Busbrug – 24 uurs openstelling motie POV

Failliete Zaanse Democratie - Busbrug

Burgemeester en Wethouders van Zaanstad hebben een onderzoek laten doen naar de gevolgen van een 24 uurs openstelling van Busbrug de Binding tussen de woonwijken Westerkoog (Koog aan de Zaan) en Westerwatering (Zaandam).
Het onderzoek is gedaan in de winter en voorjaar van 2017 gedurende een periode van 4 maanden. De gemeente heeft een tijdelijke verkeersbesluit genomen - wegens werkzaamheden aan de ontsluiting van Westerwatering aan de zuidkant ter hoogte van de Houtveldweg – en de busbrug 24u per dag opengezet.
Het rapport is aangeboden aan de Raad met een raadsinformatiebrief.


De inkt van het rapport was nog niet droog of fractievoorzitter Harrie van der Laan (POV) diende een motie in om de busbrug per direct voor alle verkeer 24  uur open te stellen. Tijdens de raadsvergadering van 20 juli heeft van der Laan zijn motie opgeschort tot de raadvergadering na het reces op 21 september. Tot ieders verbazing stond zonder kennisgeving plotseling de motie op de agenda van een extra raadsvergadering op 7 september. Bewoners van Westerkoog, die graag wilden inspreken en aanwezig zouden zijn op 21 september, werden voor de zoveelste keer aan de kant geschoven. GroenLinks fractievoorzitter Paul Laport vraagt om de behandeling van de motie uit te stellen, omdat hij pas die middag heeft vernomen van de wijzigingen. Het heeft er alle schijn van dat de motie zonder al te veel publieke aandacht door de raadsvergadering moet. Niet alleen de datum was zonder kennisgeving verschoven, maar ook de inhoud van de motie was plotseling aangepast

Milieueffectrapportage
Van de Laan begrijpt nu zelf ook dat een directe 24 uurs openstelling niet haalbaar is, omdat er nog een Milieu Effect Rapportage (MER) moet plaatsvinden. De aanpassingen, om de rondweg van Westerkoog veiliger te maken, moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd, aldus van der Laan in zijn aangepaste motie. Wanneer de milieueffectrapportage groen licht geeft, kan de busbrug direct open, vindt hij. Veel Westerkogers zijn blij dat er nu eindelijk in de raad wordt gesproken over de 24 uurs openstelling van de busbrug en de gevolgen voor de woonwijk Westerkoog. Los van het feit of de brug nu wel of niet opengaat, wordt de veiligheid van de rondweg nu eindelijk aangepakt. Een motie in 2015 over de veiligheid van de rondweg in Westerkoog, gesteund door de voltallige oppositie, heeft niet tot verbeteringen geleid.
Na bijna een uur vergaderen, waarin met uitzondering van ROSA alle andere partijen hun steun uitspreken voor een 24 uurs openstelling van de busbrug, trekt van der Laan  zijn motie weer in. De meeste partijen wachten de milieueffectrapportage af. Het meest opvallende is dat geen van de raadsleden het verkeersonderzoek hebben gelezen, althans daaraan refereren. Alleen de raadsinformatiebrief van B&W wordt besproken. Laat staan dat men een reactie geeft op de Open Brief van Westerkogers aan de Raad en B&W.
Wethouder Addy Verschuren (CDA) ook een voorstander van openstelling van de busbrug doet vele toezeggingen, maar wijst de  Raad erop dat zij over het budget van meer dan 2 miljoen voor een veilige rondweg moeten stemmen, cq goedkeuren. 

Onderzoekers negatief over 24u openstelling
Het verkeersonderzoek, uitgevoerd door onafhankelijke bureaus, veegt alle argumenten van tafel voor een openstelling van de busbrug voor autoverkeer. Zoals uitgebreid in de Open Brief aan de raad kan worden gelezen, volgen hieronder kort de argumenten tegen een openstelling:

 • Milieueffecten, een 24 uurs openstelling leidt tot meer autoverkeer, dit deels door inwisseling van korte fietsritten voor autoritten. Het omrijden voor mensen aan de busbrug valt in het niet door het vele extra autoverkeer uit de rest van Zaanstad (pagina 7 rapport). Kortom een open busbrug is slecht voor het milieu.
 •  Openstelling van de busbrug heeft geen invloed op het sluipverkeer door Westzaan (grafiek pagina 54 van het rapport).
 • Openstelling van de busbrug is in strijd met het Zaans Verkeer en Vervoerplan (ZVVP), waarin sluipverkeer (doorgaand verkeer) in woonwijken moet worden voorkomen en verminderd.
 • Ontsluiting van Westerwatering bij de Houtveldweg en Cypressenhout met 2x2 rijbanen en vrijliggende fietspaden is ruim voldoende voor de wijk. Een extra ontsluiting aan de Noordkant bij de busbrug is vanuit verkeerstechnisch onderzoek niet noodzakelijk (pagina 47 van het rapport).
 • Alle maatregelen die nu worden genomen voor een openstelling van de busbrug hebben een maximale houdbaarheid van 10 jaar, omdat daarna alle grenzen van veiligheid, luchtkwaliteit en geluid zullen worden overschreden.

