Drammers voor de spitssluiting van de busbrug in Zaanstad op de bushalte

Wildwest op de Wildeman in Westerkoog.
Hoogst gemeten snelheid 122 km/u door woonwijk!

Wie zijn wij?

U wilt toch ook dat uw kinderen veilig thuiskomen?24h Openstelling busbrug De Binding in Zaanstad veroorzaakt een stroom auto's van bijna 10.000 per dag én nacht door de woonwijken Westerkoog en Westerwatering. De website van Westerkogers, die kiezen voor een veilige en leefbare wijk.

Het Groot Zaans Onderzoek

Het groot Zaans Onderzoek

Doe mee en laat uw mening horen.
Tien vragen over de stad, uw buurt en straat.
Slechts 5 minuten van uw tijd voor een een veiliger leefomgeving.
Bekijk de vragenlijst

Busbrug 5 jaar open

Zaanstad Beraad Verkeersveiligheid rondweg Westerkoog

Zaanstad Beraad donderdag 17 januari 2013.  GroenLinks heeft naar aanleiding van de Raadsinformatiebrief Verkeersveiligheid en het rapport van Veilig Verkeer Nederland de rondweg van Westerkoog op de agenda gezet.  Een vergadering met een donker randje, omdat de raadsleden in de kwestie busbrug Zaanstad boter op hun hoofd hebben. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen  tuimelden de verschillende politieke partijen wegens electoraal belang over elkaar heen voor openstelling van de busbrug.  Jan de Vries van D66 hield zelfs campagne op de busbrug. De VVD onder leiding van wethouder Cees Loggen, plakte zelfs verkiezingsposters in de wijk met als slogan: 'VVD opent de busbrug'. De inmiddels naar de Tweede Kamer weggepromoveerde VVD wethouder  Barbara Visser, wilde zelfs niets van een spitssluiting weten. De praktijk in de Zaanse Raad blijkt altijd weerbarstiger dan de mooie plannen die men maakt. Het Zaans Verkeers en Vervoersplan (ZVVP) heeft duidelijke uitgangspunten als: 'Het verminderen of tegengaan van doorgaand verkeer in woonwijken.'  Voor Westerkoog wordt met de openstelling van de busbrug direct een uitzondering gemaakt, met de huidige gevaarlijke verkeerssituaties als gevolg. Om nog maar niet te spreken over de geluidsoverlast en zichtbare verslechtering van  de leefbaarheid in de wijk. Het ZVVP noemt ook vier alternatieven voor het verkeer over de busbrug, maar die zijn voor het armlastige Zaanstad onbetaalbaar. Opvallend is dat wethouder Straat als enige goede oplossing het tracé van de oude ontsluitingsweg de Westerkoogweg noemt.  Waarschijnlijk ziet hij de bui al hangen als straks extra afritten bij de A8 ter hoogte van de Guisweg worden gemaakt, ter ontlasting van het verkeersplein Zaandam en als verbetering van de bereikbaarheid van de westkant van het spoor. Zo'n grote verkeersstroom kan de smalle rondweg niet aan en zal er toch gedacht moeten worden aan het enige alternatief de Westerkoogweg.

Opvallend is dat GroenLinks de discussie over de veiligheid op de rondweg begint, omdat haar eigen wethouder Robert Linnekamp samen met zijn verkeersambtenaar Klaas Steernberg aan de wieg heeft gestaan van de herinrichting rondweg. Wijkbewoners herinneren zich de vergaderingen maar al te goed, toen het plan van een versmalde rondweg werd ontvouwd met fietsers als rijdende verkeersdrempels, zoals spottend werd gezegd. Beide heren wilden van geen kritiek weten en garandeerden dat de gemiddelde snelheid niet boven de 40 km/u zou komen. Inmiddels ligt de gemiddelde snelheid al boven de 50 km/u en moeten kwetsbare verkeersdeelnemers als voetgangers en fietsers het vege lijf redden.

Door de gevaarlijke herinrichting blijft de kwestie busbrug en rondweg Westerkoog iedere wijkvergadering terugkomen.  Het College heeft door haar starre houding  nooit een bevredigende oplossing geboden. Bewoners worden al jaren met een kluitje in het riet gestuurd, dat de rondweg gezien het lage ongevallencijfer niet gevaarlijk is en aan alle voorwaarden voldoet.

VVN - Rondweg Westerkoog gevaarlijk

Voor de tweede keer hebben verkeersdeskundigen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) na meldingen van bewoners de rondweg en busbrug onderzocht op de verkeersveiligheid. Uitgangspunt is het Convenant Duurzaam Veilig, dat door alle Nederlandse gemeenten is ondertekend. Het eerste rapport uit 2006 op verzoek van het Wijkoverleg was al zeer kritisch, maar het huidige rapport - na openstelling van de busbrug voor autoverkeer in 2010 -  is vernietigend.

Voetgangers
Geen enkele van de voetgangersoversteekplaatsen voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en worden getypeerd van gevaarlijk tot zeer gevaarlijk. Iedere oversteekplaats is weer anders ingericht. Vaak ontbreekt een verhoogde middengeleider, is de markering onjuist,  slechts aan een kant verhoogd, ontbreken snelheidsremmende maatregelen, enz. De gevaarlijkste oversteekplaats ligt bij het winkelcentrum. VVN noemt het: 'een oversteekplaats met springschans zonder verticale elementen ... vanwege het hoogteverschil en de misleidende markering kan het verkeer (vooral motorfietsen en bromfietsen) ernstig in gevaar komen. Zeker als de weersomstandigheden wat ongunstiger zijn.'
De oversteekplaats op de busbrug mist voor een groot gedeelte de markeringen. Op de rondweg zijn de oversteekplaatsen vaak zonder eilanden ingericht, wat volgens het Convenant wel dient te gebeuren.

