Verkeerschaos open busbrug - Zaanstad

Verkeerschaos woonwijk Westerkoog
Sinds 30 januari staat busbrug De Binding in Zaanstad tussen de woonwijken Westerwatering en Westerkoog open voor autoverkeer, ook tijdens de spits. De gevolgen zijn direct zichtbaar: het verkeer in de woonwijk Westerkoog loopt met name vast in de spits. Knelpunten zijn de kruising van de Wildeman naar de Westerkoogweg en de kruising busbrug Wildeman – Glazenmaker (zie filmbeelden: kruising Total en kruising busbrug). De situatie is voor fietsers bijzonder gevaarlijk, omdat zij zich tussen het vaststaande verkeer moeten doorwurmen. De smalle rondweg van Westerkoog, waarop ook het langzaam verkeer zich beweegt, is totaal ongeschikt voor doorgaand autoverkeer. De maximale snelheid van 50km/u en het ontbreken van snelheidsremmende maatregelen maken de weg levensgevaarlijk. Veel ouders laten hun kinderen dan ook over het trottoir fietsen. De lijndiensten van Connexxion, het vele vrachtverkeer naar en van het winkelcentrum over een weg van 7m breed, vragen om ongelukken. Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft met twee rapporten duidelijk gemaakt, dat de weg anders had moeten worden ingericht.

Analyses van Google live verkeersinformatie laat zien, dat er meer verkeer Westerwatering ingaat dan uit, waaruit de conclusie kan worden getrokken, dat de open busbrug veel extra verkeer ontwikkelt  van en naar Zaandam Zuid naar Zaandam Noord. Zonder ingewikkelde verkeerskundige modellen is de conclusie klip en klaar: een open busbrug trekt in de spits veel sluipverkeer aan als alternatieve route voor de provinciale weg en A8. Anders gezegd de verkeersdruk in de woonwijken neemt alleen maar toe, omdat er extra verkeer wordt gegenereerd. 
Live verkeersinformatie busbrug

De zogenaamde tijdelijke openstelling is een gevolg van de werkzaamheden aan de Houtveldweg in Westerwatering. De Houtveldweg heeft vier rijstroken - waarvan  er nu twee dicht zijn - en vrijliggende fietspaden. Van enige hinder is geen sprake. De hulpdiensten hebben aangegeven dat om de veiligheid in Westerwatering te garanderen de busbrug open moet. Afspraak was ook, dat het verkeer in Westerkoog gemonitored zou worden. Nu het verkeer vastloopt en men nog altijd met meer dan 50km/u door de woonwijk Westerkoog rijdt, is de vraag wat deze monitoring inhoudt.

Gevaarlijke punten waar het vastloopt:

  1. Op en naar de busbrug (Wildeman – Glazenmaker)
  2. Wildeman naar de Westerkoogweg (wijk in en uit)
  3. Rotonde N515 Guisweg Westerkoogweg
  4. Oprit naar en op de A8 loopt vast in de ochtendspits
  5. De Glazenmaker ter hoogte van de basisscholen en het winkelcentrum

Afspraak in o.a. het collegeaccoord was dat de busbrug zou opengaan na grondig verkeerskundig onderzoek en overleg met de bewoners. Dit laatste heeft nog nooit plaats gevonden. En voor onderzoek zet men nu eerst de busbrug helemaal openen om de gevolgen te onderzoeken. De wereld op zijn kop. Voor ingewijden de Zaanse methode.
Het is teleurstellend dat raadsleden niets van zich laten horen. Motie 37 die de oppositie heeft ingediend voor een veiliger rondweg was alleen maar bedoeld om zich bij ernstige incidenten te kunnen indekken en elke aansprakelijkheid uit de weg te gaan. Ronduit schokkend is het ontkennen van de gevaarlijke verkeerssituaties door college partijen als D66 en VVD. Tijdens de formatie heeft D66 fractievoorzitter Gemma Kwantes aangegeven met de bewoners van Westerkoog in gesprek te willen gaan. De huidige D66 fractievoorzitter Sanna Munnikendam ontkent en kijkt de andere kant op. Ondertussen is mevrouw Munnikendam wel druk met bewoners in Westzaan in overleg om het sluipverkeer daar aan te pakken. Westzaan ligt parallel aan Westerkoog. Al het verkeer dat niet door Westzaan gaat, komt nu door Westerkoog. Verdeel en heers is de politiek in Zaanstad. VVD fractievoorzitter Gerard Ram weet ook Zaankanters tegen elkaar uit te spelen. OPEN DIE BUSBRUG zijn populistische slogans in Zaanstad, waarmee je een paar raadszetels in het pluche kunt veroveren. In een woonwijk waar nooit doorgaand verkeer was, moeten de bewoners genoegen nemen met 8000 auto’s door hun straat. Niemand in Nederland zou dit accepteren, maar in de Zaanse dictatuur bepaalt de meerderheid wat de minderheid moet slikken; een bananengemeente. 

