Drammers voor de spitssluiting van de busbrug in Zaanstad op de bushalte

Wildwest op de Wildeman in Westerkoog.
Hoogst gemeten snelheid 122 km/u door woonwijk!

Wie zijn wij?

U wilt toch ook dat uw kinderen veilig thuiskomen?24h Openstelling busbrug De Binding in Zaanstad veroorzaakt een stroom auto's van bijna 10.000 per dag én nacht door de woonwijken Westerkoog en Westerwatering. De website van Westerkogers, die kiezen voor een veilige en leefbare wijk.

Het Groot Zaans Onderzoek

Het groot Zaans Onderzoek

Doe mee en laat uw mening horen.
Tien vragen over de stad, uw buurt en straat.
Slechts 5 minuten van uw tijd voor een een veiliger leefomgeving.
Bekijk de vragenlijst

Busbrug 5 jaar open

Oppositie Zaanstad dient motie in voor veiliger rondweg Westerkoog

Onder leiding van GroenLinks, SP en ZIP is een motie ingediend om de rondweg van Westerkoog veiliger te maken. De motie wordt gesteund door de overige oppositiepartijen: DZ, Rosa en POV. Tegen zijn de collegepartijen: D66, PvdA, VVD, CU, CDA en ZOG. De motie is daarom verworpen met 20-19. Een bekende stemuitslag in de huidige gemeenteraad door de meerderheid van één zetel van de ZOG.

Motie 37
Fractievoorzitter Paul Laport van GroenLinks verdedigt de motie, die de rondweg van Westerkoog veiliger moet maken. De rondweg wordt al jaren gezien als onveilig voor langzaam verkeer. De situatie na de gedeeltelijke openstelling van busbrug De Binding is er niet beter op geworden. Veel fietsers voelen zich ‘remvee’ op de rondweg. Fietsers willen daarom een gescheiden fietspad. Veel bewoners denken dat een 30km-zone een grotere veiligheid oplevert. Ook Veilig Verkeer Nederland heeft al eens gewezen op de gevaarlijke verkeerssituatie. Het College wordt opgeroepen om de rondweg veiliger te maken en daarbij gebruik te maken van de kennis van de bewoners van Westerkoog en verkeersdeskundigen. Nadrukkelijk de mogelijkheid van gescheiden fietspaden en een 30km-zone mee te nemen. Voor zover de motie.
Na jaren is het de Zaanse politiek duidelijk geworden wat de consequenties zijn van de openstelling van busbrug De Binding voor de woonwijk Westerkoog. De wijk heeft nooit doorgaand verkeer gekend en was daarom veilig en leefbaar. De openstelling van de busbrug heeft een grote stroom doorgaand, cq sluipverkeer opgeleverd, dat maar één doel heeft: zo snel mogelijk door de wijk. Van enig toezicht of handhaving van de maximum snelheid van 50km/u is geen sprake. Bewoners klagen al jaren over het gejakker door de wijk en de gevaarlijke situaties die dat oplevert. Zie de laatste bijgesloten brief in het Noordholland Dagblad van Westerkoger Piet Faber. 

Debat in de raad
ZOG raadslid Anneke Snijder zonder mandaat stemt tegen de motieOp 11 juni heeft de gemeenteraad gedebatteerd over de motie. Helaas zijn er geen bewoners uitgenodigd en zoals al jaren het geval, worden over hun hoofden, besluiten over hun woonwijk genomen. 
In het videoverslag van de raad (helaas matige kwaliteit wat Zaanstad uitzendt) komen de collegepartijen aan het woord. Ontluisterend is de reactie van raadslid Anneke Snijder van de ZOG; “Ik rijd dagelijks op die rondweg… het zijn vaak ook de eigen bewoners … fietsers rijden met drie rijen dik naast elkaar… ik vind daarom deze? (red. motie) onzinnig… Mevrouw Havik van de ZIP gaat er direct hard overheen: “Wij vinden hem (red. motie) niet onzinnig…. Mevrouw Anneke Snijder van de ZOG heeft na de verkiezingen al afscheid van de raad genomen, omdat de partij maar één zetel wist binnen te halen. 

