Drammers voor de spitssluiting van de busbrug in Zaanstad op de bushalte

Wildwest op de Wildeman in Westerkoog.
Hoogst gemeten snelheid 122 km/u door woonwijk!

Wie zijn wij?

U wilt toch ook dat uw kinderen veilig thuiskomen?24h Openstelling busbrug De Binding in Zaanstad veroorzaakt een stroom auto's van bijna 10.000 per dag én nacht door de woonwijken Westerkoog en Westerwatering. De website van Westerkogers, die kiezen voor een veilige en leefbare wijk.

Het Groot Zaans Onderzoek

Het groot Zaans Onderzoek

Doe mee en laat uw mening horen.
Tien vragen over de stad, uw buurt en straat.
Slechts 5 minuten van uw tijd voor een een veiliger leefomgeving.
Bekijk de vragenlijst

Busbrug 5 jaar open

Zaanstad: gat in de weg, in de wet, in de hand

Fietser aangereden door politieauto op de rondweg WesterkoogEen korte opsomming over de ontwikkelingen rond de busbrug voor de wijkbewoners, die weer zijn teruggekeerd van vakantie.
De strak geregisseerde voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente van maandag 15 juni over de openstelling van de busbrug heeft tot nu toe weinig nieuws gebracht. Op veel vragen wordt geen antwoord gegeven, toezeggingen worden niet gedaan, omdat zoals meestal beloftes niet worden nagekomen.

Avond in de Vuister
Volgens wethouder Linnekamp gaat de avond niet over de openstelling van de busbrug. Dit besluit is immers al lang genomen. Het gaat over de veiligheid op de rondweg. Zijn rechterhand, verkeersdeskundige Klaas Steernberg wijst nogmaals op de inrichting van de rondweg die verkeerstechnisch gezien een grote mate van veiligheid garandeert. Al bij zijn presentatie in 2003 was de nodige scepsis onder de wijkbewoners. ‘De weg wordt zo ingericht, dat er niet harder dan 40 km p/u gereden zal worden’, aldus Steernberg tijdens een wijkvergadering. Nu zegt Steernberg, dat de gemiddelde snelheid op de rondweg 45 km/u is en daarmee acceptabel. Uit de cijfers van de smileys kun je inderdaad opmaken, dat als de een 30 km/u rijdt en de ander 60 km/u, de gemiddelde 45 km/u is. Uit de cijfers blijkt ook, dat 1 op de 3 harder dan 50 km/u rijdt. Snelheden van 70 km/u, 80 km/u en zelf 100 km/u zijn geen uitzondering. Maar zover wil de verkeersdeskundige niet gaan en ontkent dat er sprake is van een racebaan. Ook kan hij geen antwoord geven op de vraag hoeveel auto’s direct na de openstelling door de wijk zullen rijden. Vreemd is dat hij wel weet hoeveel auto’s erover 10 jaar door de wijk zullen rijden.

Open brief aan GroenLinks wethouder Linnekamp

Wethouder van Verkeer en Onderwijs Robert LinnekampGeachte heer Linnekamp,
Naar aanleiding van de vergadering op maandag 15 juni willen wij een aantal punten aanvoeren. Op 7 januari jl. hebben wij een open brief aan uw collega wethouder Luiten gestuurd, maar tot op heden geen reactie ontvangen. Deze brief is bijgevoegd met het verzoek of u de vragen kunt beantwoorden. Graag stellen wij ook u een aantal vragen, die betrekking hebben op de verschillende procedures die nu lopen in verband met de openstelling van busbrug De Binding.
Voor de meeste Westerkogers is het niet meer te volgen, omdat er nu een procedure van het bestemmingsplan Westerkoog loopt bij de Raad van State, een vrijstelling op het bestemmingsplan voor openstelling van busbrug De Binding bij de bestuursrechter in Haarlem, en een vrijstelling hogere geluidsbelasting busbrug De Binding ook bij de bestuursrechter in Haarlem.
Het is daarom verwarrend als u in de pers schrijft, dat na de zomervakantie de werkzaamheden worden gestart, dat de busbrug aan het eind van dit jaar open gaat.
Er zijn veel vragen in de wijk. De belangrijkste kunt u in de tekst hieronder lezen en naar wij hopen kunt u snel reageren met een duidelijk antwoord.