Dinsdagavond 28 februari om 19u is een zitting van de bezwarencommissie op het gemeentehuis. Opnieuw zullen bewoners hun standpunten toelichten voor een veilige en leefbare woonwijk waarin geen sluipverkeer past.

 

Reacties

30 km in woonwijk WesterkoogHoorzitting dinsdag 28 februari 2017 19u gemeentehuis Zaandam. Een groep bewoners heeft voor de externe hoorcommissie haar bezwaren naar voren gebracht tegen de tijdelijke openstelling van busbrug De Binding. Totaal zijn er 20 bezwaarschriten ingediend. Formeel gaat het over de tijdelijke openstelling, maar de bezwaren betreffen met name de gevaarlijke verkeerssituaties op de rondweg sinds de busbrug in 2010 openstaat. Omdat de gemeente al jaren geen gehoor geeft aan de vele meldingen, hebben velen vanavond hun toevlucht gezocht tot de hoorcommissie. Belangrijkste punt is de gevaarlijke situatie op de rondweg bestaande uit De Glazenmaker en De Wildeman waar veel te hard wordt gereden. “Auto’s passeren je links langs de vluchtheuvels, of ze zitten met de bumper boven op je”, laat een fietser weten. Een ander: “Er wordt veel te hard gereden, het lijkt wel een racebaan, zowel overdag als ’s nachts waardoor ik regelmatig wakker schiet.” Ook het vrachtverkeer geeft veel overlast: “Als er een vrachtauto voorbij komt met 50km/u dan schudt mijn hele huis, in de vloer en muren zitten scheuren”, zegt een verontruste bewoonster. Anderen laten weten, dat door het vele verkeer de lucht door fijnstof is verpest. Vroeger was het een rustige woonwijk, waar kinderen gewoon buiten konden spelen en je heerlijk van het voorjaar in de tuin kon genieten. Slapen met de ramen open was geen probleem. Wanhopig roept een Westerkoger: “Moet er eerst een kind worden doodgereden voor er maatregelen worden genomen?”
De commissie hoort de klachten met stijgende verbazing aan en wil een reactie van de aanwezige ambtenaren. Op de vraag of er monitoring van het verkeer plaats vindt hebben de ambtenaren geen antwoord. Op 1 februari is overleg met de politie geweest. Van concrete monitoring laat staan handhaving is in Westerkoog geen sprake. Een ambtenaar laat weten: “Door het wegprofiel is snelheidscontrole op de rondweg niet mogelijk, een motoragent houdt het verkeer in de gaten.” De commissie is niet tevreden, omdat aan de bewoners is beloofd de verkeerssituatie nauwlettend in de gaten te houden. In praktijk is niets gedaan. 
Op de vraag hoe nu de situatie is bij de werkzaamheden aan de Houtveldweg in Westerwatering, is het antwoord;  het verkeer stroomt door.  Kortom er is nauwelijks sprake van verkeershinder en hulpdiensten kunnen in geval van calamiteiten zonder problemen Westerwatering in en uit.
De commissie zal binnen drie weken haar advies aan de gemeente geven.

Hieronder de inbreng van de ex-stichting Rondom de Binding tijdens de hoorzitting:

Betreft: Aanvulling op bezwaarschrift d.d. 17 januari 2017 tegen tijdelijk verkeersbesluit gepubliceerd in de Staatscourant nr.72108 dd. 28 december 2016 onder nummer 2016/261118)

Geacht College,

Als gevolg van een tijdelijk verkeersbesluit staat sinds 30 januari van dit jaar busbrug De Binding tussen de woonwijken Westerwatering en Westerkoog nu ook tijdens de spits open voor autoverkeer. De gevolgen zijn direct zichtbaar: het verkeer in de woonwijk Westerkoog loopt met name vast in de spits. 
De tijdelijke maatregel is het gevolg van werkzaamheden 2 km verder aan de Houtveldweg ter hoogte van het Cypressenhout in Westerwatering. De motivering van deze tijdelijke maatregel is bijzonder summier. Volgens het College van B&W is de maatregel op verzoek van de hulpdiensten gedaan, die wijzen op de veiligheid in Westerwatering omdat hinder wordt verwacht voor het verkeer dat de wijk wil verlaten. In de praktijk blijkt deze veronderstelling onjuist. Na een maand is duidelijk dat het verkeer niet vastloopt tijdens de werkzaamheden. De Houtveldweg heeft ter plaatse vier rijbanen, gescheiden fietspaden en een oversteekplaats met verkeerslichten. Tijdens de werkzaamheden zijn er twee rijbanen afgesloten en wordt het verkeer zonder veel hinder over twee rijstroken geleid. (Zie filmpje op Youtube: https://youtu.be/d5JsoFYBV7Q). En ook hier zijn geen wachttijden laat staan files te bespeuren. De busbrug kent geen fysieke obstakels die de doorgang in geval van calamiteiten zouden blokkeren. En ook hier zijn slechts twee rijstroken die bij calamiteiten de doorstroom aan moeten kunnen. Westerwatering is bij eventuele calamiteiten goed bereikbaar.