Tot ieders verbazing werd door D66 formateur Gemma Kwantes partijvoorzitter Leny Vissers weer als wethouder binnenboord gehaald. Spottend spreekt men in de oppositie van een ‘brancard coalitie’. Snijder zit nu zonder mandaat van de kiezer in de Raad en dan mag je domme dingen zeggen. Werkelijk een gotspe is de reactie van D66 raadslid Sanna Munnikendam: “Wij als een van de echte fietserspartijen… zijn niet bekend met het onderzoek en zijn benieuwd wat de wethouder er van vindt”. In de oppositie van de vorige gemeenteraad liet Munnikendam een ander geluid horen. Jaren lang trok ze ten strijde tegen de detentiepontons. Nog maar een maand in het nieuwe college worden de bajesboten weer teruggesleept naar Zaandam. Als je dan ook nog met een bord ‘Je suis Charlie’ voor je hoofd gaat lopen, verlies je iedere geloofwaardigheid als raadslid.
Gerard Ram van de VVD komt niet verder dan een woordenbrij met veel gestamel: “VVD is voorstander van .. om maar niet één verkeersdeelnemer te bevorderen, maar goed te kijken naar de voetgangers, auto’s en andere (red. fietsers?) verkeersdeelnemers, omdat dan integraal aan te pakken… ik ben dan wel benieuwd hoe dat op elkaar aanhaakt…” Ram is vergeten dat zijn partij tijdens de verkiezingen een verkeersmeldpunt heeft geopend. Tijdens de verkiezingscampagne is de website door premier Rutte in gebruik genomen. Op deze site staan veel klachten van Westerkogers over de verkeersonveiligheid in hun woonwijk. De verkiezingen zijn voorbij, de VVD weer in het College en naar de site wordt niet meer omgekeken.  
Antwoord van Wethouder Addy Verschuren: “Wij zijn nog niet aan het onderzoek toegekomen, wegens de actuele dynamiek in de portefeuille van Bereikbaarheid en Mobiliteit (red. vroeger heette dit Verkeer). Maar het lijkt mij het meest praktische om ‘du moment’ dat onderzoek gaan doen, dan deze vraag van GroenLinks daarin mee te nemen. Ik zou dan ook GroenLinks vragen om dat proces te volgen.” D66 - Zaanstad - Sanna Munikkendam - stemt tegen de motieD66 fractievoorzitter Gemma Kwantes zwijgt in alle toonaarden. Zij heeft de bewoners toegezegd hen in het besluitvormingsproces over de 24u openstelling van de busbrug te betrekken.

Rapporten
Inmiddels liggen er verschillende rapporten over de veiligheid op de rondweg van Westerkoog. Naast twee rapporten van Veilig Verkeer Nederland heeft de gemeente in 2012 een evaluatierapport gemaakt over de gevolgen van de gedeeltelijke openstelling van de busbrug voor met name de wijk Westerkoog. Het rapport bevestigt de onderzoeken, zoals in 2010 door de bewoners zijn gedaan, maar door het College met gemanipuleerde cijfers bij de Raad van State onderuit werd gehaald. Volgens de gemeente was er geen sprake van sluipverkeer en was de verwachte toename nihil. Wat betreft de spitssluiting was er geen sprake van verdrijvingseffecten. De cijfers in het evaluatierapport laten een heel ander beeld dan de rapporten in 2010 zien: de toename is enorm, vooral voor het noordelijke gedeelte van de rondweg waar het maximale aantal auto’s van 8000 in beeld komt. Ook op de busbrug zelf wordt rekening gehouden met een forse toename de komende jaren. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen van Inverdan, het Zuiderhout met Ikea en het doortrekken van de A8 en A9 met nieuwe op- en afritten bij de Guisweg. In het rapport worden verschillende scenario’s geschetst om de verkeerstoename af te remmen, o.a. door het verruimen van de spitstijden. Maar het College – wars van iedere realiteit – wil altijd anders: open die brug. De cijfers maken de ambtenaren er wel bij. Bewoners zijn bereid tot overleg, maar als het College de poot stijf houdt, wordt het weer een gang naar de rechter, waarbij het hele dossier 'busbrug' weer op tafel komt, inclusief alle manipulaties, het onthouden van rapporten en misleiden van de rechtspraak in vorige procedures.

