Totale openstelling busbrug De Binding - Zaanstad

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 lijkt het allemaal anders te gaan in de Zaanse politiek. De lokale partijen hebben een sterke overwinning geboekt op de landelijke partijen. Met name de PvdA en VVD hebben grote verliezen geleden en zijn bijna gehalveerd. Winnaar is D66, die daarmee leiding heeft over de formatie van het nieuwe College. Met de slogan: ‘Nu vooruit’ heeft D66 veel beloftes in haar verkiezingsprogramma voor de burgers van Zaanstad. Helaas blijkt het stilstand en achteruitgang te zijn na een jaar besturen. D66 formateur Gemma Kwantes zet de winnende, locale partijen buiten spel en besluit met de zittende, verliezende partijen PvdA en VVD door te gaan. Het College zit nog maar net of de bajesboten keren weer terug naar Zaanstad en de giftige afvalberg van Nauerna blijft groeien met alle gezondheidsrisico’s van dien. Voor de bewoners van Westerkoog is het bitter om in het nieuwe collegeprogramma te lezen dat na onderzoek de spitssluiting voor de busbrug zal worden opgeheven. Na bijna 30 jaar strijd heeft het College gekregen wat zij wil: een totale openstelling van de busbrug. De woonwijk Westerkoog heeft nooit doorgaand verkeer gekend en met de totale openstelling zal het sluipverkeer alleen maar verder toenemen, met alle negatieve gevolgen als onveiligheid, geluidsoverlast en gezondheidsproblemen. Westerkoog is niet langer een groene woonwijk met veel kinderen en ouderen die rustig en veilig wonen. Dagelijks rijden er nu meer dan 18.000 auto’s door de wijk met een gemiddelde snelheid van meer dan 50 km/u.

Open brief aan D66 formateur en fractievoorzitter Gemma Kwantes
Mevrouw Kwantes u bent nieuw in de Zaanse politiek. Lees in deze brief hoe de bewoners van Westerkoog jarenlang zijn misleid en het College niet integer heeft gehandeld. Daarom nogmaals een verkorte weergave van de geschiedenis, voor u besluit de spitssluiting op te heffen en daarmee de busbrug feitelijk volledig wordt opgesteld voor alle autoverkeer met alle negatieve gevolgen van dien voor een veilige, groene woonwijk met veel kinderen en senioren. U bent bereid in gesprek te gaan met de stakeholders. Een hip woord, dat niets anders betekent dan belanghebbenden. Maar wie zijn de belanghebbenden bij de openstelling van de busbrug? Het antwoord is simpel: heel Zaanstad. Iedereen wil graag de busbrug open behoudens een kleine groep mensen in Westerkoog die nu met de gebakken peren zit; duizenden auto’s door hun straat/woonwijk. Niemand wil sluipverkeer door zijn woonbuurt. Daarom worden er afspraken gemaakt, zoals in het Zaans Verkeers en Vervoersplan (ZVVP), waarin is opgenomen, dat doorgaand verkeer in woonwijken moet worden voorkomen en teruggedrongen. Maar D66 denkt dat we een bananenrepubliek zijn. Over sluipverkeer kan volgens uw partij worden gediscussieerd en gestemd. Natuurlijk wil iedere automobilist de kortste en snelste weg naar zijn huis rijden. ‘Die paar zeikerds moeten maar verhuizen naar een hutje op de hei,’ is de algemene reactie op sociale media tegen mensen die kiezen voor een veilige en leefbare woonwijk. Democratie is dat de meerderheid de minderheid beschermt. Maar bij de Democraten Zesenzestig mag je kiezen of je massaal als sluipverkeer door een woonwijk mag rijden. Foei mevrouw Kwantes als promovenda hebben wij uw intelligentie hoger ingeschat. Omdat u nieuw bent in de Zaanse politiek en ook waarschijnlijk in de Zaanstreek zullen wij u kort schetsen hoe het College het voor elkaar heeft gekregen om de busbrug open te stellen en daarmee duizenden auto’s sluipverkeer door een woonwijk te laten rijden. U kunt zich ook niet verschuilen achter de bestuursrechter die het besluit heeft goedgekeurd. De openstelling van de busbrug voor autoverkeer is een gevolg van het beleid van de gemeenteraad van Zaanstad. De bestuursrechter toetst alleen maar of de procedures zorgvuldig zijn doorlopen, maar geeft geen oordeel over het beleid. In zijn oordeel spreekt de rechter niet voor niets van een forse planologische ingreep, maar heeft geen reden te twijfelen aan de rapporten van de deskundigen op het gebied van verkeersveiligheid en sluipverkeer, die door de gemeente voor veel geld zijn ingehuurd. Juridisch is het alllemaal aan elkaar gebreid door een top advocaten kantoor aan de Zuidas Houthoff Buruma. Het heeft een paar ton gekost, maar dan heb je miljoenen bespaard om een volwaardige ontsluiting van de wijk Westerwatering, cq Inverdan te ontwikkelen. Lastige bewoners, die niet mee willen werken, worden gewoon stuk geprocedeerd, al jaren het beleid van Zaanstad.