Opvallend is dat alle prognoses tot nu toe aan de lage kant waren, waarmee de rechtspraak voortdurend op het verkeerde been is gezet.
Verder is opvallend hoe cijfers zijn gemanipuleerd door detectielussen vlak naast kruisingen en op oversteekplaatsen te leggen. De gemiddelde snelheid op de rondweg wordt op deze manier sterk naar beneden bijgesteld. Overigens vinden er nooit snelheidscontroles op de rondweg plaats. Ook niet tijdens de tijdelijke openstelling.
Tijdens het kentekenonderzoek op dinsdag 9 mei om sluipverkeer te meten, was  er een verkeersinfarct rond Zaanstad, omdat de brug in de A8 over de Zaan uren defect was.

Zaans Populisme
De partijen in Zaanstad voelen de hete adem van de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar in de nek. Je uitspreken tegen de openstelling van de busbrug staat gelijk aan politieke zelfmoord en kost zetels.
Op de dag dat de rechter uitspraak doet inzake het milieu tegen de Staat der Nederlanden leeft de Zaanse gemeenteraad nog in de vorige eeuw. Voor het Zaans College van B&W en de gemeenteraard vormt het geen enkel probleem om een busbrug voor openbaar vervoer open te stellen voor autoverkeer. Meer den 10.000 auto’s kunnen met een maximum snelheid van 50 km/u door de wijk rijden op een 7 meter brede weg zonder vrijliggende fietspaden. 
Zelfs GroenLinks is voor een 24 uurs openstelling van de busbrug, ondanks het verkeersonderzoek, maar wil nog wel de milieurapportage afwachten.

Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV)
Opvallend is hoe de Zaanse partijen de kiezers van de POV aan zich proberen te binden. Met fractievoorzitter Gerard Ram (VVD) aan kop, paait men de Zaanse kiezer. De verschillende interrupties door Ram tijdens het debat zijn ontluisterend: “Hoor ik dat u boos en geïrriteerd bent mijnheer van der Laan?” Bij het intrekken van de motie door van der Laan geeft Ram, tot irritatie van de voorzitter en de zaal, loftuitingen aan zijn collega. De POV wordt voor het karretje van de VVD gespannen. 
De 24 uurs openstelling is overeengekomen in het nieuwe collegeaccoord, na de verkiezingen waar D66 als winnaar uit de bus kwam. Inmiddels is D66 na Gemma Kwantes aan zijn derde fractievoorzitter toe, nu D66 wethouder Dick Emmer is vertrokken en Sanna Munnikendam het stokje overneemt. Het hele College met uitzondering van Rita Visscher (CU) komt na de verkiezingen niet meer terug. De burger zoekt het zelf maar uit in Zaanstad.
Veel Westerkogers zijn Harrie van de Laan dankbaar dat hij de veiligheid op de rondweg alvast wil aanpakken voor de busbrug wel of niet opengaat. Na drie moties in nog geen jaar over de busbrug heeft van der Laan in ieder geval geleerd waar POV voor staat: Partij voor Ouderen en VEILIGHEID.
De soap rond de busbrug is inmiddels een politiek spel geworden waarin het populisme hoogtij viert. Het ontbreekt het Zaans bestuur aan visie. Twintig jaar is men in de gelegenheid geweest de infrastructuur aan de Westkant van het spoor op te lossen. Twintig jaar misleidt en bedriegt het bestuur de burgers van Westerkoog. 
In de campagne MAAK Zaanstad probeert de gemeente weer burgers aan zich te binden. Voor Westerkoog is het BREEK Koog aan de Zaan AF.

De volgende raadsleden en fractievoorzitters spreken zich – ondanks het verkeerskundig onderzoek - uit voor een 24 uurs openstelling van de busbrug tijdens de extra raadsvergadering van 7 september 2017 (Zie Youtube)

 • Harrie van der Laan - POV
 • Paul Laport - GroenLinks
 • Marc Wit - CDA
 • Songül Mutluer - PvdA
 • Joke Havik-Schaft - ZIP
 • Gerard Ram - VVD
 • Mieke van der Baak - ChristenUnie
 • Anneke Snijder - ZOG
 • Roland van Braam - SPJan de Vries - D66

Alleen Ruud Pauw (ROSA) is tegen een openstelling van de busbrug.