Voortschrijdend inzicht: busbrug moet open

Sfeerimpressie busbrug De Binding na openstellingHet College van B&W heeft eind april besloten – ondanks de tientallen en zeer uitgebreide zienswijzen van bewoners – over te gaan tot de openstelling van busbrug De Binding. Hoewel de brug, conform het bestemmingsplan, alleen voor openbaar vervoer is bestemd en de gemeente dit altijd heeft benadrukt, is zij nu op basis van voortschrijdend inzicht tot de conclusie gekomen, dat deze opengesteld dient te worden voor alle verkeer. Het argument van sluipverkeer gaat niet langer op volgens de gemeente. Ook het argument dat er geen noodzaak is voor een tweede ontsluiting van Westerwatering telt niet langer, nu Inverdan op de kaart staat. Vanaf de opening van de busbrug werd geroepen om een openstelling voor alle verkeer. Nu met een halve oplossing, een beperkte openstelling, zullen de stemmen voor een totale openstelling niet zwijgen.

Op dit moment loopt een aantal procedures: 

Wordt het ooit weer lente in Westerkoog?

Voorjaar rondweg WesterkoogVan wijkwethouder Luiten hebben wij na de open brief niets meer vernomen.

In de kleine lettertjes van het Stadsblad is de procedure voor de openstelling van de busbrug opnieuw gestart. Sinds december 2007 is de gemeente weer terug bij af. Dit keer hebben zij zelf hun fout ontdekt. Het opnieuw ter visie leggen (tweede maal)  in september vorig jaar was op basis van de nieuwe wet geluidshinder. In plaats van twee weken bezwaar maken is de periode zes weken. Nu, maart 2009, ligt het plan voor de derde keer ter visie, na vier herziene rapporten luchtkwaliteit en geluidshinder.

Het bestemmingsplan Westerkoog is inmiddels goedgekeurd door Provinciale Staten. Dit orgaan is een verlengstuk van de gemeente en wuift alle bezwaren van tafel. Over het bezwaar, dat de rondweg de functie van verkeer is toegewezen en daarmee dezelfde status krijgt als de Provinciale weg, wordt met geen woord gerept. Wel onderstreept de provincie de woonfunctie van de wijk en het conserverende karakter van het nieuwe bestemmingplan waarin geen grote veranderingen plaats vinden.

Open brief aan wijkwethouder Hans Luiten

wijkwethouder Hans LuitenGeachte wethouder Luiten,

Naar aanleiding van het Wijkoverleg op maandag 12 januari willen wij een aantal punten aanvoeren.
U heeft al eens aangegeven, dat wijkwethouder niet betekent, dat u voor de belangen van de wijk opkomt, maar als bestuurder het aanspreekpunt bent voor de wijk. Naast wijkwethouder heeft u ook in uw portefeuille Inverdan. De vraag is daarom of u de belangen van Inverdan verdedigt, of die van Westerkoog. Onze wijk grenst pal aan het nieuwe stadscentrum Inverdan, waarvan wij allemaal weten, dat er problemen zijn, o.a. met de verkeersafwikkeling. Met veel moeite en allerlei juridische constructies is Inverdan een feit geworden. Echter, bezwaren vanwege de luchtkwaliteit en geluid, liggen nog altijd op de loer om Inverdan een halt toe te roepen.

Rondweg
In 2002 besloot de gemeente eenzijdig van de rondweg in onze woonwijk Westerkoog een voorrangsweg te maken. Geen overleg, geen inspraak. Bewoners stapten naar de rechter, die de gemeente in het gelijk stelde, maar wel uitdrukkelijk de opdracht gaf de veiligheid te verbeteren. In overleg met de bewoners en alle betrokken instanties is toen besloten om van de rondweg een 30 km zone te maken. Dit stond overigens al in het Zaans Vervoersplan van 1999. Eenzijdig heeft de gemeente besloten om, na de uitspraak van de Raad van State over de busbrug, dit plan in te trekken. Maar de herinrichting met o.a. versmalling van 9 naar 7 meter en het opheffen van de vrijliggende fietspaden, alsmede een aantal oversteekplaatsen, werd wel uitgevoerd. Dus nu zitten we met een aangepaste 30 km inrichting waar 50 km gereden mag worden. Alle veranderingen aan de rondweg hebben niet geleid tot verbeteringen van de veiligheid, maar juist een verslechtering. Iedereen kan dit bevestigen.

Veilig Verkeer Nederland heeft een onderzoek gedaan naar de veiligheid en inrichting van de rondweg. Het rapport geeft de fouten van de herinrichting aan en komt met aanbevelingen. Van uw zijde is nooit een reactie op dit rapport ontvangen.

Pagina's