Wob verzoeken, manipulatie en integriteit
Uit Wob verzoeken, die moeizaam en onvollledig worden beantwoord, blijkt dat de gemeente de zaak heeft gemanipuleerd. Cijfers uit de verkeerskundige onderzoeken zijn flink naar beneden bijgesteld. Uit het evaluatieonderzoek van de gemeente uit 2012 blijken de cijfers die de bewoners voor de rechter te hebben gepresenteerd juist te zijn. Om maar een voorbeeld te noemen; 60% van het doorgaande verkeer zou via de Wildeman gaan en 40% via de Glazenmaker. Bewoners hebben aangegeven dat dit niet juist was, namelijk 95% van het sluipverkeer gaat via de Wildeman en 5% via de Glazenmaker. Daarvoor is geen duur onderzoeksbureau nodig, maar kan iedere Westerkoger met eigen waarneming bevestigen. Bij de bestuursrechter heeft de gemeente bevestigd, dat het (sluip)verkeer constant gemonitord zou worden. Helaas, dit is slechts een keer gebeurd in 2012 met het beruchte 2 uur onderzoek tijdens lunchtijd. Uit andere onderzoeken blijkt dat met name ’s avonds na 18.00 u en ’s ochtends van 6.00 u. de verkeerstromen door de wijk groot zijn. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn alle politieke partijen via hun twitter account benaderd om de spitssluiting van de busbrug te verruimen en een nachtelijke sluiting in te stellen. Helaas heeft geen enkele partij gereageerd. De verkeersgegevens zijn gemanipuleerd door metingen te verrichten vlak bij kruisingen rotondes en op voetgangersoversteekplaatsen. De gemeentelijke verkeersambtenaar Klaas Steernberg heeft tijdens vergaderingen van het wijkoverleg verschillende malen betoogd, dat de weg zo wordt zo ingericht dat de gemiddelde snelheid niet boven de 40km/u komt. Een wegbeeld met fietsers doet automobilisten afremmen, aldus Steernberg. Als reactie smadelijke opmerkingen in de zaal als: "Worden wij levende verkeersdrempels." Steernberg lacht minzaam, omdat hij toch altijd zijn zin krijgt. Een ambtenaar die al 30 jaar de dienst uitmaakt en al menig wethouder heeft zien komen en gaan. Met het laatste rapport van Veilig Verkeer Nederland zou hij direct ontslagen moeten worden wegens wanprestaties. Maar niet in Zaanstad, waar de veiligheid van burgers geen prioriteit heeft. Voortdurend komt hij wel met idiote oplossingen, om zijn verkeersondeskundigheid te maskeren, zoals fietsvluchthavens in de bochten van de Wildeman.
Een volwaardige ontsluiting van Westerwatering en Inverdan zou miljoenen kosten door bijvoorbeeld het bouwen van een tunnel onder het spoor. Goedkoper is - een paar ton aan procedures - om het verkeer door de woonwijk Westerkoog te laten rijden.
U als raadslid mevrouw Kwantes bent eindverantwoordelijk voor het beleid van de gemeente Zaanstad en heeft willens en wetens deze situatie op de rondweg van Westerkoog laten ontstaan.
Mocht u geïnterresseerd zijn in de onvolledige beantwoording van Wob verzoeken en niet nakomen afspraken van de hoorcommissie Zaanstad, dan kunnen wij u het complete dossier overhandigen.

