Busbrug 1 juni 2010 open?

Bestuur Rondom De Binding op het Lange Voorhout in Den Haag voor de Raad van StateDen Haag - maandag 22 maart heeft de eerste zitting plaatsgevonden bij de Raad van State voor de Hogere Geluidswaarden aan de busbrug. Naast deze procedure loopt de eigenlijke vrijstellingsprocedure op het bestemmingsplan de busbrug bij de bestuursrechter in Haarlem. Hiervoor is nog geen zittingsdatum bekend. En verder het nieuwe bestemmingsplan Westerkoog bij de Raad van State in Den Haag, waar ook nog geen zittingsdatum van bekend is.
De gemeente heeft nog geen verkeersmaatregel genomen voor de openstelling van de brug.
De datum 1 juni wordt daarom zeer krap. 
Uitspraak binnen zes weken.
Onderstaand de pleitnota, zoals voorgedragen tijdens de zitting.

Pleitnota
Zitting Raad van State, maandag 22 maart 2010, Lange Voorhout 3, Den Haag

Onderwerp:  Zaanstad / A.Dekenstraat C.A. Vaststelling Hogere Waarden
Kenmerk:  200906977/1/M2

Sinds 1986 worden er procedures gevoerd over de busbrug tussen de Zaanse woonwijken Westerwatering en Westerkoog. Van begin af aan heeft het gemeentebestuur van Zaanstad bevestigd en vastgelegd in de verschillende bestemmingsplannen, o.a.  ‘Uitwerkingsplan ‘Busroute – 502’ dat deze busbrug enkel en alleen bestemd is voor openbaar vervoer. Zelfs toen de eigenlijke wijkontsluitingsweg middels een artikel 19 procedure in Westerkoog in 1996 werd bebouwd, wist het gemeentebestuur de bewoners en de bestuursrechter te overtuigen, dat van een openstelling voor alle verkeer van de busbrug geen sprake meer kan zijn, omdat het sociaal onwenselijk en onverantwoord is om de rondweg van Westerkoog, die als bestemming erfontsluitingsweg heeft, als doorgaande verkeersweg, ookwel genoemd stroomweg te gebruiken. Iedereen die de kaart van Zaanstad bekijkt, ziet hoe de busbrug een belangrijke schakel is in het noord-zuid verkeer voor de hele regio. Als alternatief voor de Provinciale weg N203 zal de openstelling veel sluipverkeer aantrekken door in het bijzonder de aansluiting op  de snelweg A8, het nieuwe stadscentrum Inverdan en het Zuiden van Zaanstad. Deze verkeersstromen zijn niet meegenomen in de berekeningen, cq modellen van de onderbouwende rapporten.
Met name dit nieuwe stadscentrum Inverdan is een direct gevolg voor het kantelen van het gemeentelijke beleid, dat zij nu verbloemt met termen als: voortschrijdend inzicht.
Zaanstad kampt al decennia met een gebrekkige infrastructuur, die historisch gezien van Noord naar Zuid loopt parallel aan de Zaan. Zo kent de spoorlijn Zaandam Alkmaar over een afstand van 5 km slechts twee spoorse doorkruisingen voor autoverkeer.
Al in 1986 spreekt de gemeente over een tunnel onder het spoor ter hoogte van de Vincent van Goghweg om de wijk Westerwatering te ontsluiten aan de Noordkant. De plannen zouden al in een vergevorderd stadium zijn. Wanneer de tunnel er maar niet komt, reageert de gemeente met de mededeling, dat een tweede ontsluiting van Westerwatering niet nodig is.

Om de druk en de publieke opinie verder te beïnvloeden staat de busbrug vaak open. De politie treedt niet handhavend op en zowel in als buiten de spits maken vele automobilisten oneigenlijk gebruik van de busbrug. Begin dit jaar hebben zich twee calamiteiten voorgedaan, waarmee de brug is opengezet. Hevige sneeuwval, die leidde tot stremming op de provinciale weg door vrachtverkeer, had als gevolg dat de brug twee weken openging. En later de  bouwwerkzaamheden in Zaandam aan het nieuwe stadcentrum Inverdan, waarvoor de brug ook een week onbeperkt openging.

