Open brief aan wijkwethouder Hans Luiten

wijkwethouder Hans LuitenGeachte wethouder Luiten,

Naar aanleiding van het Wijkoverleg op maandag 12 januari willen wij een aantal punten aanvoeren.
U heeft al eens aangegeven, dat wijkwethouder niet betekent, dat u voor de belangen van de wijk opkomt, maar als bestuurder het aanspreekpunt bent voor de wijk. Naast wijkwethouder heeft u ook in uw portefeuille Inverdan. De vraag is daarom of u de belangen van Inverdan verdedigt, of die van Westerkoog. Onze wijk grenst pal aan het nieuwe stadscentrum Inverdan, waarvan wij allemaal weten, dat er problemen zijn, o.a. met de verkeersafwikkeling. Met veel moeite en allerlei juridische constructies is Inverdan een feit geworden. Echter, bezwaren vanwege de luchtkwaliteit en geluid, liggen nog altijd op de loer om Inverdan een halt toe te roepen.

Rondweg
In 2002 besloot de gemeente eenzijdig van de rondweg in onze woonwijk Westerkoog een voorrangsweg te maken. Geen overleg, geen inspraak. Bewoners stapten naar de rechter, die de gemeente in het gelijk stelde, maar wel uitdrukkelijk de opdracht gaf de veiligheid te verbeteren. In overleg met de bewoners en alle betrokken instanties is toen besloten om van de rondweg een 30 km zone te maken. Dit stond overigens al in het Zaans Vervoersplan van 1999. Eenzijdig heeft de gemeente besloten om, na de uitspraak van de Raad van State over de busbrug, dit plan in te trekken. Maar de herinrichting met o.a. versmalling van 9 naar 7 meter en het opheffen van de vrijliggende fietspaden, alsmede een aantal oversteekplaatsen, werd wel uitgevoerd. Dus nu zitten we met een aangepaste 30 km inrichting waar 50 km gereden mag worden. Alle veranderingen aan de rondweg hebben niet geleid tot verbeteringen van de veiligheid, maar juist een verslechtering. Iedereen kan dit bevestigen.

Veilig Verkeer Nederland heeft een onderzoek gedaan naar de veiligheid en inrichting van de rondweg. Het rapport geeft de fouten van de herinrichting aan en komt met aanbevelingen. Van uw zijde is nooit een reactie op dit rapport ontvangen.

Bestemmingsplan Westerkoog
Vorig jaar heeft u zonder overleg of voorlichting een nieuw bestemmingsplan voor Westerkoog ingediend. Het Wijkoverleg Westerkoog wist van niets. En ook na aandringen, kon het niet op de agenda van de gehouden vergadering worden geplaatst.
Volgens u heeft dit bestemmingsplan slechts een conserverend karakter en wordt het oude bestemmingsplan opnieuw bevestigd. Volgens ons heeft het nieuwe bestemmingsplan wel degelijk grote gevolgen. U heeft bijvoorbeeld de bestemming Verkeer van de Westerkoogweg ( de weg binnendoor) veranderd naar Verblijf en de bestemming van de rondweg van Verblijf naar Verkeer. Dit betekent enerzijds dat u het centrumgebied kunt volbouwen en anderzijds van de rondweg een verkeersweg kunt maken. Van het groene en veilige karakter - uitgangspunt van het vigerende bestemmingsplan - blijft dan weinig over. Het volbouwen van het middengebied is in strijd met het huidige bestemmingsplan. Onze bezwaren, zoals de bouw van de Brede School, hebben met name betrekking op de verkeersafwikkeling in het middengebied. Alleen via woonerven of parkeerinrichtingen is het middengebied te bereiken. Deze woonerven worden vooral gebruikt door de bewoners en de schoolgaande jeugd. Ontsluiting van het middengebied via deze woonerven brengt gevaarlijke verkeerssituaties met zich mee voor met name fietsers en voetgangers.
Zaanstad is een van de meest vervuilde gemeenten in Nederland met fijnstof. Jaarlijks sterven in onze gemeente 120 burgers vroegtijdig door deze ongezonde situatie.