Totale openstelling busbrug De Binding - Zaanstad

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 lijkt het allemaal anders te gaan in de Zaanse politiek. De lokale partijen hebben een sterke overwinning geboekt op de landelijke partijen. Met name de PvdA en VVD hebben grote verliezen geleden en zijn bijna gehalveerd. Winnaar is D66, die daarmee leiding heeft over de formatie van het nieuwe College. Met de slogan: ‘Nu vooruit’ heeft D66 veel beloftes in haar verkiezingsprogramma voor de burgers van Zaanstad. Helaas blijkt het stilstand en achteruitgang te zijn na een jaar besturen. D66 formateur Gemma Kwantes zet de winnende, locale partijen buiten spel en besluit met de zittende, verliezende partijen PvdA en VVD door te gaan. Het College zit nog maar net of de bajesboten keren weer terug naar Zaanstad en de giftige afvalberg van Nauerna blijft groeien met alle gezondheidsrisico’s van dien. Voor de bewoners van Westerkoog is het bitter om in het nieuwe collegeprogramma te lezen dat na onderzoek de spitssluiting voor de busbrug zal worden opgeheven. Na bijna 30 jaar strijd heeft het College gekregen wat zij wil: een totale openstelling van de busbrug. De woonwijk Westerkoog heeft nooit doorgaand verkeer gekend en met de totale openstelling zal het sluipverkeer alleen maar verder toenemen, met alle negatieve gevolgen als onveiligheid, geluidsoverlast en gezondheidsproblemen. Westerkoog is niet langer een groene woonwijk met veel kinderen en ouderen die rustig en veilig wonen. Dagelijks rijden er nu meer dan 18.000 auto’s door de wijk met een gemiddelde snelheid van meer dan 50 km/u.

Open brief aan D66 formateur en fractievoorzitter Gemma Kwantes
Mevrouw Kwantes u bent nieuw in de Zaanse politiek. Lees in deze brief hoe de bewoners van Westerkoog jarenlang zijn misleid en het College niet integer heeft gehandeld. Daarom nogmaals een verkorte weergave van de geschiedenis, voor u besluit de spitssluiting op te heffen en daarmee de busbrug feitelijk volledig wordt opgesteld voor alle autoverkeer met alle negatieve gevolgen van dien voor een veilige, groene woonwijk met veel kinderen en senioren. U bent bereid in gesprek te gaan met de stakeholders. Een hip woord, dat niets anders betekent dan belanghebbenden. Maar wie zijn de belanghebbenden bij de openstelling van de busbrug? Het antwoord is simpel: heel Zaanstad. Iedereen wil graag de busbrug open behoudens een kleine groep mensen in Westerkoog die nu met de gebakken peren zit; duizenden auto’s door hun straat/woonwijk. Niemand wil sluipverkeer door zijn woonbuurt. Daarom worden er afspraken gemaakt, zoals in het Zaans Verkeers en Vervoersplan (ZVVP), waarin is opgenomen, dat doorgaand verkeer in woonwijken moet worden voorkomen en teruggedrongen. Maar D66 denkt dat we een bananenrepubliek zijn. Over sluipverkeer kan volgens uw partij worden gediscussieerd en gestemd. Natuurlijk wil iedere automobilist de kortste en snelste weg naar zijn huis rijden. ‘Die paar zeikerds moeten maar verhuizen naar een hutje op de hei,’ is de algemene reactie op sociale media tegen mensen die kiezen voor een veilige en leefbare woonwijk. Democratie is dat de meerderheid de minderheid beschermt. Maar bij de Democraten Zesenzestig mag je kiezen of je massaal als sluipverkeer door een woonwijk mag rijden. Foei mevrouw Kwantes als promovenda hebben wij uw intelligentie hoger ingeschat. Omdat u nieuw bent in de Zaanse politiek en ook waarschijnlijk in de Zaanstreek zullen wij u kort schetsen hoe het College het voor elkaar heeft gekregen om de busbrug open te stellen en daarmee duizenden auto’s sluipverkeer door een woonwijk te laten rijden. U kunt zich ook niet verschuilen achter de bestuursrechter die het besluit heeft goedgekeurd. De openstelling van de busbrug voor autoverkeer is een gevolg van het beleid van de gemeenteraad van Zaanstad. De bestuursrechter toetst alleen maar of de procedures zorgvuldig zijn doorlopen, maar geeft geen oordeel over het beleid. In zijn oordeel spreekt de rechter niet voor niets van een forse planologische ingreep, maar heeft geen reden te twijfelen aan de rapporten van de deskundigen op het gebied van verkeersveiligheid en sluipverkeer, die door de gemeente voor veel geld zijn ingehuurd. Juridisch is het alllemaal aan elkaar gebreid door een top advocaten kantoor aan de Zuidas Houthoff Buruma. Het heeft een paar ton gekost, maar dan heb je miljoenen bespaard om een volwaardige ontsluiting van de wijk Westerwatering, cq Inverdan te ontwikkelen. Lastige bewoners, die niet mee willen werken, worden gewoon stuk geprocedeerd, al jaren het beleid van Zaanstad.