Leden en sympathisanten van Stichting Rondom De Binding zijn mensen die zich al jarenlang hebben ingezet voor de wijk in klankbordgroepen en wijkoverleg. In 2003 was er een unaniem akkoord bereikt over de inrichting van De Rondweg, bestaande uit de Wildeman en Glazenmaker in de woonwijk Westerkoog. Conform het ‘Convenant Duurzaam Veilig’ zou de Rondweg een 30 km zone worden, voorzien van geluidsarm asfalt, versmald van 9 naar 7 meter en de vrijliggende fietspaden opgeheven. Toen de Raad van State het nieuwe bestemmingsplan in september 2003 voor de openstelling van de busbrug verwierp, zei de gemeente eenzijdig alle afspraken op en bleef de weg 50 km, kwam er geen geluidsarm asfalt, maar werd wel versmald en werden de vrijliggende fietspaden opgeheven.
Het Wijkoverleg Westerkoog is twee jaar geleden opgestapt, omdat overleg met de gemeente zinloos is, afspraken niet worden nagekomen, of men wordt pas achteraf geïnformeerd.
Wij zijn daarom zeer ontstemd over het niet ontvankelijk verklaren van Stichting Rondom De Binding door de gemeente. Hiermee wordt de bijl aan de wortel van de democratie gezet.

Naar buiten toe speelt Zaanstad de rol van vooruitstrevende stad waar milieu hoog in het vaandel staat. Maar geldt dit ook voor de verblijfsgebieden Westerkoog en Westerwatering?

Het Luchtkwaliteitsplan streeft naar een verbetering van de luchtkwaliteit. Alleen in Westerkoog en Westerwatering zal de luchtkwaliteit verslechteren.
Het Actieplan Omgevingslawaai ziet als doel om het omgevingslawaai terug te dringen.
Het omgevingslawaai zal echter toenemen en de gemeente zoekt de grenzen van het toelaatbare tot de maximale waarden van 65 dB (inclusief de 5 dB aftrek). Zaanstad zelf wijst er in haar rapport op, hoe ernstig de gevolgen van slaapstoornissen kunnen zijn.
De uitgangspunten van het Zaans Verkeer en Vervoers Plan (ZVVP) zijn helder.
Groen Links verkeerswethouder R. Linnekamp laat er geen twijfel over bestaan: "Willen we de kwaliteit van de stad verbeteren, dan moeten we het autogebruik afremmen… Doorgaand verkeer in woongebieden moet worden geweerd.”

De bewoners van de huizen direct aan de busbrug, waarop deze vrijstelling betrekking heeft, krijgen straks te maken met een toename van verkeer pal voor hun woningen van 400 mvt/dag naar 7.900 mvt/dag. Wij vinden dit ontoelaatbaar. Bewoners worden nu onder druk gezet om isolerende werkzaamheden aan hun huis te laten uitvoeren, anders draaien ze straks zelf voor de kosten op, moeten een contract met ongunstige voorwaarden tekenen en krijgen summiere antwoorden op hun vele vragen. Let wel,  de vrijstelling betreft hier een toename van het geluid van  meer dan 2 dB naar 53 dB de belasting  op de woningen aan de rondweg is na reconstructie gestegen naar 63 dB.
En omdat het hier een art. 19.2 vrijstellingssprocedure betreft, kunnen de huiseigenaren geen beroep doen op planschade. Overigens in het Collegebesluit wordt gesproken over een wijziging van het bestemmingsplan en niet over een vrijstellingsprocedure om de busbrug te openen voor alle verkeer. Wij wijzen nogmaals op het feit, dat noch in een bestemmingplan, noch in een vrijstellingprocedure uitzonderingen kunnen worden opgenomen. Dit kan enkel in een verkeersbesluit, zoals het uitsluiten van bepaalde verkeerssoorten of het instellen van spitstijden.

Op 8  maart j.l. hebben wij via U de notitie van de gemeente ontvangen, gedateerd 2 maart. Gezien de termijn van 10 dagen hadden wij geen tijd te reageren. Deze notitie onderstreept nogmaals, dat de gemeente ondanks de stijging van het geluid tussen de 2 en 4 dB, waarmee sprake is van een reconstructie in de zin van de wet geluidhinder, zij op basis van het gat in de wet niet verplicht kan worden tot het nemen van maatregelen. De kosten-baten analyse onderschrijft onze mening, dat de gemeente wel van de lusten wil genieten, maar niet voor de lasten wil opdraaien. Deze worden op de bewoners afgewenteld. Maatregelen om de overlast van verkeerslawaai dag en nacht te verminderen worden niet genomen.

