Zaanstad staat boven de wet

Bestuur legt uitspraak Raad van State naast zich neer en laat de busbrug open
Koog aan de Zaan juli 2010. Onlangs was er een grote groep van de bijna 200 sympathisanten aanwezig om een toast uit te brengen op onze wijk; een Veilig en Leefbaar Westerkoog. Voor velen was het een moment om bij te praten en informatie te ontvangen over de nieuwe ontwikkelingen. Steenprint wordt in het asfalt geperst, ribbels zullen geluidsoverlast doen blijven bestaan
Velen vinden het jammer dat Stichting Rondom De Binding de Zwarte Piet krijgt toegespeeld. De uitspraak van de Raad van State laat weer eens duidelijk zien, dat de gemeente haar werk slecht doet, overleg met en inspraak van bewoners in de wind slaat Wij blijven op ons standpunt staan, dat Westerkoog een woonwijk is met verblijfsfunctie, waar geen doorgaand (lees sluipverkeer) verkeer past.
Wij pleiten ook voor een volwaardige ontsluiting van Westerwatering. Gezien het miljoenenverslindende project Inverdan, dat inmiddels bij de Actualisatie IX is beland, is het nu eindelijk tijd voor een volwaardige tweede ontsluiting bij onze buren. De verkeersambtenaar, die in 1989 al in de krant stond met een artikel over een tunnel bij de Van Goghweg, moet eindelijk eens haast met deze plannen maken, in plaats van nu al jaren achter zijn buro de openstelling van de busbrug te bewerkstelligen.
De procedure Hogere Geluidswaarden – die nu is gestrand bij de Raad van State - is cruciaal voor de andere procedures, zoals de Vrijstellingsprocedure op het bestemmingsplan de Binding en het verkeersbesluit van de beperkte openstelling. De gemeente zal de lopende besluiten moeten intrekken en starten met nieuwe procedures.

Zaanse politiek
Teleurstelling is er ook over de raadsleden, die maar steeds niet willen begrijpen, hoe de situatie werkelijk in elkaar steekt.
Tjeerd Bosma van de PvdA laat in de media weten: ‘Achteraf is het makkelijk een koe in de kont te kijken. De PvdA is verheugd dat na 20 jaar gesteggel de busbrug buiten de spits opengaat.’ (Stadsblad 26 mei 2010). Om partijgenoot oud wethouder Margreeth Horselenberg te vergelijken met een koe, gaat wel erg ver. Bosma is kort van geheugen en is vergeten dat de kwestie busbrug door zijn eigen partij is geïnitieerd. Bestemmingsplannen zijn onder de regerende PvdA in Zaanstad aangenomen. Wethouder Horselenberg heeft bewoners zowel mondeling als schriftelijk beloofd, dat als de Westerkoogweg - de eigenlijke ontsluitingsweg - wordt bebouwd, de busbrug niet meer opengaat. De rondweg is geen optie voor doorgaand verkeer en sociaal onwenselijk, aldus Horselenberg.
Tijdens de bijeenkomst bleek ook, dat mensen die hun stem in de media willen laten horen over de negatieve gevolgen van de openstelling geen gehoor vinden. Hun ingezonden brieven worden niet geplaatst. Niet vreemd gezien de artikelen van de locale journalist Rob Swart, die zelfs de uitspraak van de Raad van State in twijfel trekt en zelf onderzoek doet naar alternatieve (NHD De Zaanstreek) routes door en om Westerkoog/Westerwatering. De heer Swart zou een welkome aanvulling zijn in het team van juristen en verkeersdeskundigen van de gemeente tijdens de zittingen voor de rechter. Maar achteraf de plaats van de rechter innemen en een uitspraak in twijfel trekken is een journalist onwaardig.
Het Bestuur heeft per brief bij de gemeente aangedrongen om met elkaar een gesprek aan te gaan en met elkaar een oplossing te zoeken voor een definitieve volwaardige ontsluiting van Westerwatering. Verder is er gesproken over de financiële situatie van de Stichting. Deze is zeer zwak en er is een oproep gedaan om te doneren. De aanwezige bewoners steunden dit verzoek volledig. Er is verzocht om andere bewoners die tegenstanders zijn van openstelling zich op te laten geven als donateur/ sympathisant. Na een vragenrondje werd er in een vrolijke sfeer nagepraat. Het bestuur en de aanwezigen kijken terug op een zinvolle bijeenkomst. Na de zomervakantie zal het Bestuur weer een bijeenkomst organiseren. Misschien een barbecue uit het wijkleefbaarheidsbudget.

Sluipverkeer Zaanstad
In verschillende Zaanse dorpen komen bewoners in opstand tegen het sluipverkeer. Een voorbeeld is Westzaan. Tijdens de zittingen bij de rechter heeft de gemeentelijke verkeersdeskundige aangegeven dat er geen sluipverkeer door Westzaan gaat, dus wij ook niet kunnen zeggen, dat we straks het sluipverkeer van Westzaan door Westerkoog kunnen verwachten.
Onlangs zijn bewoners van de nieuwbouw in Saendelft in opstand gekomen tegen het sluipverkeer. Mocht het tot procedures komen dan is de kans van slagen ten gunste van bewoners nihil.
Zaanstad heeft een bijzondere definitie van sluipverkeer, die er kort gezegd op neer komt: verkeer dat als bestemming of oorsprong Zaanstad heeft, kan niet als sluipverkeer worden aangemerkt. Zo is verkeer uit Westerwatering, dat via Westerkoog naar de A8 rijdt, volgens de gemeente geen sluipverkeer voor Westerkoog. Zaanstad lost de problemen op door ze te ontkennen of gewoon niet te benoemen.