Oude geluidsrapporten verborgen
Met twee jaar vertraging – in plaats van 2012 pas in 2014- zijn de geluidskaarten van Zaanstad openbaar gemaakt. Toevallig of met opzet, immers in 2011 en 2012 speelde de zaak rondom de busbrug voor de Raad van State. Zaanstad kent 60.000 geluidbelaste woningen. Het vorige geluidsplan van 2007 heeft geen vermindering van het aantal geluid belaste woningen opgeleverd, maar juist een vermeerdering. Ondanks verschillende Wob verzoeken wilde de gemeente nooit met de volledige geluidgegevens naar voren komen. Zelfs na een zitting met gemeenteambtenaren worden de gegevens beloofd maar nooit toegezonden. Via een kort bericht in het Zaanstad Journaal is bekend geworden dat de cijfers op de gemeentelijke website zijn gepubliceerd. Bewoners van Westerkoog dienen een reactie in en horen vervolgens niets meer. Alleen door de locale media wordt duidelijk dat het plan in de raad is besproken. Teleurstellend is het dat niets met de suggesties van de bewoners van Westerkoog is gedaan. Na de openstelling van de busbrug is de geluidsbelasting op de woningen aan de rondweg ver boven de 70dB en daarmee ver boven de norm van 55dB. Maatregelen van de gemeente, zoals geluidvrij asfalt en oprekken van de spitssluiting zouden op zijn plaats zijn geweest. En de raad? Deze kijkt de andere kant op, omdat met geluidsproblematiek op zo’n grote schaal toch geen eer valt te behalen. De hele problematiek is aan de ombudsman voorgelegd, die alleen is geïnteresseerd is in de voortgang van de Wob verzoeken en de rest afdoet als gemeentelijk beleid, waar hij geen zeggenschap over heeft. 
Hier kunt u het uitgebreide verslag aan de ombudsman lezen.

Godfather busbrug PvdA wethouder Piet Oudega
De kwestie busbrug speelt al sinds 1989. Onlangs heeft een artikel in de krant gestaan met oud PvdA wethouder Piet Oudega Hij legt uit hoe moeilijk het was om het besluit van de aanleg van de busbrug er door te krijgen. Cruciaal is, dat mocht de busbrug helemaal open gaan, dit alleen kan met een bestemmingsplanwijziging. Deze wijziging van het bestemmingsplan is in 2003 gesneuveld voor de Raad van State wegens slechte onderbouwing van het cijfermateriaal. De schrik zit er goed in bij het College. Even is het stil, maar ambtenaren zitten niet stil en gooien het over een andere boeg: een artikel 19.2 procedure, ofwel een wijziging op het bestaande bestemmingsplan De Binding. Oud wethouder vindt dit zacht uitgedrukt niet netjes naar de burgers. Maar ook deze art 19.2 procedure loopt in eerste instantie vast. Het besluit Hogere Waarden wordt door de Raad van State verworpen. Ondanks deze uitspraak mag het besluit worden aangehouden en het College gaat rustig door met procederen. Ondertussen gaat de busbrug op 1 juni 2010 open voor alle autoverkeer, behoudens in de spits. Deze spitssluiting is cruciaal voor de rechters om de leefbaarheid - door het tegenhouden van sluipverkeer - te garanderen. Wederom is het een flink gegoochel van de ambtenaren om het doorgaande verkeer tot nul te reduceren. Nog altijd rammelt het aan alle kanten, maar de derde poging is raak voor de gemeente; de brug mag open van de Raad van State. Achteraf gezien en na verschillende Wob verzoeken is duidelijk geworden hoe het College, zowel de Rechtspraak als de bewoners heeft misleid. Uitgebreid kunt u mevrouw Kwantes dit lezen in deze stukken, waaruit naar voren komt dat het verkeer veel groter is dan voorgesteld en de snelheid hoger dan aan de rechters gepresenteerd. De cijfers in de evaluatie van 2012 komen overeen met de cijfers die de bewoners in hun eigen onderzoek naar voren hebben gebracht. Helaas hebben de rechters geen reden te twijfelen aan de cijfers van de gemeente en de berekeningen van dure onderzoeksbureaus als Lichtveld Buis en Partners (LBP). Feit is nu dat de belasting fors toeneemt richting het maximum van 8000 mvt per etmaal dat geld voor de huidige wegcategorisering ontsluitingsweg type C. Overigens was het oorspronkelijke type weg een erfontsluitingsweg voor maximaal 3500 motorvoertuigen per etmaal bestemd. Door simpel het wegtype te veranderen van erfontsluitingsweg naar gebiedsontsluitingweg type C mogen er nu 8000 mvt over dezelfde smalle rondweg rijden. Sinds 2000 is keer op keer de veiligheid op de rondweg tijdens de wijkvergaderingen aan de orde geweest. En keer op keer beloofde de gemeente wijzigingen, die de veiligheid van met name fietsers en voetgangers zou verbeteren. Over de openstelling van de busbrug mocht nooit worden gesproken. De al deze machinaties is het wijkoverleg opgestapt en heeft u nu al jaren vrij spel in de wijk. Twee rapporten van Veilig Verkeer Nederland hebben gewezen op de onveiligheid van deze weg en het niet voldoen aan de afspraken in het convenant Duurzaam Veilig Het laatste vernietigende rapport in 2012 verdween stilletjes in de bureaulade van toenmalig verkeerswethouder VVD-er Dennis Straat (nu wijkwethouder Westerkoog). Verkeer/mobiliteit Addy Verschuren CDA deelwethouder). Alleen door toedoen van de Fietsersbond en GroenLinks wordt het op de agenda van het Zaanstad Beraad gezet. Het College doet alles om de aandacht van de problematiek rond de busbrug en de rondweg af te leiden en in de doofpot te stoppen. De weg is veilig, omdat er weinig ongelukken plaatsvinden er wordt niet te hard gereden en de toename van het verkeer valt binnen de voorspellingen. Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door GroenLinks voor de bewoners direct aan de brug waren de geluiden heel anders: Men is het zat.

