Voortschrijdend inzicht: busbrug moet open

Sfeerimpressie busbrug De Binding na openstellingHet College van B&W heeft eind april besloten – ondanks de tientallen en zeer uitgebreide zienswijzen van bewoners – over te gaan tot de openstelling van busbrug De Binding. Hoewel de brug, conform het bestemmingsplan, alleen voor openbaar vervoer is bestemd en de gemeente dit altijd heeft benadrukt, is zij nu op basis van voortschrijdend inzicht tot de conclusie gekomen, dat deze opengesteld dient te worden voor alle verkeer. Het argument van sluipverkeer gaat niet langer op volgens de gemeente. Ook het argument dat er geen noodzaak is voor een tweede ontsluiting van Westerwatering telt niet langer, nu Inverdan op de kaart staat. Vanaf de opening van de busbrug werd geroepen om een openstelling voor alle verkeer. Nu met een halve oplossing, een beperkte openstelling, zullen de stemmen voor een totale openstelling niet zwijgen.

Op dit moment loopt een aantal procedures: 

  • Art. 19.2 procedure vrijstelling op het bestemmingsplan busbrug De Binding, gestart in november 2007. Nu, na bijna twee jaar, heeft de gemeente besloten het plan uit te voeren. De volgende stap is de bestuursrechter in Haarlem 
  • Procedure aanvraag hogere geluidsbelasting gestart in november 2007. Deze procedure loopt nog en is inmiddels drie maal ter visie gelegd. Een extern buro heeft een veelheid aan cijfers geproduceerd, die voortdurend aan verandering onderhevig zijn. 
  • Wijziging bestemmingsplan Westerkoog. Hoewel het nieuwe bestemmingsplan conserverend van aard is, verandert de bestemming Verblijf van de rondweg in Verkeer. En de bestemming Verkeer van de eigenlijke ontsluitingsweg de Westerkoogweg in Verblijf. Verder vindt een grote aanslag op het Groen in de wijk plaats, dat straks zonder verdere toestemming voor andere doeleinden mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld het inrichten van parkeerplaatsen langs de rondweg, in plaats van een vrijliggend fietspad. Het bestemmingsplan is inmiddels Gedeputeerde Staten gepasseerd en ligt nu bij de Raad van State in Den Haag. 
  • Een verkeersbesluit moet nog worden uitgevoerd, waarin de spitstijden en uitsluiting van zwaar verkeer worden vastgelegd. Tevens de aanvraag om de fysieke afsluitingen in de vorm van piramides te vervangen door cameratoezicht. Een verkeersbesluit kan overigens door de Raad met één streep teniet worden gedaan. De kans is daarom groot, dat de beperkte openstelling snel zal worden omgezet in een totale openstelling voor alle verkeer.

Een korte samenvatting van het besluit en de consequenties. Formeel juridisch heeft het bestemmingsplan De Busbrug en de vrijstellingsprocedure niets te maken met het bestemmingsplan Westerkoog. Bezwaren vanuit Westerkoog treffen daarom geen doel, aldus de gemeente. Omgekeerd heeft het bestemmingsplan Westerkoog weer niets te maken met het bestemmingsplan De Binding. Juridische haarkloverij die niets met de werkelijkheid te maken heeft.
Het buro Lichtveld Buis & Partners heeft een onderbouwend rapport geschreven. Uitgangspunt is het verbeteren van de sociale cohesie tussen de wijken Westerwatering en Westerkoog. In de cijfers komt dit tot uiting in het verkeer dat gebruik zal maken van de brug om naar of van een van deze twee wijken te gaan. Van doorgaand verkeer is geen sprake, omdat deze immers tijdens de spits is gesloten. Opvallend is, dat het verkeer op en rond de brug in het zuiden van Westerkoog toeneemt en in het Noorden bij het Total Station zal afnemen. Volgens de Stichting klinkklare onzin, omdat ook buiten de spits verkeer, dat niet de bestemming Westerwatering en Westerkoog heeft, door deze wijken zal rijden. Westerkoog is een alternatief voor de Provinciale weg en de sluiproute Westzaan naar het Zuiden van Zaanstad. Het is ook een sluiproute voor Saendelft, Wormerveer, op- en afritten A8 naar industrie- en winkelgebieden in Zaandam Zuid en Inverdan.
Een ander argument is het verminderen van omrijbewegingen in de hoofdroutes. Iemand die met de auto van Westerwatering naar Westerkoog wil, moet nu zo’n 13 kilometer omrijden. Ons argument, met de fiets kan het in een paar minuten en is hoogstens een paar honderd meter. Tenslotte hebben we daarvoor een fietsplan en fietscoördinator in Zaanstad. Het openbaar vervoer tussen beide wijken is met de bus en de trein uitstekend geregeld.
Onlangs heeft de gemeente het pand van drukkerij Grafax aan de Ronde Tocht aangekocht. Hiermee kan een doorbraak worden gemaakt tussen de Zuidelijke Randweg en de Houtveldweg, waarmee binnenkort een doorgaande route tussen de wijken aan de Westkant van het Spoor een feit is.
Een ander gevolg van Inverdan voor Westerwatering is het invoeren van betaald parkeren.

