Open brief aan GroenLinks wethouder Linnekamp

Wethouder van Verkeer en Onderwijs Robert LinnekampGeachte heer Linnekamp,
Naar aanleiding van de vergadering op maandag 15 juni willen wij een aantal punten aanvoeren. Op 7 januari jl. hebben wij een open brief aan uw collega wethouder Luiten gestuurd, maar tot op heden geen reactie ontvangen. Deze brief is bijgevoegd met het verzoek of u de vragen kunt beantwoorden. Graag stellen wij ook u een aantal vragen, die betrekking hebben op de verschillende procedures die nu lopen in verband met de openstelling van busbrug De Binding.
Voor de meeste Westerkogers is het niet meer te volgen, omdat er nu een procedure van het bestemmingsplan Westerkoog loopt bij de Raad van State, een vrijstelling op het bestemmingsplan voor openstelling van busbrug De Binding bij de bestuursrechter in Haarlem, en een vrijstelling hogere geluidsbelasting busbrug De Binding ook bij de bestuursrechter in Haarlem.
Het is daarom verwarrend als u in de pers schrijft, dat na de zomervakantie de werkzaamheden worden gestart, dat de busbrug aan het eind van dit jaar open gaat.
Er zijn veel vragen in de wijk. De belangrijkste kunt u in de tekst hieronder lezen en naar wij hopen kunt u snel reageren met een duidelijk antwoord.


U motiveert het openstellen van busbrug De Binding als volgt: het verbeteren van de sociale cohesie tussen de wijken Westerwatering en Westerkoog. In het ondersteunende rapport wordt er vanuit gegaan dat er alleen een toename van autoverkeer plaatsvindt tussen de wijken. Van doorgaand verkeer of sluipverkeer is geen sprake. Immers de busbrug zal op werkdagen in de spits gesloten zijn. Verkeer vanuit Westerwatering dat via Westerkoog gebruik wil maken van de op- en afritten van de A8 heeft dan geen doorgang?
In het rapport wordt zelfs gesproken dat er in het noorden van de wijk Westerkoog een afname van het verkeer zal zijn. Verkeer kan straks de wijk niet alleen verlaten langs het Total tankstation, maar ook via de busbrug.
Kunt u uitleggen waarom er geen sluipverkeer door de wijk gaat, naar bijvoorbeeld de A8 of via de wijken Saendelft naar de Zuidelijke Randweg. Als wethouder bent u op de hoogte van de problemen van sluipverkeer door Westzaan. U weet dan ook, als de busbrug opengaat, dat het sluipverkeer voor Westerkoog zal kiezen om naar het zuiden van Zaanstad te rijden. Met de openstelling van busbrug De Binding zal een nieuwe noord-zuid verbinding in Zaanstad gecreëerd worden als alternatief voor de Provinciale weg (N 203). Mocht u een andere mening zijn toegedaan, dan vernemen wij dit graag.

Bij de busbrug zullen een aantal maatregelen worden getroffen. Zo wordt er een geluidsscherm geplaatst, geluidsarm asfalt gelegd en woningen geïsoleerd. De openstelling van de busbrug heeft duidelijk een negatief effect op de directe omgeving, met name voor de bewoners langs de busbrug en de bewoners van Westerkoog. Veel gemeenten zijn al jaren bezig om doorgaand verkeer uit woongebieden te weren. Veel wijken zijn door middel van fysieke afsluitingen dicht voor doorgaand verkeer. Zaanstad draait de zaak om en gaat juist woongebieden openstellen voor doorgaand verkeer.
De fysieke afsluitingen, de piramides, verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt cameratoezicht. Gezien het ontbreken van een handhavingsbeleid rond de busbrug is de kans groot, dat de camera’s snel buitenwerking zullen zijn en iedereen 24 uur per dag gebruik kan maken van de busbrug. Los van het feit of het wel wettelijk is toegestaan om te handhaven met camera’s bij inrijverboden. Op de spitssluiting is vanuit Westerwatering nu al veel kritiek. Het is namelijk een halve oplossing en niet de volwaardige tweede ontsluitig, die de gemeente heeft beloofd. Het is daarom aannemelijk, dat de spitsluiting, die via een verkeersbesluit wordt genomen en met een simpel raadsbesluit teniet kan worden gedaan, de brug binnen afzienbare tijd onbeperkt opengaat.

U bent ook wethouder van Onderwijs. Westerkoog kent verschillende scholen in het centrum van de wijk. Veel kinderen (z’n 800) maken meerdere malen van de dag van de rondweg gebruik om naar school te gaan of steken deze over. Heeft u overleg met de scholen over het garanderen van de veiligheid op de rondweg? En welke maatregelen gaat u treffen om te zorgen dat kinderen veilig in onze woonwijk naar school kunnen (blijven) gaan? En na schooltijd veilig buiten kunnen spelen, immers vriendjes wonen en spelen zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van de rondweg.
Wij doelen hiermee niet alleen op de verkeersveiligheid, maar ook op de luchtkwaliteit en de extra geluidsbelasting, die een aanslag op de gezondheid voor met name jongere kinderen zijn. Slaapstoornissen hebben een direct verband met afnemende leerprestaties op school. Maar ook fijnstof, blijkt op de lange termijn ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen te hebben. Hoe verantwoordt u uw beleid?