Samengevat kan worden geconcludeerd, dat de noodzaak om de busbrug voor alle verkeer open te stellen ontbreekt. De noodzakelijke verkeersfunctie wordt door de gemeente niet aangetoond. Alleen het feit van een spitssluiting onderstreept deze conclusie. Anders gezegd, voor wie wordt de busbrug opengesteld, als hij tijdens de spits dicht is? De noodzaak ontbreekt verder omdat er in het ZVVP vier alternatieven worden genoemd als alternatief voor openstelling van de busbrug.

De motivatie is bijzonder mager als men alleen spreekt over het verbeteren van de sociale cohesie tussen de woonwijken Westerwatering en Westerkoog. Iedereen uit Westerwatering kan op bezoek gaan bij iedereen uit Westerkoog en omgekeerd met de fiets, bus, te voet of zelfs per trein, alleen moet men de auto thuis laten staan.

Veel bewoners van de verblijfsgebieden Westerwatering en Westerkoog vragen om een veilige en leefbare woonomgeving en de bestemmingsplannen te handhaven en geen vrijstellingen op het bestemmingsplan toe te staan.

Wij vragen U Raden van State het verzoek van de gemeente voor het toestaan van Hogere Waarden te verwerpen.

 

Stichting Rondom De Binding

Reacties

PER GEWONE POST EN FAX: 070-3651380 (2 pagina’s)

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
t.a.v. Mevr. M. Groenendijk-de Ruiter
Postbus 20019
2500 EA ‘s-GRAVENHAGE

Koog aan de Zaan, 24 maart 2010

Uw kenmerk: 200906977/1/M2

Betreft: Verzoek nieuwe behandeling ‘Vaststelling Hogere Waarden Zaanstad/A.Dekenstraat C.A.’

Edelachtbaar college,

Naar aanleiding van de zitting maandagmiddag 22 maart j.l. willen wij U onderstaande informatie omtrent ontwikkelingen in de wijk Westerkoog niet onthouden.

Enkele uren na de zitting was er ’s avonds een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst voor bewoners in het wijkcentrum in Westerkoog. De opkomst was groot. Een bestuurslid van Stichting Rondom De Binding was aanwezig voor vragen en suggesties.
Veel bewoners waren gekomen om te horen wat de maatregelen van de gemeente zouden zijn voor de openstelling van de brug op 1 juni. De ongerustheid is groot over de veiligheid op de rondweg na deze openstelling. De vergadering voorgezeten door de wijkmanager van de gemeente ontaardde al snel in scheldpartijen van voorstanders van de openstelling naar tegenstanders van de openstelling. Ondanks deze intimidaties greep de voorzitter niet in.

Wat schetst ieders verbazing toen de gemeente met de presentatie van de plannen op tafel kwam over de inrichting van het middengebied van de woonwijk Westerkoog.
Kort gezegd komen deze plannen op het volgende neer: uitbreiding/renovatie/nieuwbouw gezondheidscentrum (2500 m2), nieuwbouw Prinsenstichting (1750 m2), 80 appartementen (6800 m2), buurtcentrum Vuister (300 m2), bibliotheek (250 m2), uitbreiding winkelcentrum (2500 m2), Grand Café (200 m2), gymzaal (525 m2), extra parkeerruimte (nu bebouwd) 200 plekken en extra parkeerruimte (nu groen) 200 plekken. De wijkmanager noemde deze plannen bovenwijkse activiteiten als gevolg van het openstellen van de busbrug.
Met deze ontwikkelingen ontstaat een totaal ander beeld dan in de stukken naar voren komt en tijdens de zitting werd gepresenteerd door de advocate van de gemeente.
Na overleg met en aandringen door bewoners verzoeken wij u alsnog deze informatie in bovengenoemde zaak mee te nemen.
Wij zijn van mening dat de gemeente de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur heeft overtreden en niet voldoet aan zorgvuldigheid. De Raad van State op het verkeerde been heeft gezet. De motivering geen hout meer snijdt na bekendmaking van deze nieuwe plannen. En de gemeente willens en wetens de feiten heeft verdraaid.

Wij verzoeken U om een nieuwe behandeling.

Hoogachtend,
Stichting Rondom de Binding