Actieplan terugdringen geluidhinder Zaanstad

Geluidsbelasting Westerkoog Zaanstad 2011Zaanstad kent grote problemen  op milieugebied, met name van geluidoverlast. Volgens de Europese regelgeving dienen gemeenten iedere vijf jaar alle woningen waarop een geluidbelasting van meer den 55dB is gemeten in kaart te brengen. De laatste keer heeft Zaanstad dit gedaan in 2007. Daarom hebben bewoners van Westerkoog aan de bel getrokken om de geluidkaarten van 2012 openbaar te maken. Ondanks Wob verzoeken en voor de verkiezingen een oproep aan alle kandidaat gemeenteraadsleden heeft dit niets opgeleverd. Pas begin deze maand staat in het Zaanstad journaal een klein bericht over het nieuw actieplan geluid met de gegevens van 2012.
Alleen door op gemeentelijk website de zoektermen ‘Actieplan Geluid’ in te vullen, komt men bij de documenten en onderzoek dat de laatste jaren is gedaan. 

Toename wegverkeerslawaai
In vergelijk met de eerdere geluidkaarten is sprake van een forse toename van geluidbelaste woningen. De voornaamste doelstelling van Zaanstad is om het aantal milieubelaste woningen van nu 60.000 in 2020 terug te brengen tot 30.000. Hiervoor is een plan opgezet, waar de bewoners van Zaanstad tot 15 mei op kunnen reageren. In dit plan worden gebieden aangewezen waar tot 2018 maatregelen genomen zullen worden. Opvallend is dat de woonwijk Westerkoog niet wordt genoemd. Als gevolg van de openstelling van busbrug De Binding voor alle verkeer is er sprake van een forse geluidtoename tot wel 70dB, ofwel ruim boven de voorkeurswaarde van 55dB.

Misleiding bewoners en rechters
Meer en meer wordt duidelijk dat en hoe het College van B&W bewoners en rechtspraak op het verkeerde been heeft gezet door gegevens achter te houden en/of te manipuleren. Tijdens de verschillende procedures heeft de gemeente altijd volgehouden, dat er behalve een enkel onderzoek op een bepaalde dag en in de rustige uren er niet meer zou zijn onderzocht. Naar nu blijkt zijn er in de periode 2010-2012 verschillende metingen en onderzoek gedaan naar de verkeersstromen, geluid en snelheden in genoemde periode. De uitkomsten komen overeen met de onderzoeken door bewoners gedaan. Maar omdat het College een buro had ingehuurd om niet alleen onderzoek te doen, maar ook om de uitkomsten bij te stellen, ontstond een ander beeld dan nu uit de praktijk blijkt. Verkeersstromen en daarmee de geluidsoverlast blijken veel groter dan in eerste instantie is gepresenteerd naar de bewoners en als onderbouwing is gebruikt bij de Raad van State. De integriteit van het College staat hiermee onder druk. De vraag is daarom ook waarom nu pas de cijfers naar buiten komen, als men toch niets te verbergen had. Geluidsnivo's zijn met meer dan 3dB gestegen, wat een verdubbeling van de geluidsterkte betekent. Er is zolang aan de cijfers geschroefd, dat van een toename geen sprake zou zijn. Van sluipverkeer zou ook geen sprake meer zijn, althans onder de norm van 10% door van Westerkoog, Westerwatering, Zaandam Nieuw West (Inverdan, Murano, etc.) samen te voegen tot één verkeersgebied.
Alle openbaar gemaakte verkeersonderzoeken in de periode 2010-2012 naar aanleiding van Wob verzoeken kunt u in een zip file downloaden. Verkeersonderzoeken Westerkoog 2010-2012

Leefbaarheid Westerkoog
De rondweg in Westerkoog bestaande uit De Glazenmaker en De Wildeman was altijd een erfontsluitingsweg. Met de versmalling van 9m naar 7 meter is dit nogmaals bevestigd door gemeentelijke verkeersambtenaren tijdens bewonersbijeenkomsten in de Vuister. Voor een erfonsluitingsweg in een woonwijk geldt een maximale verkeersbelasting van 3500 motorvoertuigen per etmaal. Ondanks dat de weg nog altijd 7 meter breed is, heeft men de categorie gewijzigd in gebiedsontsluitingweg type C, waarvoor een maximale belasting geldt van 8000 motorvoertuigen per etmaal. Met name op zaterdag wordt deze belasting al bijna gehaald (7800 motorvoertuigen). Volgens de gemeente volgens plan en binnen de norm. Bewoners hebben om maatregelen gevraagd, zoals verlaging van de maximum snelheid, handhaving door middel van flitskasten van de huidige maximum snelheid van 50 km/u en een stiller wegdek, o.a. door verwijderen of verhogen van de mollengang.

Gevolgen gezondheid
Zaanstad noemt de gevolgen voor de bewoners van geluidbelaste woningen, zoals slaapverstoring, hartritmestoornissen, leerproblemen. Ook met de plannen tot 2020 zal altijd nog de helft van de belaste woningen in totaal 30.000 in dezelfde gevaarlijke situatie blijven bestaan. Maatregelen voor de andere helft van de belaste woningen bestaan met name uit het verminderen van het verkeer en verlaging van de maximum snelheid. Helaas zal aan de onleefbare situatie - veroorzaakt door het College van B&W - aan de rondweg van Westerkoog niets worden gedaan. Althans wanneer bewoners niet voor 15 mei de gemeente laten weten, dat de gemaakte afspraken over een stiller wegdek en verlaging van de maximum snelheid, dienen te worden nageleefd.