Open brief aan burgemeester Geke Faber

Niet ontvankelijk verklaren Stichting Rondom De BindingGeke Faber burgemeester Zaanstad

Geachte mevrouw Faber,
Met deze open brief richten wij – bestuur van Stichting Rondom De Binding – rechtstreeks tot u als burgemeester van Zaanstad. Met uw wethouders en ambtenaren hebben wij als Stichting in de afgelopen jaren uitgebreid contact gehad.
Wij vragen ons af in hoeverre u op de hoogte bent van de verschillende procedures, die moeten leiden tot het openstellen van busbrug De Binding voor alle verkeer tussen de woonwijken Westerwatering en Westerkoog. Wij zullen u niet lastig vallen met alle details, maar het bestuur van Zaanstad is van mening dat een dergelijke openstelling niet zal leiden tot een aantasting van de veiligheid en leefbaarheid van het woonklimaat in de wijken Westerwatering of Westerkoog. Wij zien deze openstelling – door met name de ontwikkeling van het nieuwe stadscentrum Inverdan - als een rechtstreekse bedreiging van het woon- en leefklimaat in de betreffende woonwijken met veel jonge gezinnen en scholen.
U zegt (onderbouwd door rapporten van extern onderzoekbureau Lichtveld Buis & Partners), dat het slechts een toename van enkele honderden auto’s betreft. Wij zien een toename van duizenden auto’s door de woonwijk. Wij zien ook de noodzaak van deze maatregel niet, omdat zoals u zelf schrijft in het Zaans Verkeers en Vervoersplan, er in totaal vier alternatieven zijn.


Niet ontvankelijk
Nu kunnen burgers en bestuur van mening verschillen. Wanneer ze er onderling niet uitkomen - ook niet na het indienen van zienswijzen - rest slechts de gang naar de rechter. De rechter toetst de argumenten en komt volgens de regels van de wet tot een uitspraak. Zo gaat dit in democratische landen. Wat schetst onze verbazing, dat u middels het ingehuurde advocatenkantoor Houthoff Buruma uit Amsterdam laat weten, ons niet ontvankelijk te verklaren. Uw motivering voor de openstelling van de busbrug is om de sociale cohesie tussen Westerwatering en Westerkoog te verbeteren. U bereikt het tegenovergestelde in Westerkoog, waar de wijk nu sterk is verdeeld in voor- en tegenstanders. Door nu ook de ruim 200 tegenstanders, die zich hebben verenigd in De Stichting voor het voeren van de verschillende procedures buiten spel te zetten, doet u een directe aanval op het hart van de democratie van Zaanstad.
In onze wijk mochten we tijdens het Wijkoverleg nooit praten over de toekomstige openstelling van de busbrug. Nu kunnen we er niet meer over praten, omdat het besluit is genomen. Vindt u het vreemd dat het Wijkoverleg ruim een jaar geleden is opgestapt? Uit de verschillende Zaanpeilingen blijkt dat het vertrouwen van de burger in het bestuur van de stad laag is.

Kanteling
Een van uw beleidspunten is de zogenaamde ‘Kanteling’ waarin het vertrouwen tussen burger en bestuur moet worden hersteld. Gezien uw beleid inzake de openstelling van de busbrug en het buitenspel zetten van een grote groep burgers, zal het wantrouwen tussen burger en overheid alleen maar groter worden. Vooralsnog gaan wij er van uit dat het niet ontvankelijk verklaren door het Bestuur van de gemeente Zaanstad van Stichting Rondom De Binding en haar sympathisanten op een misverstand berust. Het College dient de rechter uitspraak te laten doen op de inhoud van de zaak, welke uitspraak wij zullen respecteren. Op voorhand burgers hun stem ontnemen, past niet in een moderne samenleving en is het bestuur van Zaanstad onwaardig.

Wij hopen binnen vier weken uw reactie te mogen ontvangen. 

Stichting Rondom De Binding.

Reacties

Waar is burgemeester Faber is een veel gehoorde vraag in Zaanstad. De burgemeester lijkt onzichtbaar achter haar ambtenaren en wethouders. Haar reactie op de Open Brief bevestigt dit beeld.
Zelf schrijft het bestuur over de rol van de burgemeester op de website: ‘Verder is hij voor de inspraak en andere manieren om burgers bij het beleid te betrekken. Hij ziet er op toe dat de regels correct worden uitgevoerd en dat de burger fatsoenlijk wordt geholpen.’
Mooie woorden, maar in praktijk heeft Zaanstad geen boodschap aan mondige burgers.
Uit haar reactie blijkt, dat zij ook achter de gevolgde procedure staat om Stichting Rondom De Binding en haar 200 sympathisanten niet ontvankelijk te verklaren en daarmee buiten het beleid plaatst en tenslotte buiten de wet waarmee alle procedures worden vermeden.
Jammer van een burgemeester in een stad waar het vertrouwen in het locale bestuur tot het vriespunt is gedaald.