Calamiteiten Westerkoog
Zoals tijdens de eerste hoorzitting op 26 januari van dit jaar door bezwaarmakers uit Westerkoog en Westerwatering naar voren is gebracht, zal het verkeer in Westerkoog vastlopen. De situatie is met name tijdens de spits chaotisch, waarbij vooral de veiligheid van het langzame verkeer in geding is.
De wijk uit bij de kruising De Wildeman - De Glazenmaker met de Westerkoogweg doen zich gevaarlijke situaties voor (Zie filmpje Youtube: https://youtu.be/li5Cl0FAQJM).
De kruising De Wildeman – De Glazenmaker – Busbrug waar het verkeer vanaf de brug de wijk in en uitgaat, is bijzonder onoverzichtelijk en daarmee gevaarlijk voor het langzame verkeer (Zie filmpje Youtube: https://youtu.be/4617rznKWMA). Van deze situatie is sprake gedurende de gehele dag, maar tijdens de spits nog veel meer nu de busbrug open is.
De kern van het probleem is, dat de Rondweg van Westerkoog niet geschikt is voor doorgaand verkeer. De weg kent geen gescheiden fietspaden en de maximum snelheid is 50 km/u. Bij de herinrichting van de rondweg, waarbij gescheiden fietspaden werden opgeheven, zou volgens de verkeersdeskundigen van Zaanstad het langzame verkeer het snelle verkeer afremmen (Zie filmpje op Youtube: https://youtu.be/T_mK2UkZ4qs ).Westerkoog is een verblijfsgebied, waar nooit doorgaand verkeer is geweest. Het tijdelijke besluit is genomen, zonder de belangen van alle partijen zorgvuldig af te wegen. Het gevolg is dat de verkeersproblemen van Westerwatering (lees Inverdan) naar Westerkoog worden verplaatst. 
Van enige monitoring door de politie is tot nu toe niets gebleken. Met name maatregelen om de maximale snelheid van 50km/u te handhaven zijn nog altijd niet genomen.
Opvallend is dat analyses van Google live verkeersinformatie (zie website:  http://rondomdebinding.nl/content/verkeerschaos-open-busbrug-zaanstad) laten zien, dat er meer verkeer Westerwatering ingaat dan uit, waaruit de conclusie kan worden getrokken, dat de open busbrug veel extra verkeer aantrekt van en naar Zaanstad Zuid (Inverdan, Hoogtij, Ikea, Zuiderhout, Westerspoor) naar Zaanstad Noord (Assendelft, Westzaan, Wormerveer, etc.). Zonder ingewikkelde verkeerskundige modellen is de conclusie klip en klaar: een open busbrug trekt in de spits veel sluipverkeer aan van en naar de A8 en N203. Anders gezegd de verkeersdruk in de woonwijken neemt alleen maar toe, omdat er extra (sluip)verkeer wordt gegenereerd.

Communicatie van Zaanstad
Alleen in Westerwatering staan borden opgesteld met de melding: ‘Busbrug de Binding open vanaf 30 januari’. Veel bewoners zien dit niet als een tijdelijke maatregel, maar als de definitieve volledige openstelling van de busbrug, dus ook tijdens de spits. De meerderheid in Zaanstad, die roept voor een open busbrug, wordt op haar wenken bediend. Bewoners die strijden voor een veilige en leefbare woonwijk zonder sluipverkeer worden in de hoek gezet.

Wobverzoek
Tegelijkertijd met het bezwaarschrift hebben wij een Wob verzoek ingediend om met name alle verkeersgegevens van Westerkoog en Westerwatering openbaar te maken. In het bijzonder gegevens van het permanente meetpunt op de busbrug en het semi permanente meetpunt op de Westerkoogweg ter hoogte van Total.
Tevens is het verzoek gedaan om niet alleen berekeningen te doen, maar ook metingen, zoals van trillingen, luchtkwaliteit, geluid en snelheid. Tot op heden heeft u nog geen gehoor gegeven aan deze verzoeken, waardoor een gang naar de bestuursrechter ernstig wordt belemmerd.

Conclusie
Samenvattend: er is geen enkele onderbouwde reden om vanwege de werkzaamheden in Westerwatering busbrug De Binding tijdens de spitsuren open te stellen voor autoverkeer.
Wij verzoeken de tijdelijke verkeersmaatregel in te trekken conform artikel 41 (BABW) onder andere omdat de omstandigheden waarvan sprake zou zijn, zich niet voordoen (artikel 31) en daarmee de tijdelijke maatregel niet kunnen rechtvaardigen.

 Ex-Bestuur van de voormalige stichting Rondom De Binding