VVD verkeerswebsite
Natuurlijk bent u mevrouw Kwantes niet alleen verantwoordelijk voor de Zaanse Politiek. De kwestie busbrug is het erfgoed van de Zaanse Regentenpartij, ookwel PvdA genoemd. Zij zwijgen in alle toonaarden en laten u de kastanjes uit het vuur halen. Oud PvdA bestuurders zoals Piet Oudega proberen nu hun straatje schoon te vegen. Huidige PvdA bestuurders als Jeroen Olthof kiezen juist de tegenaanval. Volgens Olthof is Westerkoog er fors op vooruit gegaan met de openstelling van de busbrug. Fractievoorzitter Songul Mutluer heeft het twitter account van de @busbrug geblokkeerd volgens goed Turks gebruik.

VVD Zaanstad voor sluipverkeer

De VVD maakt het helemaal bont om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een verkeersmeldpunt te openen, tijdens het bezoek van Markt Rutte aan Zaanstad. Tientallen klachten en suggesties op deze inmiddels volgespamde site, maar de VVD kijkt er niet meer naar om, nu ze weer in het College zitten. Fractievoorzitter @Ram zou het corrupte imago van de partij van zich af moeten schudden door in gesprek te gaan met de bewoners van Westerkoog en niet alleen maar verkiezingspropaganda rond te strooien. Wethouder Straat doet net alsof zijn neus bloed. Tijdens het Zaanstad Beraad over het Tweede VVN Rapport over de veiligheid op de rondweg in Westerkoog, zei hij verschillende malen: ‘Ik ben heel blijf met dit rapport’. Hij vergeet te vermelden dat hij het rapport in zijn la heeft laten verdwijnen, maar toen GroenLinks het op de agenda had gezet, kon hij niet anders. Na het Zaanstad Beraad over de veiligheid op de rondweg zijn er nauwelijks maatregelen genomen. Alles blijft bij het oude. Straat laat voortdurend weten, dat er maar één oplossing is: het uitvoeren en aanleggen van de Westerkoogweg, ook wel genoemd de weg binnendoor. Nu staat daar de Prinsenstichting, waarover in het verleden ook veel commotie is geweest. Harde afspraak naar de Westerkoger was, dat als de Westerkoogweg zou worden bebouwd, de busbrug niet meer open zou gaan. In de politiek en planologie zijn afspraken en plannen maar 10 jaar geldig, daarna mag de gemeente weer gewoon zijn gang gaan. Afspraak of geen afspraak. Wethouder Dennis Straat gaat zelfs nog verder door plannen aan te kondigen voor extra afritten van de A8 aan de Guisweg om het verkeersplein Zaandam te ontlasten. Verkeer van de toekomstige A9 gaat dan dwars door de woonwijken Westerkoog en Westerwatering. Inmiddels heeft oud-wethouder en huidig VVD kamerlid Barbara Visser bevestigd, dat de plannen voor de verbinding van de A8 en A9 in een vergevorderd stadium zijn. Westerkoog wordt daarmee onleefbaar, maar Barbara Visser heeft daar geen boodschap aan, als fel voorstander van de openstelling van de busbrug in het verleden. 