Wat kunnen wij verwachten van de verantwoordelijke wethouders?
Robert Linnekamp wethouder van Verkeer en Onderwijs heeft in zijn zevenjarige carrière weinig aan de infrastructuur van Zaanstad verbeterd. Met name rond Inverdan dreigt het verkeer vast te lopen, waardoor alternatieve routes door dorps- en woonkernen worden gezocht. De bewoners van de Leliestraat in Oud Koog kunnen meepraten over de besluiteloosheid en de ‘pappen en nathouden’ politiek van de Zaanse bestuurders in hun straat. Westzaan dreigt door sluipverkeer dicht te slibben, zonder dat Linnekamp met oplossingen komt.
Trots schrijft hij in het Zaan Verkeers en Vervoersplan: “Willen we de kwaliteit van de stad verbeteren, dan moeten we het autogebruik afremmen. Opstoppingen, luchtvervuiling en geluidsoverlast tasten de kwaliteit van de stad aan en zijn nadelig voor de economische ontwikkeling van Zaanstad.” Om te vervolgen: “Verbetering van het woon – leefmilieu is mogelijk als het doorgaand verkeer in bepaalde gebieden wordt geweerd. Helaas geldt dit niet voor Westerkoog, dat inmiddels een ‘Status Aparte’ heeft binnen Zaanstad. En dat voor een GROEN-links wethouder, die ruim baan aan de auto geeft.
SP wethouder Piet Keijzer heeft de busbrug in zijn portefeuille. De SP is een vreemde eend in de bijt. Was zij vroeger overal tegen, met name Inverdan en stond zij pal voor de bewoners in de wijken, nu zij in het College zit, is zij als een blad aan de boom gedraaid. De SP draagt Inverdan een warm hart toe en verdedigt hartstochtelijk de vele impopulaire besluiten. Om maar een paar wapenfeiten van Piet Keijzer te noemen: gifstortingen in Nauerna, huisverzakkingen in de Wilhelminastraat, bouwen op het Voorslagterrein, uitzetten van vrouwen en kinderen op de Aris van Broekweg, oppakken van lastige bewoners, die hem zouden hebben bedreigd. Deze wethouder laat een spoor van ellende achter en ziet de busbrug liever vandaag dan morgen open, ongeacht de leefbaarheid en veiligheid in Westerkoog en Westerwatering.
Het meest teleurstellend is wel wijkwethouder Hans Luiten. In zijn jeugd heeft hij in Westerkoog gewoond en zelfs een scriptie geschreven over de busbrug en de weg buitenom, de zogenaamde Hemweg. Als geen ander kent hij de consequenties van sluipverkeer door Westerkoog. Als geen ander weet hij dat Westerkoog een woonwijk is met veel kinderen, die naar de scholen in het centrum van de wijk gaan. Dit jaar heeft hij zich niet meer getoond op openbare vergaderingen. Op brieven en vragen geeft hij geen reactie.

De heren hebben gekozen voor een ramkoers en willen alleen nog via de rechter praten. Als het te heet onder hun voeten wordt, vertonen zij zich niet meer, omdat ze zich bedreigd voelen. Niet zij worden bedreigd, maar wij de bewoners in Westerkoog als straks duizenden auto’s door de wijk komen. Kinderen niet meer veilig naar school kunnen. Je zomers niet meer in de tuin kunt zitten en ’s nachts ramen gesloten moeten blijven door het verkeerslawaai. Het is daarom een gotspe dat zij nu bewoners oproepen om te praten over de rondweg. Alles is allang besproken met bewoners en instanties, alleen is het unanieme besluit van alle betrokkenene in 2003 door de gemeente van tafel geveegd, toen de Raad van State de openstelling van de busbrug verwierp.
In hun rapporten en verweerschriften naar de rechter schrijven de wethouders dat er van verslechteringen of gevaarlijke situaties op de rondweg geen sprake is. Alles valt binnen de wettelijke normen. De situatie op de rondweg is zelfs verbeterd na de herinrichting. Waren er in 2002 nog 5 letselongevallen op de rondweg, na de herinrichting in 2006 maar 3. De mensen in het Noorden van de wijk moeten zelfs blij zijn, omdat er straks minder auto’s zullen rijden.

Wanneer zelfs Roemeense dorpen Europese subsidie krijgen om doorgaande wegen buiten de woonkernen aan te leggen, heeft men in Zaanstad Middeleeuwse oplossingen: het openstellen van woonwijken voor doorgaand verkeer. Met geluidsarm asfalt, isolatie aan woningen en een geluidsscherm wordt voldaan aan de wet en gaat men over tot de orde van de dag. Wij gaan daarom door tot aan het Europese Hof om de aantasting van de veiligheid en leefbaarheid in onze wijken aan te vechten.

Reacties

Volgens recent onderzoek is het vertrouwen in politici de afgelopen vijf jaar gedaald tot een absoluut dieptepunt. Ze hebben autoverkopers verdrongen van de laatste plek op de lijst van meest betrouwbare beroepsgroepen.
Niet vreemd gezien de almaar voortdurende affaire rond de busbrug met halve waarheden en hele leugens van de gemeente.
Zomaar wat berichten uit de oude doos (Gemeente Archief Zaanstad).
In de Zaanlander van dinsdag 14 maart 1989: ‘Westerkogers in beroep tegen aanleg busbrug’.
Volgens de werkgroep Busbaan is het echter nog steeds niet aannemelijk gemaakt, dat de investering van een miljoen gulden voor de brug rendabel is als die bestemd is voor uitsluitend openbaar vervoer en langzaam verkeer. Iedereen wordt opgeroepen voor een vergadering in de Vuister, die om acht uur begint.
Een jaar later op vrijdag 7 september 1990 staat er een artikel in de krant over de ontsluiting van Westerwatering aan de noordkant. Verkeersdeskundige van de gemeente K. Steernberg bevestigd dat er een ongelijkvloerse kruising zal komen met de Texelstraat voor 2003. De gemeente houdt nadrukkelijk de optie open voor vier rijstroken.
De spitssluiting en beperking voor zwaar verkeer na de openstelling nemen we daarom ook maar met een korreltje zout.
Lees de twee krantenartikelen.