Drammers voor de spitssluiting van de busbrug in Zaanstad op de bushalte

Wildwest op de Wildeman in Westerkoog.
Hoogst gemeten snelheid 122 km/u door woonwijk!

Wie zijn wij?

U wilt toch ook dat uw kinderen veilig thuiskomen?24h Openstelling busbrug De Binding in Zaanstad veroorzaakt een stroom auto's van bijna 10.000 per dag én nacht door de woonwijken Westerkoog en Westerwatering. De website van Westerkogers, die kiezen voor een veilige en leefbare wijk.

Het Groot Zaans Onderzoek

Het groot Zaans Onderzoek

Doe mee en laat uw mening horen.
Tien vragen over de stad, uw buurt en straat.
Slechts 5 minuten van uw tijd voor een een veiliger leefomgeving.
Bekijk de vragenlijst

Busbrug 5 jaar open

Finale Busbrug-College Zaanstad voor Raad van State

College Zaanstad 'Wederzijds aanspreekbaar op basis van vertrouwen"´s-Gravenhage 28 november 2011. Laatste zitting voor de Raad van State van de drie besluiten, die de gemeente Zaanstad heeft genomen voor het openstellen van Busbrug de Binding voor autoverkeer. De drie besluiten zijn:

  1. Vrijstelling art. 19.2 op het bestemmingsplan De Binding 
  2. Verkeersbesluit (spitstijden) De Binding 
  3. Besluit Hogere Geluidswaarden

De procedures zijn in 2007 gestart door het College en hebben in totaal vier jaar geduurd met meters dossiers van deskundigen (buro Lichtveld Buis & Partners, Goudappel Coffeng, Houthoff Buruma), waarin de negatieve gevolgen voor met name de woonwijk Westerkoog als verwaarloosbaar worden voorgesteld en alles binnen de wettelijke normen valt betreffende milieuoverlast.
In de onderbouwing noemt de gemeente als een van de belangrijkste motieven het verbeteren van de sociale cohesie tussen de woonwijken Westerwatering en Westerkoog.
Voortdurend heeft de gemeente Stichting Rondom de Binding als niet ontvankelijk verklaard voor de rechter, wat niet anders betekent dan dat de Stichting en haar sympathisanten geen recht van spreken hebben over de openstelling van busbrug De Binding.

Wijkuitvoeringsprogramma Westerkoog WUP 2011

Verkeersonveiligheid Brede School WesterkoogZaanstad steekt de komende jaren vier miljoen euro per jaar extra in wijkonderhoud met als doel de kwaliteit van de woonomgeving te versterken. Het motto is: 'schoon, heel en veilig'.
Voor Westerkoog zijn de volgende thema's vastgesteld:

  • de leefbaarheid van het binnengebied rondom De Vuister,
  • de voorzieningen voor ouderen en jongeren
  • de verkeerssituatie bij de scholen.

Tijdens een matig bezochte avond hebben bewoners hun onvrede geuit. Met name het grote pijnpunt in de wijk: de enorme verkeersoverlast van doorgaand verkeer op de rondweg, staat niet in het programma. Wijkbewoners hebben handtekeningen verzamelt voor deze avond, anderen stellen een petitie op om de gevaarlijke situaties op de rondweg van Westerkoog aan de gemeenteraad kenbaar te maken.
Bewoners die de verkeersveiligheid van de rondweg op de agenda wilden, werden in een blanco werkgroep ingedeeld. In deze werkgroep - zonder deskundigen van politie of gemeente - konden alle thema's worden genoemd, die niet in het WUP staan. Ondanks alle opmerkingen en interrupties van ongeruste wijkbewoners heeft het wijkmanagement geen enkele reactie gegeven.

Bezwaarschrift OZB indienen met voorbeeld

Woonlasten Zaanstad 2013 hoogste van Nederland

UPDATE voor 2013. Vorig jaar heeft gemeente Zaanstad systematisch alle bezwaarschriften van bewoners aan de rondweg in Westerkoog afgewezen. Wij raden u aan om dit jaar van een gespecialiseerd buro gebruik te maken. Zij werken meestal op basis van no cure no pay, of kostenneutraal. Inmiddels zijn er nieuwe geluidskaarten verschenen. Opvallend is dat met de laatste geluidskaarten uit 2007, de kaarten van 2012 nagenoeg geen verschil laten zien. Openstelling van busbrug De Binding met een toename van 400 naar nu bijna 6000 auto's per dag door de woonwijk heeft voor de gemeente nagenoeg geen invloed van het geluid op de woningen aan de rondweg. Inmiddels laten verkoopcijfers forse waardedalingen zien, soms tot wel 25% van de WOZ waarde.