Afspraak bij de herinrichting van de nieuwe rondweg was dat er een vrijliggend fietspad zou komen. De rondweg is namelijk twee meter versmald en een meter naar de buitenkant opgeschoven. De bomen staan nu meer dan twee meter van de binnenrand van de rondweg. Hier zou het fietspad komen. Nu met het nieuwe bestemmingplan waarin zonder overleg of inspraak groen voor andere zaken als parkeren kan worden ingewisseld, bestaat de kans, dat er geen fietspad langs de rondweg komt, maar parkeerplaatsen. U begrijpt, dat de situatie alleen maar onveiliger wordt. Het nieuwe bestemmingsplan, dat volgens u conserverend van aard is en de woonfunctie van de wijk versterkt, is naar onze mening een rechtstreekse aanslag op de woonfunctie van de wijk. De rondweg krijgt namelijk de bestemming Verkeer en daarmee ruim baan voor vele duizenden auto’s uit de rest van de Zaanstreek.
Als wethouder van Verkeer heeft u het Zaans Verkeers- en Vervoersplan (ZVVP) in uw portefeuille. In de toelichting bij dit plan geeft u een kernachtige samenvatting: “Willen we de kwaliteit van de stad verbeteren, dan moeten we het autogebruik afremmen. Opstoppingen, luchtvervuiling en geluidsoverlast tasten de kwaliteit van de stad aan en zijn nadelig voor de economische ontwikkeling van Zaanstad.
Enkele aanbevelingen zijn: Verbetering van het woon – leefmilieu is mogelijk als het doorgaand verkeer in bepaalde gebieden wordt geweerd. Waarom gaat het ZVVP niet op voor de woonwijk Westerkoog en geeft u in onze wijk voorrang aan de auto’s door alle zijwegen als uitritten te behandelen?

De gemeente heeft een Actieplan Omgevingslawaai, waarin ze wijst op de nadelige gevolgen van geluidsoverlast. Blootstelling aan hoge geluidsniveaus vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid in Nederland en in de andere landen in Europa. Zowel de Gezondheidsraad in Nederland als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben vastgesteld dat een te hoge geluidsbelasting in de woon- en werkomgeving tot gezondheidsproblemen kan leiden. Hoge geluidsniveaus in onze woonomgeving veroorzaken vooral hinder en slaapverstoring. Daarnaast kan blootstelling aan geluid via lichamelijke stressreacties leiden tot een verhoogde kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten en de klachten doen verergeren bij mensen die al lijden aan een hart- en vaataandoening. Aldus de gemeente in het Actieplan.
In Westerkoog ligt de norm al ver boven de voorkeurswaarde van 48 dB. Omdat gemeenten zelf de bovengrens mogen vaststellen heeft Zaanstad deze op de maximale belasting van 65 dB gezet. Omdat er ook nog een wettelijke aftrek mogelijk is van 5 dB, mag de werkelijke geluidsbelasting tot 70 dB oplopen. Zoals u weet is iedere 3 dB een verdubbeling van het geluid. In uw onderzoeken bevestigt u dat de toename van de geluidsbelasting in Westerkoog tussen de 2 en 4 dB zal liggen als gevolg van het openstellen van busbrug De Binding en hierbij heeft u nog niet het doorgaand verkeer door de woonwijken Westerwatering en Westerkoog meegerekend. De geluidsbelasting op de woningen aan de rondweg is al 63 dB. De ontheffing voor de hogere geluidsbelasting geldt alleen voor de woningen aan de busbrug. In Westerkoog is er maar 1 woning (Schotstreep 16) waarvoor u ontheffing heeft aangevraagd en wel voor een belasting van 50 dB.
Voor alle andere woningen die zelfs een belasting van bijna 70 dB hebben doet u geen onderzoek, of treft u maatregelen. Kunt u dit nader uitleggen?

