Doet Westerkoog mee aan de verkiezingen?

Inmiddels is het alweer een jaar geleden (januari 2013) dat tijdens het Zaanstad Beraad werd gesproken over de veiligheid op de rondweg naar aanleiding van het onderzoek door Veilig Verkeer Nederland (VVN – oktober 2012). Ondanks toezeggingen van VVD verkeerswethouder Dennis Straat zijn slechts enkele kleine wijzigingen aangebracht. Zo hebben de borden bij de oversteekplaatsen en fluorescerende, groene rand gekregen. En sommige oversteekplaatsen zonder middengeleider hebben nu een eenzijdige verkeersheuvel; dit tegen het advies van VVN in. VVN adviseert voor de VOP’s verhoogde middengeleiders met 50km/u drempel en tweezijdige bebakening met (led) verlichting. De eenzijdige bebakening is zowel voor fietsers als voetgangers gevaarlijk en biedt geen bescherming.

Veiligheid en leefbaarheid woonomgeving
Het grootste knelpunt is de aanleg van gescheiden fietspaden. Hoewel de rondweg is versmald van 9 naar 7 meter en opgeschoven naar de buitenkant, is er aan de binnenkant nu een ruimte van meer dan 2 meter ontstaan, waar mogelijkheden voor een vrijliggend fietspad zijn. Zowel de busbrug als de naast gelegen wijk Westerwatering hebben vrijliggende fietspaden. Zelfs het Oosterveld kent na reconstructie tot aan het viaduct A8 een vrijliggend fietspad, maar houdt op zodra de woonwijk Westerkoog begint. Fietsers die de wijk vanuit welke richting ook de wijk vanaf een vrijliggend fietspad binnen rijden, komen op een onveilige rondweg waar de auto’s 50km/u of harder rijden.
Nu het verkiezingstijd is, staan de veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving prominent in bijna alle partijprogramma’s.
De VVD spant de kroon met als speerpunt het voorkomen en terugdringen van sluipverkeer in Westzaan en Nauerna, maar in Westerkoog wil zij de busbrug 24 uur per dag openstellen. Hoezo, kent Westerkoog geen sluipverkeer?

Zie onderstaande tabel uit het rapport Evaluatie Busbrug 2012 van de gemeente.
Tabel rondweg Westerkoog
Met name op de Wildeman passeren zo’n 6000-7000 auto’s per etmaal waarvan zo’n 50% doorgaand verkeer. Voor de bewoners aan de rondweg is dit sluipverkeer, waar de raadsleden helaas weinig aan willen doen en gewoon de andere kant opkijken. De snelheden in de tabel zijn in praktijk hoger, aangezien metingen worden verricht vlakbij kruisingen, rotonde en op oversteekplaatsen. Metingen op rechte stukken worden niet gedaan. Bijvoorbeeld bij de smiley op de Wildeman waar de gemiddelde snelheid ruim boven de 50km/u ligt. Mobiele snelheidscontroles zoals regelmatig op de Houtveldweg in Westerwatering vinden in Westerkoog nooit plaats.

Sociale media
Via de sociale media zijn alle partijen opgeroepen om aandacht te besteden aan de veilige leefomgeving in Westerkoog. Bijna niemand reageerde, op Democratisch Zaanstad en D66 na. DZ wil een referendum invoeren over de busbrug en lijkt hiermee de zaak niet te begrijpen.
De openstelling van de busbrug is een feit, die wordt geaccepteerd door de bewoners, maar de beloofde maatregelen voor de verkeersveiligheid al beloofd in 2003 zijn nog altijd niet uitgevoerd.
Kort samengevat gaat het om het invoeren van een 30km zone, verkeersremmende maatregelen, geluidsarm asfalt, veilige oversteekplaatsen en gescheiden fietspaden.
D66 gaat niet op de problematiek door te zeggen dat bewoners uit Westerwatering graag naar het winkelcentrum in Westerkoog gaan. In het D66 programma veel aandacht voor een groen fietsbeleid: ‘D66 is voorstander van een scheiding tussen het doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer binnen Zaanstad’. Helaas niet voor Westerkoog, dat inmiddels een status aparte binnen Zaanstad lijkt te genieten. Partijen hebben de mond vol over een veilige woonomgeving, maar kijken de andere kant op, als het gaat om de woonwijk Westerkoog met duizenden auto’s sluipverkeer per dag.
VVD-ZaanstadGroenLinks is de enige partij die de fietsveiligheid in Westerkoog in het programma heeft staan: ‘Streng bewaken verkeersveiligheid vooral op de Rondweg’. De bewoners zijn fractievoorzitter mevrouw Romkje Mathkor nog altijd dankbaar dat zij de verkeersveiligheid van Westerkoog in het Zaanstad Beraad n.a.v. het rapport Veilig Verkeer Nederland heeft geïnitieerd.
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van Zaanstad. De beslissing om de busbrug open te stellen voor autoverkeer is unaniem door de gehele raad genomen, maar raadsleden kijken nu de andere kant op als het gaat om de leefbaarheid en veiligheid in de woonwijk en nemen geen verantwoordelijkheid voor hun beleid. De VVD heeft zelfs een verkeermeldpunt op internet ingesteld, waar inmiddels veel meldingen uit Westerkoog staan. Dennis Straat heeft tijdens zijn wethouderschap weinig gedaan en wat zal dit meldpunt uithalen, als de VVD de spitsluiting ook wil opheffen.

Nachtsluiting
Een eerste stap op de goede weg zou een nachtsluiting zijn, zodat bewoners weer van hun nachtrust kunnen genieten. Deze maatregel stelt de gemeente zelf voor in haar evaluatierapport als er meer dan 8000 auto’s per dag door de wijk zullen rijden. Met de verdere uitbreiding van Inverdan en de komst van Ikea zal dit niet zo lang meer duren. Het is nu afwachten op het resultaat van de verkiezingen en het nieuwe College, misschien dat er eindelijk aandacht komt voor de veiligheid en leefbaar in Westerkoog.