UPDATE voor 2012. De busbrug is officieel open vanaf 1 juni 2010 en valt daarmee binnen de peildatum van 1 januari 2011. Lees ook twee nieuwe bijlagen uit het NRC van 3 maart en een kadasterkaart van de wijk te vinden op www.vindjeeigenhuis.nl 
U kunt ook het bezwaar gratis uit handen geven aan bijvoorbeeld minderozb.nl

Het loont zeker de moeite als bewoner van Westerkoog bezwaar te maken tegen de OZB. In het bijzonder voor de bewoners aan de rondweg De Wildeman en De Glazenmaker heeft dit een grote kans van slagen.
Want waarom moet Westerkoog - één van de meest welvarende woonwijken in Zaanstad- opdraaien voor de (over)lasten van het duurste (71 miljoen) gemeentehuis van Nederland (zie Binnenlands Bestuur) en het nieuwe centrum Inverdan? Zowel het bestemmingsplan Westerkoog als het bestemmingsplan busbrug de Binding zijn in 2009 met goedkeuring van de Raad en B&W gewijzigd, waardoor de wijk niet alleen bestemmingsverkeer kent, maar nu ook duizenden auto's doorgaand verkeer per dag en nacht.

U kunt binnen zes weken na dagtekening op de beschikking bezwaar indienen.
Vergeet niet dat de WOZ-waarde invloed heeft op de inkomstenbelasting door het eigen woningforfait en de waterschapslasten. 
Om het makkelijk te maken vindt u bijgevoegd een voorbeeldbrief om uw bezwaar in te dienen. U moet natuurlijk wel uw eigen gegevens indienen. Een waardevermindering van 20%, kan gezien de nieuwe omstandigheden, als redelijk worden gezien. Dit is inclusief de officiële landelijke daling van huizenprijzen van 5,3% in 2009.
Opvallend is dat Zaanstad dit jaar heeft gekozen voor een forse verhoging van de Afvalheffing en Rioolrechten. Met woonlasten inclusief heffingen staat Zaanstad op nr. 1 in Nederland. Zie (rapport COELO).

Bestuursrechter wijst bezwaren af

Haarlem 8 februari 2011. De bestuursrechter heeft het beroep van Stichting Rondom De Binding tegen de vrijstellingsprocedure voor beperkte openstelling van busbrug De Binding ongegrond verklaard.
Bestuursrechter ziet geen  sluipverkeerDe vrijstellingsprocedure is door het bestuur van Zaanstad gestart in november 2007. De zitting heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2010 De rechter erkent in haar vonnis, dat de openstelling een wezenlijke inbreuk op de bestaande planologische situatie behelst. Voor velen is de uitspraak een teleurstelling, maar hoe deze ook zou zijn geweest, of de gemeente, of de Stichting stapt naar de Raad van State.
De gemeente heeft afgelopen zomer een nieuw besluit - na vernietiging eerste besluit - Hogere Waarden genomen met een onderzoek van 1,5 uur auto's tellen op en rond de busbrug. Het beroep op dit besluit ligt inmiddels weer bij de Raad van State.
De weerstand in de wijk tegen een open busbrug neemt alleen maar toe, nu de gevolgen zichbaarder worden. Op de rondweg wordt het steeds gevaarlijker door het toenemende en steeds harder rijdende verkeer.

Snoeihard rapport burgerparticipatie Zaanstad

Zaandam 21 januari 2011. De gemeenteraad heeft het rapport 'Burgerparticipatie in Zaanstad' december 2010 besproken. De conclusies liegen er niet om. Zaanstad scoort op alle fronten laag. De kroon wordt gespannen door Westerkoog, waar de participatie een schamele 25% is (Het Zaans gemiddelde is al laag met 30%).
Met de wijkoverleggen en klankbordgroepen gaat het niet goed in Zaanstad.
De woonwijk Westerkoog ligt als een groene oase centraal in Zaanstad met veel jonge gezinnen. De wijk heeft voor Zaanse begrippen een hoog opleidings- en bestedingsnivo met veel eigenwoning bezit. De bovenwijkse plannen dreigen een einde te maken aan deze rustige en veilige situatie. Inmiddels is het groene hart opgeslokt door de Brede School. Staat er een forse uitbreiding van het winkelcentrum inclusief ondergrondse parkeerplaatsen op stapel. Komen er 80 seniorenwoningen. En zal ook het gezondheidscentrum worden uitgebreid. Allemaal bovenwijkse activititeiten als uitvloeisel van het Zaanse centrumplan Inverdan.

Pagina's