Asfaltering mollengang
Inmiddels is de gemeente begonnen met het verwijderen van de mollengangen met de losliggende betonklinkers die al jaren voor geluidsoverlast en onveilige situaties zorgen. Het mag wat kosten. Groot was de verbazing, toen in het strakke asfalt stenen werden geprint. Deze ribbels produceren opnieuw meer geluid dan het asfalt. Maar de ribbels zijn er ook niet om overheen te rijden, aldus de gemeente. Volgens ons was dit was nu juist de reden waarom de betonklinkers los zijn gaan zitten: te veel , te zwaar en te snel verkeer reed over de mollengangen. Deze ribbelstrook kan niet anders uitgelegd worden als een pesterij van ambtenaren voor bewoners aan de rondweg. Totaal zinloos, smijten met geld met als resultaat weer geluidsoverlast voor omwonenden.

Geluidsoverlast aan de rondweg
Iedereen is het er over eens, dat sinds de busbrug open is, het verkeer op de rondweg enorm is toegenomen. Met name in de rustige uren 's avond en 's nachts.
Op een mooie zomeravond rustig in de tuin zitten is er niet meer bij. En slapen met de ramen open is niet meer mogelijk.
Op de oude geluidskaarten van Zaanstad staat de rondweg vuurrood aangegeven met waarden tussen de 65dB en 70dB. Al met al genoeg lawaai om maatregelen te nemen. Dankzij een gat in de wet, is de gemeente niet verplicht maatregelen te treffen. Vreemd is dat wel een scherm aan de A8 ter hoogte van Westerkoog wordt geplaatst, terwijl volgens de geluidskaarten hier helemaal geen sprake is van geluidsoverlast.

Fietsvluchthavens
De nieuwste uitvinding zijn de vluchthavens voor fietsers aan de rondweg. In de binnenbochten zijn havens gemaakt die de fietser de gelegenheid geeft uit te wijken en uit te kijken voor de oversteek.
De gemeentelijke verkeersdeskundige heeft altijd uitgelegd, dat de fietsers op de rondweg de auto's moeten afremmen. De gemiddelde snelheid op de rondweg zou daarom nooit hoger zijn dan 40 km/u, aldus deze deskundige. Met de fietsvluchthavens wordt het nog gevaarlijker. Ten eerste als je in de binnenbocht staat opgesteld, zie je de auto's niet aankomen. De gemiddelde snelheid - ook in de bochten - ligt boven de 50 km/u. Ten tweede de automobilist weet niet, dat er iemand in de bocht staat en blijft zijn voet op het gas houden. De enige veilige oplossing conform het rapport van Veilig Verkeer Nederland is een eenduidige weginrichting met langs de hele weg fietssuggestiestroken. En geen mollengang of middengeleider die de auto ruim baan geeft en de fietser wegdrukt. Beter is, zoals was afgesproken in 2003, een vrijliggend fietspad langs de hele rondweg.
Ondanks een verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur geeft de gemeente geen gegevens meer van de smileys.  Het systeem is niet geschikt om op een betrouwbare manier de snelheid te meten, aldus de gemeente. Navraag bij de politie- die met geijkte apparatuur rijdt -  leert dat er niets mis is met de snelheidsmetingen van de smileys. Iedereen weet  dat als je bij de Total gas geeft, je binnen 1 minuut zonder de rem te gebruiken over de rondweg bij de busbrug bent.  Met 60km/u door de bochten gaat soepel. En 80 km/u is geen uitzondering!

Bestemmingsplan Westerkoog
De Raad van State heeft het bestemmingplan voor Westerkoog goedgekeurd (juli 2010) . In de uitspraak laat de rechter weten, dat het bestemmingsplan De Binding en de lopende procedures los staan van het bestemmingsplan Westerkoog. Een zeer formeel standpunt. Het gevolg is dat de rondweg de bestemming Verkeer heeft gekregen (was Verblijfsdoeleinden). En de eigenlijke ontsluitingsweg De Westerkoogweg de bestemming Maatschappelijke Doeleinden (was Verkeersdoeleinden).
De procedures voor planschade kunnen nu gestart worden. En waar veel mensen op wachten de procedures om de miljoenen terug te vorderen, die zijn betaald voor de eigenlijke ontsluitingsweg de Westerkoogweg, waar nu de Prinsenstichting staat.
Tenslotte mag in het nieuwe bestemmingsplan 50% van het Groen worden opgeofferd voor andere bestemmingen.

Bovenwijkse ontwikkelingen
De plannen voor het centrumgebied worden steeds duidelijker. De Brede School heeft een regionale functie. Veel nieuwe ontwikkelingen in het centrum van de wijk, die het veilige en groene karakter zullen aantasten. Westerkoog is niet langer en eiland van rust en veiligheid waar gezinnen met kinderen veilig wonen, ouderen kunnen genieten van de oude dag, maar een onderdeel van Zaandam met het nieuwe stadshart Inverdan. Gezien de ontwikkelingen rond Inverdan en Zaandam Zuid zal het verkeer de komende jaren fors toenemen. De gemeente houdt nog altijd vast aan haar beleid dat de rondweg veilig is (het is slechts de beleving van onveiligheid) en nog lang niet haar maximale capaciteit heeft bereikt. Dit belooft weinig goeds voor de komende jaren.

'Aanspreekbaar en in gesprek', is de vlammende slogan van het nieuwe College. Burgemeester Faber is onzichtbaar. De wethouders, in het bijzonder Jeroen Olthof en Dennis Straat,  reageren op geen enkele uitnodiging. En met het naast zich neerleggen van een uitspraak van het hoogste rechtscollege lijkt het bestuur van Zaanstad op de slang die in zijn eigen staart bijt: De straat regeert.
Lees ook de column van Nico van den Broek.