Afgelopen jaar is er een actieplan omgevinglawaai van de gemeente gepubliceerd. Hierin wordt gewezen op de consequenties van geluidsoverlast op de volksgezondheid. Voor kinderen zijn dit groei- en leerstoornissen. Voor volwassenen een toename van hart- en vaatziekten. Kortom geluidsoverlast is een ernstige aantasting van de gezondheid van de wijkbewoners. De norm in Nederland is 50 dB voor woonwijken. In onze wijk naderen de geluidswaarden de 70 dB. Een volstrekt ontoelaatbare situatie, die een grondige aanpak vereist door het verminderen van het verkeerslawaai.

Zoals u misschien weet is voor de aanleg van de ontsluitingsweg door het midden van de wijk door de huiseigenaren via de ontwikkelaar aan de gemeente in totaal een bijdrage van NLG 3 miljoen betaald. Verschillende malen is gevraagd, waar dit geld is gebleven. Tot op heden is daar nooit een antwoord op gegeven.

Openstelling busbrug De Binding
Omdat de Provinciale weg aan de grenzen van het toelaatbare zit wat betreft luchtkwaliteit en geluid moeten er alternatieven gezocht worden. Een van uw oplossingen is de openstelling van de busbrug buiten de spits. Een halve oplossing zoals bewonersorganisaties in Westerwatering zeggen. De spitssluiting noemen wij een schijnoplossing, nodig om de cijfers zodanig laag te houden dat toename van het verkeer en daarmee de verslechtering van de luchtkwaliteit en toename van het geluid, binnen de wettelijke norm vallen. De spitssluiting zelf is een wassen neus, omdat de fysieke afsluitingen in de vorm van piramides verdwijnen en er cameratoezicht zal komen. De politie heeft aangegeven geen prioriteit te geven aan de handhaving van het inrijverbod op de busbrug. Iedereen weet, dat zodra de piramides naar beneden zijn, men vrij over de busbrug kan rijden. Zelfs met een politievoertuig voor of achter een overtreder wordt niet opgetreden. De politievoorlichter heeft zelfs via de media laten weten, niet te zullen handhaven op de busbrug.

U heeft een rapport laten opstellen door het buro Lichtveld Buis & Partners aan de hand van de cijfers verstrekt door uw Dienst Wijken. Dit rapport is in een jaar tijd inmiddels vier keer bijgesteld. Zelfs de procedure is opnieuw ter visie gelegd, omdat de cijfers van voorgaande rapporten niet juist waren. Wij zijn van mening dat deze cijfers nog altijd niet correct zijn. Uitgangspunt is namelijk dat bij de openstelling van de busbrug alleen het verkeer tussen de woonwijken Westerkoog en Westerwatering zal toenemen. Als onderbouwing geeft u aan, dat de sociale cohesie tussen de wijken versterkt zal worden. Op dit moment zijn er genoeg verbindingen tussen de wijken, als u te voet, op de fiets of met het openbaar vervoer wilt. Maar niet met de auto.

Wij zijn van mening dat met de aanleg van de Zuidelijke Randweg, Inverdan, extra op- en afritten A8 Guisweg en de ondertunneling van het spoor ter hoogte van de Guisweg, woonwijk Westerkoog een alternatieve doorgaande route voor de Provinciale weg wordt en niet sprake is van 8000 motorvoertuigen per etmaal door de wijk, maar veel meer, minstens 15.000 motorvoertuigen. En dit allemaal over de versmalde rondweg, waar de fietspaden en een aantal oversteekplaatsen zijn opgeheven.

Verheugd waren wij met het Zaans Verkeers en Vervoersplan, waarin duidelijk staat geschreven, dat doorgaand verkeer in woonkernen moet worden geweerd. Dit is overigens ook de landelijke norm. Behalve blijkbaar in Westerkoog. Om dit te bewerkstellingen gaat u zelfs geluidsschermen in onze wijk plaatsen. Een unicum in Nederland! Hoe verhoudt het ZVVP zich met de plannen om De Binding open te stellen?

Leefbaarheidsbudget
Na een oproep van het Wijkoverleg Westerkoog vorig jaar januari hebben wij een aanspraak op het wijkleefbaarheidsbudget gedaan. Wij streven immers dezelfde doelen na: een groene, veilige en leefbare wijk. Alleen de uitvoering is anders. U doet dit door de busbrug open te stellen, de voorzieningen af te breken en het centrumgebied vol te bouwen. U onderbouwt dit met rapporten van externe bureaus. Wij zouden natuurlijk ook graag gebruik willen maken van deskundigen om onze uitgangspunten te laten toetsen, namelijk handhaven van de bestaande ‘groene' situatie en verhogen van de veiligheid door bijvoorbeeld het instellen van een 30 km zone op de rondweg.

