VVN - Rondweg Westerkoog gevaarlijk

Voor de tweede keer hebben verkeersdeskundigen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) na meldingen van bewoners de rondweg en busbrug onderzocht op de verkeersveiligheid. Uitgangspunt is het Convenant Duurzaam Veilig, dat door alle Nederlandse gemeenten is ondertekend. Het eerste rapport uit 2006 op verzoek van het Wijkoverleg was al zeer kritisch, maar het huidige rapport - na openstelling van de busbrug voor autoverkeer in 2010 -  is vernietigend.

Voetgangers
Geen enkele van de voetgangersoversteekplaatsen voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en worden getypeerd van gevaarlijk tot zeer gevaarlijk. Iedere oversteekplaats is weer anders ingericht. Vaak ontbreekt een verhoogde middengeleider, is de markering onjuist,  slechts aan een kant verhoogd, ontbreken snelheidsremmende maatregelen, enz. De gevaarlijkste oversteekplaats ligt bij het winkelcentrum. VVN noemt het: 'een oversteekplaats met springschans zonder verticale elementen ... vanwege het hoogteverschil en de misleidende markering kan het verkeer (vooral motorfietsen en bromfietsen) ernstig in gevaar komen. Zeker als de weersomstandigheden wat ongunstiger zijn.'
De oversteekplaats op de busbrug mist voor een groot gedeelte de markeringen. Op de rondweg zijn de oversteekplaatsen vaak zonder eilanden ingericht, wat volgens het Convenant wel dient te gebeuren.

Fietsers
VVN wijst erop dat  in een duurzaam veilige verkeersomgeving met een 50km regiem langzaam en snelverkeer van elkaar gescheiden dienen te worden. Gescheiden fietspaden zijn niet aanwezig. Slechts op bepaalde wegvakken zijn fietssuggestiestroken aangebracht, die alleen visueel werken, maar geven wettelijk geen bescherming aan fietsers. VVN zegt nadrukkelijk dat op 50km wegen minimaal fietsstroken (dus met doorgetrokken streep) van 1,5m breed moeten worden aangebracht, die ook doorlopen langs de kruisingen.

Parkeren
Op de rondweg wordt niet geparkeerd, hoewel er geen officieel parkeerverbod is ingesteld. Daarentegen wordt op de woonerven wel geparkeerd waar officieel een verkeerverbod geldt, door het ontbreken van P markeringen.
Formeel mogen bewoners op de rondweg parkeren, zelfs op de  fietssuggestiestroken. Conclusie het parkeerbeleid in Westerkoog is een chaos.

Busbrug
De verkeerssituatie op de kruising Busbrug - Wildeman - Glazenmaker is zeer onduidelijk voor alle weggebruikers. Door de weginrichting komen (brom)fietsers makkelijk op de verkeerde weghelft met tegemoetkomend verkeer. 
Bestuurders van auto's of vrachtauto's passen de voorrangsregels vaak verkeerd toe. Heel onduidelijk is wanneer de busbrug is gesloten. Slechts een klein onderbordje op de busbrug zelf geeft aan, of de brug is gesloten voor autoverkeer. De situatie op de kruising bij de busbrug is onoverzichtelijk en daarmee gevaarlijk.

Mollengang
Zaans verkeersdeskundige Klaas Steernberg heeft de mollengang ontworpen. Een bolvormige middengeleider van felgekleurde klinkers, die de snelheid uit de weg moest halen door de auto's langzamer achter de fietsers te laten rijden. Steernberg wist keer op keer de bewoners te overtuigen dat door zijn inrichting de gemiddelde snelheid niet boven de 40 km/u zou komen. Inmiddels ligt deze al ruim boven de 50 km/u.
De mollengang, zoals met bewoners besproken en in eerste instantie half uitgevoerd, bestaat niet meer. Door het intensieve zware verkeer zijn de betonklinkers los gaan zitten. De zwarte egale asfalstrip met klinkerprint, die er nu ligt, veroorzaakt volgens VVN geen discomfort en door de kleur (asfaltgrijs) draagt het niet bij aan de visuele uitstraling van de weg. De gevolgen zijn voor iedereen waarneembaar, gevaarlijke inhaalmanoeuvres en veel te hoge snelheden