Wob verzoeken, manipulatie en integriteit
Uit Wob verzoeken, die moeizaam en onvollledig worden beantwoord, blijkt dat de gemeente de zaak heeft gemanipuleerd. Cijfers uit de verkeerskundige onderzoeken zijn flink naar beneden bijgesteld. Uit het evaluatieonderzoek van de gemeente uit 2012 blijken de cijfers die de bewoners voor de rechter te hebben gepresenteerd juist te zijn. Om maar een voorbeeld te noemen; 60% van het doorgaande verkeer zou via de Wildeman gaan en 40% via de Glazenmaker. Bewoners hebben aangegeven dat dit niet juist was, namelijk 95% van het sluipverkeer gaat via de Wildeman en 5% via de Glazenmaker. Daarvoor is geen duur onderzoeksbureau nodig, maar kan iedere Westerkoger met eigen waarneming bevestigen. Bij de bestuursrechter heeft de gemeente bevestigd, dat het (sluip)verkeer constant gemonitord zou worden. Helaas, dit is slechts een keer gebeurd in 2012 met het beruchte 2 uur onderzoek tijdens lunchtijd. Uit andere onderzoeken blijkt dat met name ’s avonds na 18.00 u en ’s ochtends van 6.00 u. de verkeerstromen door de wijk groot zijn. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn alle politieke partijen via hun twitter account benaderd om de spitssluiting van de busbrug te verruimen en een nachtelijke sluiting in te stellen. Helaas heeft geen enkele partij gereageerd. De verkeersgegevens zijn gemanipuleerd door metingen te verrichten vlak bij kruisingen rotondes en op voetgangersoversteekplaatsen. De gemeentelijke verkeersambtenaar Klaas Steernberg heeft tijdens vergaderingen van het wijkoverleg verschillende malen betoogd, dat de weg zo wordt zo ingericht dat de gemiddelde snelheid niet boven de 40km/u komt. Een wegbeeld met fietsers doet automobilisten afremmen, aldus Steernberg. Als reactie smadelijke opmerkingen in de zaal als: "Worden wij levende verkeersdrempels." Steernberg lacht minzaam, omdat hij toch altijd zijn zin krijgt. Een ambtenaar die al 30 jaar de dienst uitmaakt en al menig wethouder heeft zien komen en gaan. Met het laatste rapport van Veilig Verkeer Nederland zou hij direct ontslagen moeten worden wegens wanprestaties. Maar niet in Zaanstad, waar de veiligheid van burgers geen prioriteit heeft. Voortdurend komt hij wel met idiote oplossingen, om zijn verkeersondeskundigheid te maskeren, zoals fietsvluchthavens in de bochten van de Wildeman.
Een volwaardige ontsluiting van Westerwatering en Inverdan zou miljoenen kosten door bijvoorbeeld het bouwen van een tunnel onder het spoor. Goedkoper is - een paar ton aan procedures - om het verkeer door de woonwijk Westerkoog te laten rijden.
U als raadslid mevrouw Kwantes bent eindverantwoordelijk voor het beleid van de gemeente Zaanstad en heeft willens en wetens deze situatie op de rondweg van Westerkoog laten ontstaan.
Mocht u geïnterresseerd zijn in de onvolledige beantwoording van Wob verzoeken en niet nakomen afspraken van de hoorcommissie Zaanstad, dan kunnen wij u het complete dossier overhandigen.

Actieplan terugdringen geluidhinder Zaanstad

Geluidsbelasting Westerkoog Zaanstad 2011Zaanstad kent grote problemen  op milieugebied, met name van geluidoverlast. Volgens de Europese regelgeving dienen gemeenten iedere vijf jaar alle woningen waarop een geluidbelasting van meer den 55dB is gemeten in kaart te brengen. De laatste keer heeft Zaanstad dit gedaan in 2007. Daarom hebben bewoners van Westerkoog aan de bel getrokken om de geluidkaarten van 2012 openbaar te maken. Ondanks Wob verzoeken en voor de verkiezingen een oproep aan alle kandidaat gemeenteraadsleden heeft dit niets opgeleverd. Pas begin deze maand staat in het Zaanstad journaal een klein bericht over het nieuw actieplan geluid met de gegevens van 2012.
Alleen door op gemeentelijk website de zoektermen ‘Actieplan Geluid’ in te vullen, komt men bij de documenten en onderzoek dat de laatste jaren is gedaan. 

Toename wegverkeerslawaai
In vergelijk met de eerdere geluidkaarten is sprake van een forse toename van geluidbelaste woningen. De voornaamste doelstelling van Zaanstad is om het aantal milieubelaste woningen van nu 60.000 in 2020 terug te brengen tot 30.000. Hiervoor is een plan opgezet, waar de bewoners van Zaanstad tot 15 mei op kunnen reageren. In dit plan worden gebieden aangewezen waar tot 2018 maatregelen genomen zullen worden. Opvallend is dat de woonwijk Westerkoog niet wordt genoemd. Als gevolg van de openstelling van busbrug De Binding voor alle verkeer is er sprake van een forse geluidtoename tot wel 70dB, ofwel ruim boven de voorkeurswaarde van 55dB.

