwaren hebben vooral betrekking op het verdwijnen van groen in de wijk, de inrichting van het middengebied en de rondweg. Hoewel de busbrug buiten het bestemmingsplan valt, heeft de voorgenomen openstelling zeker invloed op de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Ongerustheid onder de raadsleden was er met name over de eventuele schadeclaim voor de weg binnendoor, de eigenlijke ontsluitingsweg. Door alle huiseigenaren is een bedrag van NLG 1200,- betaald aan de ontwikkelaar Havezathe, die een bedrag van NLG 3,6 miljoen aan de gemeente heeft overgemaakt. De gemeente heeft nog nooit geantwoord op de vraag waar dit geld gebleven is. In een schadeclaimprocedure kan dit bedrag over een periode van 30 jaar, vermeerderd met de wettelijke rente, als snel in de miljoenen lopen. Wethouder Keijzer toverde het konijn uit de hoed, door mee te delen, dat nog altijd de mogelijkheid opengehouden wordt, om de weg binnendoor aan te leggen. Maar ja, dan hoeft hij ook het bestemmingsplan niet te wijzigen.
De wethouder had ook goed nieuws. Samen met zijn collega's Luiten en Linnekamp gaat hij kijken of de inrichting van de rondweg beter kan. Ook bij de gemeente is het eindelijk doorgedrongen, dat de rondweg een racebaan is en de inrichting niet deugt. Wat betreft de vrijstellingsprocedure rond de Binding liet hij weten, dat het plan opnieuw ter inzage wordt gelegd.
Vergeet u niet dat alle partijen - behalve ROSA -  de busbrug open willen. En velen, zoals de VVD, zelfs in de spits!
Binnenkort ontvangen de donateurs/leden van de Stichting een schrijven.
Hierbij het bericht uit Dagblad de Zaanstreek

Beste mensen,
"Back in Town"! Na een broodnodige vakantie in de USA heb ik even snel de artikelen betreffende Westerkoog doorgenomen. Wie is er nu gek?! Kan een normale burger dit beleid nog volgen? Waar je, geconfronteerd wordt met ambtelijke taal, moet je ook nog jurist zijn om op zienswijze(n) te reageren! Natuurlijk; iedere burger dient de wet te kennen, maar niet iedere burger dient jurist te zijn! Waar hebben we het dus over:
- Onduidelijk beleid
- Onduidelijke communicatie
- Verwarring en uitstel alom.
Dit lijkt op een treitercampagne van meerdere jaren. Westerkoog wordt langzaam uitgekleed totdat we in ons nakie (SP) moeten concluderen dat we eerder iets hadden moeten ondernemen. Negatief?! Welnee, ik ben niet getrouwd met Zaanstad! Het bestuur van Zaanstad is, voor mij, een voorbeeld hoe het niet moet. We hebben een schitterende wijk waar zij, langzaam, een puinhoop van maken! Kijk naar de Artsencentrale, Sporthal, Bibliotheek, Buurtcentrum; alles wordt geruïneerd. Milieu, geluidsoverlast, fijnstof, cultuurarmoede het zal ze een worst wezen als ze maar leden scoren. "Beleid" is echter iets anders en daar scoort Zaanstad een dikke onvoldoende voor (zowel Lokaal, Regionaal als in Landelijk beleid). Laat ze het spelletje "Simcity" doen en onze bestuurders gaan af als een gieter (Basiskennis
economie)
Niet omdat ik de strijd beu ben; maar wel mag concluderen dat we op een niveau beland zijn waar de "Normale Burger" het laat afweten. En dat is precies de bedoeling! Hoe vaak zijn wij niet, tijdens een vakantieperiode, opgestaan om actie te voeren(800 brieven verspreiden, reacties verwerken etc. om dan te horen dat ze niet in behandeling worden genomen). Hetzelfde aantal keren zijn wij geconfronteerd met uitstel (terwijl de gemeente altijd een termijn stelt en dat kunnen wij "nu eenmaal" niet!). WIJ HEBBEN NIET DE PR MACHINE VAN DE GEMEENTE, MAAR ALLES MOET UIT EIGEN MIDDELEN EN VAN GELD VAN BURGERS! (Schande dat we hier geen tegemoetkoming voor krijgen!)
Kortom:
Voor Westerkoog:
- 1 Beleidsplan; bijgesteld naar de huidige situatie(s)
- Geen scheiding meer (in Bestemmingsplannen) tussen de gevolgen van
Busbrug, Inverdam, Bredeschool, Infrastructuur A8, A9 N246 Guisweg/Spoorwegovergang, Geluidsschermen, Beleidsplan Noordzeekanaal etc. consequenties voor de wijk
- Direct betrokkenen direct eenduidig informeren (geen spelletjes
meer) en planschade toekennen Kunt u uw huis nog verkopen voor dezelfde prijs?)!

Resumé:
Heb je voor de ene zienswijze je best gedaan volgt al weer een andere die betrekking heeft op de voorgaande en omgekeerd om daarna in de krant weer geconfronteerd te worden met iets anders. Burgers worden echter niet betaald om politiek te bedrijven maar er, op deze wijze, wel toe gedwongen. De reactie is vaak: "Laat maar zitten, we hebben er toch geen invloed op". FOUT!, er zijn altijd wel een paar "uitslovers" die zich er wel voor inspannen. Het MAG (en kan) niet uitmaken wat voor opleiding u heeft, of u uw gevoel laat spreken, frustraties kwijt wilt; de gemeente ZAL en MOET er naar luisteren! Vermoedelijk krijgt u wel een ambtelijke brief terug dat uw klachten ongegrond zijn op basis van Art. xx punt xx (op juridische basis). Nutteloos, NEE; geef het in handen van diegenen waarvan u denkt dat zij uw belangen WEL kunnen verdedigen. Dat heet DEMOCRATIE (is dus geen synoniem meer voor POLITIEK)! Besturen houdt in: "Inzicht hebben, Competent (vakkundig) zijn, Visie
(Inzicht) hebben en "Open staan voor ons aller toekomst" en, vooral, positief zijn. Factoren die ik mis voor een A locatie als de gemeente Zaanstad gelegen naast onze hoofdstad Amsterdam.

Misschien kan Hans Luiten bij het Wijkoverleg uitleggen hoe hij het woonklimaat gaat verbeteren met dit bestemmingsplan? Volbouwen van het middengebied. Openstellen van de busbrug. Alleen al het feit dat de spitsluiting tot 8.00 u. is, waarna auto's massaal de brug overkomen om de schoolgaande kinderen van de sokken te rijden op het racecircuit Glazenmaker-Wildeman, doet bij veel ouders het angstzweet uitbreken.

Je moet niet bij Hans Luiten zijn, maar bij Piet Keijzer. Hij is verantwoordelijk voor de busbrug. In Nauerna laat hij duizende tonnen zwaar giftige grond storten. De bewoners kunnen hoog en laag springen de gemeentekas gaat voor. Piet heeft een mooie term voor zijn beleid: flexibel besturen. Westerkoog is een prachtwijk, maar zal binnenkort wel een krachtwijk worden. Sterkte.