De gemeente Zaanstad sluit met haar Luchtkwaliteitsplan aan bij de strategie van de provincie. Het gaat Zaanstad dus om de gezondheid van de burgers, het voldoen aan het Besluit luchtkwaliteit en het voorkomen van stagnatie van bouwprojecten. Daartoe wil Zaanstad inzetten op generieke maatregelen die de emissies van fijn stof en stikstofdioxide terugdringen en zo blootstelling aan een onvoldoende luchtkwaliteit zoveel mogelijk voorkomen. Ook sluit Zaanstad aan bij de ambitie om de kennis over de luchtkwaliteit te vergroten door de luchtkwaliteit in Zaanstad te gaan meten. Daartoe heeft het college van burgemeester en wethouders op 10 januari 2006 besloten. Zo wordt inzicht verkregen in de werkelijke niveaus van luchtverontreiniging en krijgt de Gemeente een instrument in handen waarmee de ontwikkeling van de luchtkwaliteit kan worden gevolgd (monitoring). De voor dit plan uitgevoerde inventarisatie van knelpunten kan worden beschouwd als de nulmeting voor de monitoring van luchtkwaliteit. De maatregelen om de luchtkwaliteit in Zaanstad te verbeteren zullen zich primair richten op het autoverkeer. In het inmiddels vastgestelde Zaans Verkeers- en Vervoersplan (ZVVP) is het aspect luchtkwaliteit betrokken. Ondanks alle plannen scoort Zaanstad bijzonder laag op het gebied van luchtkwaliteit. Landelijk gezien is het een van de meest vervuilde gemeenten en staat daarmee op plaats vier. Het openstellen van busbrug De Binding genereert extra verkeer. Veel mensen die nu nog op de fiets of te voet naar de andere wijk gaan, zullen straks kiezen voor de auto. Bekend is, dat het meest vervuilende verkeer plaats vindt op de korte afstanden tot 7 km.
Zaanstad heeft een uitstekend fietsplan met een fietscoördinator. Kunt u uitleggen waarom tussen de wijken Westerkoog en Westerwatering de voorkeur gegeven wordt aan de auto, terwijl er uitstekende fiets- en openbaar vervoer verbindingen zijn?

Samenvattend hebben we de volgende vragen:

  1. Hoe verhoudt het ZVVP zich met de plannen om De Binding open te stellen? Immers het plan spreekt zich uit tegen doorgaand verkeer in woongebieden.
  2. Hoe verhoudt het actieplan Geluid zich met het besluit om De Binding open te stellen? Immers in het onderbouwende rapport wordt gesproken van een toename van de geluidsbelasting tussen de 2 en 4 dB. Gaat u maatregelen treffen conform het actieplan omgevingslawaai om de geluidsoverlast in Westerkoog te beperken tot de voorkeurswaarde van 48 dB voor woonwijken?
  3. Hoe verhoudt het actieplan Luchtkwaliteit zich met het besluit om De Binding open te stellen? Immers de luchtkwaliteit zal door de toename van fijnstof alleen maar minder worden.
  4. Wat is uw reactie op het rapport van Veilig Verkeer Nederland over de rondweg? En wat doet u met de aanbevelingen?
  5. Wat is uw reactie op de gegevens uit de smileys, die snelheden boven de 100 km/u registreren. Wanneer wordt het unaniem aangenomen plan in 2003 voor het instellen van een 30 km zone op de rondweg uitgevoerd?
  6. Kunt u uitleggen, dat als gevolg van de openstelling van de busbrug er minder verkeer door de wijk zal rijden. Met name ter hoogte van het Total benzinestation zal het aantal verkeerbewegingen volgens uw rapporten afnemen.
  7. Heeft u overleg met de scholen om de veiligheid van de schoolgaande jeugd op de rondweg te garanderen?
  8. Hoever zijn de plannen om verkeerslichten in de wijk te plaatsen om de verkeersstroom straks in goede banen te leiden?
  9. Uw collega wethouder Luiten noemde als optie om de rondweg voor fietsers te verbieden. Hoe staat u tegenover dit plan?
  10. Gaat u, zoals de gemeente in het verleden heeft voorgesteld, eenrichtingsverkeer op de rondweg instellen, zodat de kortste route naar de busbrug via De Wildeman niet eenzijdig wordt belast?

Wij verzoeken u voor de vergadering van 15 juni schriftelijk te reageren op bovenstaande vragen.

UPDATE: Inmiddels hebben wij een antwoord ontvangen en evenals het antwoord van wijkwethouder Hans Luiten weinig zeggend, onvolledig en onjuist.
De reactie van Linnekamp heeft het nivo van: De kans dat als u in 2009 wordt overreden op de rondweg het een politieauto betreft, is 100%.

Reacties

Verschillende buurtbewoners zijn het spoor op de rondweg in Westerkoog kwijt geraakt.
In een korte reactie dienden wij de gemeente van repliek met de opmerking: De kans dat als u in 2009 wordt overreden op de rondweg het een politieauto betreft, is 100%.
Mobiliteitswethouder Linnekamp spreekt van een veilige rondweg, waarbij de verkeerskundige doelstellingen zijn gehaald. Opeens tovert hij in zijn brief het cijfer te voorschijn, dat op de Wildeman 88,9% onder de 50 km/u rijdt.
In een eerder rapport, dat de gemeente door een extern buro heeft laten uitwerken, staat dat 37% harder rijdt dan 50 km/u. Dit komt overeen met de beleving van de bewoners, die de rondweg als racebaan ervaren.

U mag zelf oordelen of Robert Linnekamp zich vergist of onjuist informeert.
In ieder geval was de bijeenkomst van 15 juni in de Vuister over de veiligheid op de rondweg zinloos. De doelstellingen voor een veilige rondweg zijn inmiddels gehaald. Of zoals Linnekamp heeft gezegd: "De veiligheid op de rondweg heeft niets te maken met de openstelling van de busbrug."