Mevrouw Kwantes u als raadslid en Dick Emmer als wethouder kan nalatig en onzorgvuldig handelen worden toegedicht. U bent op de hoogte middels verschillende rapporten en noodkreten van bewoners van de gevaarlijke situaties op de rondweg van Westerkoog. U kunt zicht niet verschuilen achter het rabiate zinnetjes van het Zaans college: ‘Met de kennis van nu hadden we toen anders besloten’. Helaas gaat dit niet op. De kennis van nu was toen ook aanwezig alleen door het bestuur weggemoffeld en gemanipuleerd. Een raadslid met een hart komt op voor zijn burgers en kan nader onderzoek doen. De verzoeken van burgers uit Westerkoog waren er, die zij op raadbijeenkomsten en in de media naar voren hebben gebracht. U zwijgt. En nu gaat u nog een stapje verder met het opheffen van de spitssluiting. Wat kunnen wij van D66 in de provinciale staten verwachten waar Ilse Zaal de boventoon voert met haar Zaanse partijleden? Het zijn de Provinciale Staten die de openstelling van de busbrug hebben goedgekeurd.

Verkeerssituatie Westzaan
In het naburige Westzaan wordt al jaren geklaagd over sluipverkeer. Als maatregel heeft de gemeente een spitssluiting ingesteld die niet wordt gehandhaafd. Westzaners hebben jaren geklaagd dat de busbrug moet worden opengesteld, zodat zijn minder of geen last meer hebben van sluipverkeer. Het bestuur past zoals vaker in Zaanstad de methode ‘Verdeel en heers’ toe. Het opzetten van bewoners tegen elkaar is niets nieuws in Zaanstad. Het sluipverkeer van Westzaan dat nu door Westerkoog rijdt heet nu ineens doorgaand verkeer. Van sluipverkeer is geen sprake. Al eerder is in dit artikel aangegeven, hoe de gemeente verschillende rekenmethoden gebruikt, net hoe het haar uitkomt. Om de zaak sluitend te maken is er geen sprake meer van verschillende plangebieden of woonwijken, maar het verkeersgebied Nieuw West waaronder Westerwatering en Westerkoog vallen. Verkeer dat vanuit of naar Westerwatering door Westerkoog rijdt heet voortaan doorgaand verkeer. Eenvoudige trucs om de waarheid te manipuleren. Overigens heeft Westzaan wel 30 km zones met de vermelding ‘Trillingen”. Dezelfde zachte veenbodem hebben we in Westerkoog ook. En ook in Westerkoog staan de woningen aan de rondweg te trillen, waarvan verschillende al scheuren in de muren hebben. De bouwkundige van de gemeente laat weten, dat dit niets bijzonders is en de huizen zeker vijftig jaar meekunnen. Bij schade is de huiseigenaar verantwoordelijk en niet de gemeente. Hetzelfde antwoord als bij de affaires rond paalrot in Oud Koog. Dat de gemeente het rioolsysteem heeft verwaarloosd en daarmee het grondwater onder het niveau van de paalkoppen kwam, praat men maar niet over. Huiseigenaren zitten met stroppen tot EUR 60.000 voor een nieuwe fundering. Als over 10 jaar Westerkoog verzakt, geeft de gemeente niet thuis. Bij werkzaamheden aan de Houtveldweg in Westerwatering wordt het verkeer door de wijk geleid. Bewoners klagen steen en been over het doorgaand verkeer in hun wijk. In Westerkoog weten we al jaren niet beter dat sluipverkeer dwars door de wijk gaat. De Houtveldweg heeft vrijliggende fietspaden en zelfs fietstunnels. De weg ligt op ruime afstand van de woningen. De rondweg in Westerkoog is nog altijd een erfontsluitingweg die met een verkeersbesluit is geüpgrade naar gebiedsontsluitingsweg type C. Eerstgenoemde weg heeft een maximale capaciteit van 3500 mvt/dag, laatstgenoemde van 8000 mvt/dag. Deze limiet is inmiddels bijna bereikt, zonder dat de weg aanpassingen heeft gekregen en nog altijd 9 meter breed is, zonder aparte of vrijliggende fietspaden (zie verslagen Veilig Verkeer Nederland).