Reactie gemeente
De gemeente geeft aan in een reactie naar VVN, dat burgerparticipatie niet lijkt te werken. Voor veel bewoners, die al meer dan 10 jaar actief zijn geweest in klankbordgroepen, wijkoverleg en andere overlegorganen, is dit een klap in het gezicht. Wie kan zich niet de avonden van het wijkoverleg herinneren met  bewoners die gekleurde stickers op de gevaarlijke plaatsen op de rondweg mochten plakken? Lijsten met meer dan 30 gevaarlijke punten zijn in de la van de gemeente verdwenen en er nooit meer uitgekomen.
Een aantal malen kwam het duo verkeerswethouder Robert Linnekamp en zijn ambtenaar verkeersdeskundige Klaas Steernberg het plan voor de nieuwe rondweg presenteren. Iedere keer was er veel kritiek van de bewoners, waar niets mee is gebeurd. Afspraken over een 30 km zone zijn nooit uitgevoerd.
Wijkwethouder Jeroen Olthof, die van zijn hoofdpijnwijk af wil, heeft het stokje doorgegeven aan wethouder Struijlaart vers en nieuw uit Purmerend, die nauwelijks op de hoogte is van de geschiedenis en situatie in Westerkoog. Wijkmanagers, die begrip tonen voor de wijkbewoners, worden na drie jaar gewisseld.
Wethouder Olthof heeft veel hoon op zich geladen door te verklaren, dat de rondweg veilig is - ondanks de duizenden auto's doorgaand verkeer - omdat er tot nu toe zich geen ernstige ongelukken hebben voorgedaan. De snelheid ligt niet te hoog, omdat hij voortdurend gemiddelden toont van fietsers tot auto's, waarbij het gemiddelde keurig op 50km/u uitkomt. Gegevens uit de smileys worden al jaren niet meer openbaar gemaakt, maar bewoners aan de rondweg zijn dagelijks getuige van snelheden ruim boven de 60km/u en een politie die nooit handhavend optreedt.
Naast het College geeft ook de Raad geen enkele reactie. Op de open brief van 12 april van dit jaar over de alarmerende situatie op de rondweg heeft geen enkel raadslid gereageerd.

Conclusie
De conclusie van VVN is dan ook dat met name voor voetgangers en fietsers de veiligheid op de rondweg niet is gewaarborgd. Hier onder de adviezen van VVN volledig overgenomen uit het rapport, dat ook als bijlage aan dit artikel is opgenomen:

Voetgangersoversteekplaatsen

 • De VOP bij het winkelcentrum t.h.v. Henneland met spoed veiliger maken, deze oversteek is zeer onveilig.
 • Alle VOP's voorzien van een middengeleider met aan beide zijden verkeerseilanden en bebakening eventueel uit te breiden met reflectie of ledlampen op de betonband.
 • Het verkeerseiland te markeren met een puntstuk en inleidende doorgetrokken streep c.f. ASVV 16.2.20.
 • De VOP zo nodig verplaatsen, als deze maatregelen conflicteren met het manoeuvreren van en naar de erfaansluitingen .
 • Borden L02 (voetgangersoversteekplaats) in fluor uitvoering plaatsen op de middengeleider of boven de rijbaan c.f. advies uitvoeringsbesluit BABW plaatsing bord L2.
 • Snelheidsremmende maatregelen nemen, zodat snelheid bij de VOP gereduceerd wordt tot ca. 30 km/u, door het verhogen van de zebra of door het uitbuigen van beide rijbanen, waar dan de middenstrook niet berijdbaar moet zijn.
 • De VOP op de Binding doortrekken tot over het fietspad.

Fietsvoorzieningen

 • Gescheiden fietspaden aanleggen.
 • Indien dit niet mogelijk is, aanleggen van fietsstroken van 1,50m breed, die ook doorlopen langs de kruisingen.

Parkeren

 • Als een fietsstrook is aangebracht, dan geldt het verbod tot stilstaan en is verdere bebording niet noodzakelijk op de rondweg.
 • In de woonerven bij iedere parkeerplaats een P- tegel aanbrengen

De Busverbinding "De Binding"

 • De afsluiting van De Binding duidelijker maken, door op de Wildeman en de Glazenmaker dynamische LED matrixborden aan te brengen die automatisch de actuele toestand van de afsluiting aangeven (eventueel in combinatie met continu handhaving s apparatuur).
 • Voor de duidelijkheid een slagboom op alleen de rechter weghelft te plaatsen, die door rechthebbenden op afstand bediend wordt.
 • Het bord C07 gesloten voor vrachtwagens aanbrengen.

Bromfietspad Westerkoogweg- richting De Binding

 • Het bromfietspad aan de linkerzijde éénrichting verkeer maken, zodat bromfietsers en fietsers aan de juiste zijde van de Binding terechtkomen.
 • Belijning en haaientanden aanpassen.

Belijning

 • De lengte belijning aan brengen c.f. de Essentiële herkenbaarheid kenmerken (EHK) en CROW richtlijnen.
 • De overstekenplaatsen van brommers en fietsers belijnen c.f. de CROW richtlijnen.

Brommers op de rijbaan

 • Brommers op de Binding verwijzen naar de rijbaan
 • Borden 12a vervangen dor G11