Fietsers
VVN wijst erop dat  in een duurzaam veilige verkeersomgeving met een 50km regiem langzaam en snelverkeer van elkaar gescheiden dienen te worden. Gescheiden fietspaden zijn niet aanwezig. Slechts op bepaalde wegvakken zijn fietssuggestiestroken aangebracht, die alleen visueel werken, maar geven wettelijk geen bescherming aan fietsers. VVN zegt nadrukkelijk dat op 50km wegen minimaal fietsstroken (dus met doorgetrokken streep) van 1,5m breed moeten worden aangebracht, die ook doorlopen langs de kruisingen.

Veiligheid rondweg Westerkoog - 30km zone

Westerkoog was altijd een woonwijk zonder doorgaand verkeer. Het streven van het gemeentebestuur (Zie Zaans Verkeer en Vervoersplan ZVVP) is om doorgaand verkeer in woonkernen te weren. Na de openstelling van de busbrug in 2010 suggereert men dat er nauwelijks  - minder dan 500 auto's per etmaal -  doorgaand verkeer in Westerkoog plaatsvindt. Dit staat in schril contrast met de praktijk. 

U wilt toch ook dat uw kind veilig thuis komt? Sinds 2001 zijn bewoners van Westerkoog actief om de veiligheid op de rondweg voor met name het langzame verkeer als fietsers en voetgangers te verbeteren.

Vier ontwikkelingen in de woonkern Westerkoog met grote gevolgen de afgelopen tien jaar.

  1. In 2001 wordt de rondweg een voorrangsweg door uitritconstructies van de meer dan 25 erfontsluitingswegen. Toen heel Nederland in 2001 overging op de regel alle verkeer van rechts heeft voorrang, inclusief fietsers, besloot de gemeente zonder overleg met bewoners van de één op de andere dag voorrangsborden te plaatsen en haaientanden te schilderen. De heer Willemse, als uitvoerend gemeente ambtenaar, probeert de bewoners te overtuigen, dat er gevaarlijke situaties zouden ontstaan, als ook fietsers van rechts voorrang krijgen. Het gevolg is dat het verkeer op de brede rondweg zonder enige belemmering gas kan geven en de snelheid boven de 50 km/u ligt. Dit geeft veel gevaarlijke situaties voor met name schoolgaande kinderen die de rondweg oversteken, of op hun fiets er gebruik van maken. 
  2. In 2003  heeft een groot aantal partijen, waaronder het wijkoverleg, Anbo, 3VO, Prinsenstichting, WAGOR, Scholenoverleg Westerkoog, brandweer, Connexion, fietsersbond, verkeersdienst, politie Zaanstreek Waterland samen met de gemeente Zaanstad een nieuw plan voor de herinrichting van de rondweg gemaakt. Dit ontwerp, unaniem door alle partijen aangenomen, is in mei 2003 aan de wijk gepresenteerd. Helaas is dit ontwerp door diezelfde gemeente bij monde van wethouder Cees Loggen (VVD) enkele maanden later in oktober 2003 eenzijdig van tafel geveegd. Een van de speerpunten van dit plan was het inrichten van een 30 km zone. Gezien het ondertekenen van de gemeente van het Convenant Duurzaam Veilig is een 30 km zone een logisch gevolg voor een woonwijk met een gebiedsontsluitingsweg en erftoegangswegen. Wethouder van Verkeer Robert Linnekamp (GroenLinks) laat in een reactie weten, dat 30 km zones schijnoplossingen zijn.

Uitspraak Raad van State - Busbrug De Binding

Raadzaal Inverdan Zaanstad's-Gravenhage 15 februari 2012. De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de drie besluiten, die ten grondslag liggen aan de openstelling van busbrug De Binding. De procedures zijn gestart in 2007 en hebben in totaal vijf jaar geduurd. Ondertussen is de busbrug - behoudens in de spits - vanaf 1 juni 2010 voor personenauto's opengesteld.
De uitspraak van de Raad van State is duidelijk: de bezwaren van de stichting zijn afgewezen. Teleurstellend voor alle mensen, die zich met hart en ziel hebben ingezet voor een veilige en groene woonwijk. Niet omdat het hun eigen achtertuintje betreft, maar om zorgen voor hun woonwijk. De uitspraak van de Raad van State is niet te begrijpen, maar is onherroepelijk voor de burgers. Was de uitspraak anders uitgevallen, dan waren de procedures door de gemeenteraad opnieuw gestart, zoals na het verwerpen het bestemmingsplan De Binding in 2003.

Winter in Westerkoog - sneeuw en gladheid

Koog aan de Zaan, 4 februari 2012. Wanneer het haar van burgemeester Geke Faber in de war raakt en de dakpannen van het nieuwe gemeentehuis waaien, weten wij in Westerkoog hoe laat het is: de busbrug gaat onbeperkt open voor alle verkeer. Na de eerste sneeuwval in 2010 ging de brug open voor alle verkeer, zonder dat hij officieel open was.

Wat schetst ieders verbazing, dat de brug dit keer na sneeuwval tijdens de spits gesloten bleef. Duidelijk is, dat zowel het bestuur van Zaanstad als de bewoners van de woonwijk Westerkoog gespannen wachten op de uitspraak van de Raad van State.

Pagina's