Wij vragen daarom een bijdrage uit het budget om ons werk naar behoren te kunnen doen. Mocht u een andere mening zijn toegedaan, dan horen wij graag uw argumenten en de voorwaarden waaronder aanspraak op het budget kan worden gedaan.

Openbaarheid Bestuur
Wij vragen nu al lange tijd naar cijfers die de Dienst Wijken heeft over vervoersgegevens van de gemeente Zaanstad. Cijfers waarmee externe buro's verkeersmodellen opzetten om prognoses over vervoersbewegingen te maken. Tot op heden hebben wij die niet gekregen.

Aan de rondweg bevinden zich twee zogeheten smileys, die weggebruikers wijzen op hun snelheid. Eén smiley staat direct na een bocht en toch worden daar ook snelheden ver boven de 50 km/u gemeten.

Tweemaal hebben wij meetgegevens ontvangen. Daarna is het ons niet meer gelukt, ondanks herhaald verzoek, snelheidsoverzichten te ontvangen. We vragen u om ons de gegevens ter beschikking te stellen. Maximum snelheden van 122 km/u en een gemiddelde snelheid die boven de 50 km/u ligt. Dat u daar niet blij mee bent, is begrijpelijk, maar dat u nu geen cijfers meer verstrekt en aangeeft dat de metingen niet geijkt zijn en daarmee onbetrouwbaar, is slechts een uitvlucht. U geeft voortdurend aan dat de rondweg veilig is en het slechts een kwestie van wennen is na de herinrichting. De verkeersdeskundige heeft uitvoerig uitgelegd, dat de gemiddelde snelheid met de nieuwe inrichting 40 km/u zal zijn. Nu dit niet waar blijkt te zijn en dit niet langer een gevoel blijkt te zijn, hult u zich in nevelen. Iedereen kan met eigen ogen zien, dat de rondweg een racebaan is, vooral door de herinrichting. De weg kent geen verkeersremmende maatregelen, oversteekplaatsen zijn opgeheven. En veel oversteekplaatsen zijn onveilig door het ontbreken van een middenberm.

Bij de plaatsen waar wel verhoogde middenbermen zijn aangebracht komt het te vaak voor dat automobilisten nog net één of meerdere fietsers, ook kinderen, inhalen, waarbij ze deze fietsers flink de pas afsnijden! Hoe zal dit gaan bij nog meer verkeer op de rondweg?

Wij stellen u persoonlijk verantwoordelijk voor de veiligheid in onze wijk.

Samenvattend hebben we de volgende vragen:

  • 1 Hoe verhoudt uw bestuurlijke verantwoordelijkheid t.a.v Inverdan en Westerkoog zich in de uitvoering en besluitvorming?
  • 2 Wat is er gebeurd met het geld dat door de bewoners is betaald in de koopsom van hun huis en dat bestemd was voor o.a. de aanleg van de zogeheten ‘weg binnendoor'?
  • 3 Hoe kan het dat het hoofd van de politie, zijnde de burgemeester, geen opdracht geeft om te verbaliseren bij het inrijverbod op de Binding?
  • 4 Hoe verhoudt het ZVVP zich met de plannen om de Binding open te stellen?
  • 5 Wij doen wederom een verzoek tot een bijdrage uit het wijkbudget om de leefbaarheid en veiligheid in Westerkoog te waarborgen c.q. te verbeteren.
  • 6 Welke regels gelden er om aanspraak te kunnen doen op het wijkbudget?
  • 7 We vragen nogmaals de actuele meetgegevens van de smileys en de laatste verkeersgegevens (tellingen en prognoses ) van de Dienst Wijken van de gemeente Zaanstad.
  • 8 Wat is uw reactie op het rapport van Veilig Verkeer Nederland over de rondweg? En wat doet u met de aanbevelingen?
  • 9 Zal de luchtkwaliteit in Westerkoog de komende jaren verbeteren of verslechteren als gevolg van uw plannen?
  • 10 Gaat u maatregelen treffen conform het actieplan omgevingslawaai om de geluidsoverlast in Westerkoog te beperken tot de landelijke norm van 50 dB voor woonwijken?

Wij vragen schriftelijk te reageren op bovenstaande vragen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Rondom De Binding