Tijdelijk openstelling Busbrug niet mogelijk

Naar aanleiding van de motie van de raad om de busbrug tussen Westerkoog en Westerwatering tijdelijk open te stellen, heeft het college de noodzaak en de mogelijkheden van de openstelling onderzocht. Op basis van dit onderzoek is het college tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende onderbouwing is voor een tijdelijke openstelling. Juridisch ziet zij daartoe geen mogelijkheid. Het college wil de busbrug wel graag openstellen, maar daarvoor moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. In afwachting van deze procedure zal de busbrug –behoudens in geval van calamiteiten of specifieke verkeersmaatregelen- gesloten blijven.

Openstelling van de busbrug zou noodzakelijk zijn, als het verkeer op de Provinciale weg vast zou komen te lopen door het buiten gebruik zijn van de Bernardbrug en het tijdelijke verkeerscirculatieplan Inverdan. De afgelopen weken heeft de afdeling verkeer onderzoek gedaan naar de verkeersstromen en verkeersaantallen naar aanleiding van het tijdelijke verkeerscirculatieplan Zaandam Centrum en de afsluiting van de Bernardbrug. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen problemen zijn op de Provinciale Weg. Eventuele opstoppingen in het centrum worden niet opgelost door het openstellen van de busbrug.

Juridisch niet mogelijk
Juridisch is het niet mogelijk om de busbrug per direct open te stellen. Hiervoor zou een besluit moeten worden genomen op basis van een Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. Dit kan echter alleen als er sprake is van bijzondere situaties, zoals bijvoorbeeld een plotselinge afsluiting van de Houtveldweg, versperring van de spoorwegovergang bij de Guisweg of het onbegaanbaar zijn van wegen door weersomstandigheden. Het soort situaties dat in dit besluit wordt bedoeld, zijn niet van toepassing.

Openstelling op basis van een Verkeersbesluit gaat pas in werking 6 weken na publicatie van het besluit en op basis van een goede onderbouwing van de noodzaak. Een verkeersbesluit zou nl. in strijd zijn met overige regelgeving (i.c. het bestemmingsplan). Deze onderbouwing kan op basis van de huidige verkeerscijfers niet worden gegeven.

Bestemmingsplan
Openstelling kan alleen als het bestemmingsplan hierop wordt aangepast. Het college van B&W wil al jaren dat de busbrug wordt opengesteld buiten de spits. Om dat te mogen doen, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het in 2001 door de raad vastgestelde bestemmingsplan De Binding vernietigd. Sinds het besluit van de Raad van State wordt opnieuw gewerkt aan een bestemmingplan, inclusief de vereiste onderzoeken op het gebied van verkeersintensiteit en geluid. De verwachting is dat over enkele maanden de resultaten van deze onderzoeken aan de raad kunnen worden voorgelegd. Dan zal blijken of het planologisch juridisch haalbaar zal zijn de busbrug open te stellen.