Misleiding bewoners en rechters
Meer en meer wordt duidelijk dat en hoe het College van B&W bewoners en rechtspraak op het verkeerde been heeft gezet door gegevens achter te houden en/of te manipuleren. Tijdens de verschillende procedures heeft de gemeente altijd volgehouden, dat er behalve een enkel onderzoek op een bepaalde dag en in de rustige uren er niet meer zou zijn onderzocht. Naar nu blijkt zijn er in de periode 2010-2012 verschillende metingen en onderzoek gedaan naar de verkeersstromen, geluid en snelheden in genoemde periode. De uitkomsten komen overeen met de onderzoeken door bewoners gedaan. Maar omdat het College een buro had ingehuurd om niet alleen onderzoek te doen, maar ook om de uitkomsten bij te stellen, ontstond een ander beeld dan nu uit de praktijk blijkt. Verkeersstromen en daarmee de geluidsoverlast blijken veel groter dan in eerste instantie is gepresenteerd naar de bewoners en als onderbouwing is gebruikt bij de Raad van State. De integriteit van het College staat hiermee onder druk. De vraag is daarom ook waarom nu pas de cijfers naar buiten komen, als men toch niets te verbergen had. Geluidsnivo's zijn met meer dan 3dB gestegen, wat een verdubbeling van de geluidsterkte betekent. Er is zolang aan de cijfers geschroefd, dat van een toename geen sprake zou zijn. Van sluipverkeer zou ook geen sprake meer zijn, althans onder de norm van 10% door van Westerkoog, Westerwatering, Zaandam Nieuw West (Inverdan, Murano, etc.) samen te voegen tot één verkeersgebied.
Alle openbaar gemaakte verkeersonderzoeken in de periode 2010-2012 naar aanleiding van Wob verzoeken kunt u in een zip file downloaden. Verkeersonderzoeken Westerkoog 2010-2012

Busbrug Zaandam 24/7 open

Busbrug is nu ook tijdens de spits open.
Verkeerschaos in de wijk Westerkoog waar bewoners hun wijk niet meer uit kunnen.
Gevaarlijke situaties voor fietsers.

Doet Westerkoog mee aan de verkiezingen?

Inmiddels is het alweer een jaar geleden (januari 2013) dat tijdens het Zaanstad Beraad werd gesproken over de veiligheid op de rondweg naar aanleiding van het onderzoek door Veilig Verkeer Nederland (VVN – oktober 2012). Ondanks toezeggingen van VVD verkeerswethouder Dennis Straat zijn slechts enkele kleine wijzigingen aangebracht. Zo hebben de borden bij de oversteekplaatsen en fluorescerende, groene rand gekregen. En sommige oversteekplaatsen zonder middengeleider hebben nu een eenzijdige verkeersheuvel; dit tegen het advies van VVN in. VVN adviseert voor de VOP’s verhoogde middengeleiders met 50km/u drempel en tweezijdige bebakening met (led) verlichting. De eenzijdige bebakening is zowel voor fietsers als voetgangers gevaarlijk en biedt geen bescherming.

Veiligheid en leefbaarheid woonomgeving
Het grootste knelpunt is de aanleg van gescheiden fietspaden. Hoewel de rondweg is versmald van 9 naar 7 meter en opgeschoven naar de buitenkant, is er aan de binnenkant nu een ruimte van meer dan 2 meter ontstaan, waar mogelijkheden voor een vrijliggend fietspad zijn. Zowel de busbrug als de naast gelegen wijk Westerwatering hebben vrijliggende fietspaden. Zelfs het Oosterveld kent na reconstructie tot aan het viaduct A8 een vrijliggend fietspad, maar houdt op zodra de woonwijk Westerkoog begint. Fietsers die de wijk vanuit welke richting ook de wijk vanaf een vrijliggend fietspad binnen rijden, komen op een onveilige rondweg waar de auto’s 50km/u of harder rijden.
Nu het verkiezingstijd is, staan de veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving prominent in bijna alle partijprogramma’s.
De VVD spant de kroon met als speerpunt het voorkomen en terugdringen van sluipverkeer in Westzaan en Nauerna, maar in Westerkoog wil zij de busbrug 24 uur per dag openstellen. Hoezo, kent Westerkoog geen sluipverkeer?

Pagina's