Tweespalt in Westerkoog
De gemeente is een kunstenaar in het zaaien van tweespalt onder de burgers. Niet alleen tussen de bewoners van Westerkoog en Westerwatering, of zoals hierboven tussen Westzaan, maar ook in de wijk is een pro-actieve gemeentegroep aanwezig. Daarom wil ik u mevrouw Kwantes deze reactie van een Westerkoger niet onthouden. Het gaat hier om de website Westerkoog.eu waar een zekere @Jabik zich in de locale media manifesteert. De reactie van een Westerkoger op het handelen van de heer Jan V. - door zichzelf @Jabik genoemd - in de locale media.
Het is een opvallende draai die @Jabik met zijn website westerkoog.eu maakt. Jarenlang zat hij vooraan in wijkvergaderingen om tegenstanders van de openstelling van de busbrug de mond te snoeren. Na afloop kreeg hij dan een schouderklopje van de wethouder (o.a. GroenLinks verkeerswethouder Robert Linnekamp). Zijn website werd zelfs de officiële spreekbuis van de gemeente Zaanstad voor de wijk Westerkoog. Als eerste kreeg hij het nieuws van de wijkmanager en mocht het op zijn site plaatsen. Maar @Jabik was het niet eens met de spitssluiting en begon acties waarmee hij mensen aanmoedigde om tijdens de spits over de busbrug te rijden. Ergens had hij gelezen dat bekeuringen via een camera wettelijk niet toegestaan waren. Alleen zogenaamde BOA’s of agenten mochten overtreders staande houden en bekeuringen uitschrijven. Op zijn website stond een kant en klaar bezwaarschrift. Toen het allemaal de spuigaten uitliep, moesten klagers EUR 10 aan @Jabik betalen voor zijn bemiddeling. Natuurlijk reed @Jabik niet zelf over de busbrug tijdens de spits. Na uitspraak van de rechter zijn er nu een paar honderd gedupeerden. Op de website is vanzelfsprekend niets meer terug te vinden van zijn modelbezwaarschrift en de EUR 10 bemiddelingskosten. @Jabik draait nu voorzichtig naar het kamp van de tegenstanders de open busbrug. Nu ook @Jabik tot inzicht is gekomen wat de gevolgen zijn van al het sluipverkeer door Westerkoog, kan hij misschien ook even aftikken bij de slachtoffers, die hij ten onrechte met valse voorwendselen tijdens de spits over de busbrug heeft laten rijden. Na zijn boetedoening is @Jabik welkom bij de club Westerkogers, die kiest voor een veilige, leefbare woonwijk zonder duizenden auto’s sluipverkeer.

Zo gaat dat in Zaanstad, als je meepraat met de gemeente mag je vooraan zitten. Dankzij het nieuwe GroenLinks krijgen nu ook de bewoners het woord. De meeste Westerkogers zijn tegen een totale openstelling van de busbrug omdat zij nog meer geluidsoverlast en verkeersonveiligheid vrezen.

Wijkvergadering 2003
Tijdens de wijkvergadering van 12 mei 2003 is alles al besproken en besloten om de rondweg veiliger te maken. Helaas kwam toen onverwacht de uitspraak van de Raad van State dat het nieuwe bestemmingsplan voor de busbrug is verworpen, wegens slechte cijfermatige onderbouwing.
Kort samengevat waren de maatregelen voor een veiliger rondweg:

 • De kruising Westerkoogweg/rondweg wordt een voorrangskruispunt (de Westerkoogweg krijgt voorrang). Bij deze kruising verdwijnt de oostelijke rijbaan van de Glazenmaker.
 • De rondweg wordt versmald van 9 tot 7 meter.
 • Westerkoog is verblijfsgebied; in een dergelijk gebied en dus ook in Westerkoog geldt een maximum snelheid van 30 km per uur.
 • In beginsel wordt de gehele rondweg voorzien van een voet- en fietspad aan de binnenkant van de ring.
 • De rondweg blijft tweerichtingsverkeer.
 • Aan de rondweg ter hoogte van de woningen aan de Glazenmaker zullen een paar parkeerplekken worden aangelegd. •
 • De bestaande parkeerplaatsen bij het winkelcentrum blijven gehandhaafd.
 • Een aantal bestaande parkeerplaatsen aan de Wildeman zullen verdwijnen.
 • Vrijwel alle zijwegen van de rondweg krijgen een erfkarakter. De meeste daarvan zullen op de rondweg worden aangesloten middels een inritconstructie. Alle gebruikers van de rondweg krijgen voorrang (ook voetgangers en fietsers).
 • De kruisingen met Oosterveld en Locomotief worden gelijkwaardig. Op die plaatsen zal een plateau worden aangelegd. Ook op die kruisingen hebben alle gebruikers van de rondweg voorrang.
 • Ter hoogte van alle zijwegen zal een steunpunt van 2 meter breed in het midden van de rijbaan worden aangelegd, zodat voetgangers goed kunnen oversteken. Deze steunpunten zullen geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. • Alleen ter hoogte van het winkelcentrum zal een zebramarkering worden aangelegd.
 • De gedeelten van de rondweg tussen de middensteunpunten in zullen aan weerszijden worden voorzien van roodgekleurde fietssuggestiestroken van 1,5 meter breed. Voor autoverkeer is dan nog 4 meter beschikbaar. Auto’s mogen wel uitwijken naar de fietssuggestiestroken. Bewezen is dat een dergelijke markering de snelheid van het autoverkeer verlaagt en dat meer rekening wordt gehouden met fietsers.
 • De vrijliggende fietspaden bij het winkelcentrum zullen verdwijnen; het pad aan de zuidkant van de rondweg zal voetpad worden.
 • Op de brug komen bushaltes met Abri’s. Voor de bushaltes langs de rondweg zullen geen havens worden aangelegd; de bussen zullen op de rijweg te halteren.

Waarom moeten we anno 2015 opnieuw gaan praten over nieuwe maatregelen, als deze in 2003 al unaniem door alle partijen zijn aangenomen? Omgekeerd is er sprake van misleiding van de bewoners van Westerkoog omdat de maatregelen als gevolg van de openstelling van de busbrug in 2010 nooit zijn uitgevoerd. Het bestuur en de raad zwijgen en reageren niet meer op klachten van ongeruste bewoners.

Planschade voor bewoners Westerkoog
Verschillende bewoners zijn planschadeprocedures begonnen. De huidige wetgeving is zo dat er altijd een zeker maatschappelijk risico wordt meegenomen in planschadeberekeningen. Dus ook al heeft de indiener van planschade gelijk, dan nog is de kans op uitbetaling klein. Taxateurs van het Planschade Instituut hebben laten weten weinig kans te zien voor bewoners aan de rondweg. Bewoners aan de busbrug maken een reële kans omdat daar kan worden gesproken van een nulsituatie, van geen verkeer naar duizenden auto's over de busbrug.
De wetgever is tegenwoordig zo streng, dat al plaatst de gemeente een windmolen in je achtertuin, je wel gelijk krijgt wat betreft overlast en waardevermindering van je huis, maar niet tot uitbetaling zal worden overgegaan. Burgers worden met de rug tegen de muur geplaatst en staan machteloos tegenover de overheid. En u mevrouw Kwantes vertegenwoordigt de burger tegenover deze overheid. Het is niet de bestuursrechter die de busbrug heeft opengesteld maar de gemeenteraad. U kunt zich niet verschuilen achter de rechter. Deze heeft slechts de uitvoering van regels getoetst, maar niet het beleid om de brug open te stellen.

Hoe nu verder? 
Bij overleg staan de volgende zaken op de agenda: 

 • Onderzoek van de Raad of Rekenkamer naar de integriteit van het bestuur rondom de procedures voor openstelling van de busbrug
 • Geluidsmetingen in plaats van berekeningen aan de rondweg door een onafhankelijk onderzoeksbureau in overleg met bewoners
 • Permanente snelheidsmetingen aan de rondweg op de lange rechte stukken en niet naast kruisingen, rotondes en op zebra’s
 • Verruiming spitstijden conform schooltijden: van 6u – 10u en 15u-19u
 • Onderzoek of de busbrug ’s nachts helemaal dicht kan, omdat er toch weinig verkeer is, maar het verkeer dat er wel is geeft ’s nachts veel overlast met als gevolg gezondheidsproblemen door slaapstoornissen.
 • Per direct de snelheid terugbrengen naar 30 km/u middels snelheid remmende constructies en actieve handhaving door cameratoezicht met registratie van overtreders
 • Inrichting van veilige oversteekplaatsen met verhoogde middengeleider en drempels bij iedere uitrit.
 • Gescheiden fietspaden

En mochten we er niet uitkomen, dan zullen weer procedures volgen tot aan de Raad van State, waarbij de inzet zal zijn: sluiting van de busbrug voor autoverkeer. Hopelijk komt het niet opnieuw tot procedures. Bewoners van Westerkoog zullen opnieuw naar de de Raad van State stappen met het risico voor de gemeente dat de brug weer helemaal dichtgaat. Verder zullen wij de gemeente als wegbeheerder bij een ernstig ongeval aansprakelijk stellen, wegens grove nalatigheid en onzorgvuldig handelen.

Reacties

Al in de vijftiger jaren werd er gesproken over de verbinding tussen de Coentunnel en de A9 via de A8. 
De A8 is een gedrocht dat dwars door Koog aan de Zaan is getrokken met veel overlast door geluid en hoge concentraties fijnstof.
Verbinding A8/A9 gevolgen woonwijk Westerkoog
VVD wethouder Dennis Straat heeft al een voorschot op de overlast genomen door het plannen van extra op- en afritten op de A8 ter hoogte van de Guisweg. Het verkeersplein Zaandam raakt overbelast en daarom is het goed dat vanuit het Westen al eerder kan worden afgeslagen. De gevolgen voor Westerkoog zijn verontrustend, omdat met de openstelling van de busbrug de ellende van sluipverkeer niet te overzien is. 
In de plannen is op geen enkele wijze rekening gehouden met de woonwijk Westerkoog. Daarom halen wij nog maar eens het Zaans Verkeers en Vervoersplan (ZVVP) uit de kast, waarin optie 3 een weg langs het spoor van de Guisweg naar de Houtveldweg is geprojecteerd. Alle problemen van het sluipverkeer door Westerkoog zijn daarmee, opgelost en Westerkoog is weer de wijk zoals het 30 jaar lang is geweest: zonder doorgaand (sluip)verkeer.

Op vragen van de gemeenteraad over met name de tunnel ter hoogte van de Vincent van Goghweg (optie 4 ZVVP) voor een volwaardige tweede ontsluiting van Westerwaterwatering antwoord het College van B&W als volgt:

Vraag 10: Hoe ziet u de ontsluiting van Westerwatering richting Vincent van Goghweg?
Deze verbinding is in het in 2009 vastgestelde Zaans Verkeers- en Vervoersplan (ZVVP) genoemd als een van de mogelijkheden om de bereikbaarheid van Westerwatering en Westerkoog te verbeteren. Om deze verbinding te realiseren dient ook het spoor te worden gekruist. Complicerende factor daarbij is dat op deze plek ook het spoor naar Purmerend/Hoorn aftakt. Wanneer deze nieuwe verbinding een alternatief dient te zijn voor een afgesloten Guisweg, zal dit een een extra belasting van het wegennet in Westerkoog betekenen. Een deel van het verkeer van en naar Rooswijk dient dan immers gebruik te maken van deze verbinding. Om bovenstaande redenen is deze verbinding vooralsnog niet aan de orde.

Ook zonder tunnel wordt duidelijk dat het verkeer op de rondweg in Westerkoog ontoelaatbaar zal toenemen. B&W heeft geen enkel plan klaar liggen om de verkeersoverlast op de rondweg van Westerkoog in te dammen. In tegendeel de brug moet helemaal open, door het opheffen van de sluiting tijdens de spitstijden.

Optie drie uit het ZVVP een weg langs het spoor vanaf de Guisweg/A8erna viaduct tot aan de Houtveldweg in Westerwatering, waarbij de busbrug weer kan worden gesloten, maakt van Westerkoog weer een wijk zoals hij 30 jaar lang was: leefbaar en veilig zonder duizenden auto's sluipverkeer.