Drammers voor de spitssluiting van de busbrug in Zaanstad op de bushalte

Wildwest op de Wildeman in Westerkoog.
Hoogst gemeten snelheid 122 km/u door woonwijk!

Wie zijn wij?

U wilt toch ook dat uw kinderen veilig thuiskomen?24h Openstelling busbrug De Binding in Zaanstad veroorzaakt een stroom auto's van bijna 10.000 per dag én nacht door de woonwijken Westerkoog en Westerwatering. De website van Westerkogers, die kiezen voor een veilige en leefbare wijk.

Het Groot Zaans Onderzoek

Het groot Zaans Onderzoek

Doe mee en laat uw mening horen.
Tien vragen over de stad, uw buurt en straat.
Slechts 5 minuten van uw tijd voor een een veiliger leefomgeving.
Bekijk de vragenlijst

Busbrug 5 jaar open

Voorspoedig 2011 gewenst!

Koog aan de Zaan, 19 december 2010. Graag wensen wij alle bewoners van de Zaanse woonwijken Westerwatering en Westerkoog een voorspoedig en gezond 2011.

Op 14 januari 2011 doet de bestuursrechter in Haarlem uitspraak over het verkeersbesluit en de vrijstelling op het bestemmingsplan busbrug De Binding. De Raad van State heeft in juni het besluit Hogere Geluidswaarden van de gemeente vernietigd. Het College van B&W heeft niet willen wachten op rechterlijke uitspraken en gaat door, of legt uitspraken gewoon naast zich neer. 'Wederzijds aanspreekbaar op basis van vertrouwen', heet het collegeprogramma. Helaas is niemand aanspreekbaar van het bestuur en het vertrouwen is al meermaals geschonden. 

Bestuursrechters Haarlem: Wat is sluipverkeer?

Haarlem 25 oktober 2010. Na drie jaar komt het vrijstellingsbesluit busbrug De Binding eindelijk voor de drievoudige kamer van de rechtbank in Haarlem. Het voorlezen van de pleitnota´s neemt bijna anderhalf uur in beslag, waarna de zitting wordt geschorst.
De vragen van de drie rechters spitsen zich met name toe op de berekeningen, cq metingen en definitie van sluipverkeer. In de afgelopen drie jaar heeft het bestuur van Zaanstad, het College van B&W, verschillende berekeningen gemaakt en enkele metingen uitgevoerd. Opvallend is dat ondanks de forse toename tot bijna 8.000 voertuigen over de busbrug, maar een verwaarloosbaar percentage (1-2%) bestaat uit sluipverkeer. Zaanstad beschouwt de woonwijken Westerwatering en Westerkoog als één gebied. Met deze truc kent Westerkoog geen sluipverkeer, ondanks dat 60% van het verkeer over de busbrug als doorgaand ten opzichte van Westerkoog wordt aangegeven. De rechters hebben daarom veel vragen over de definitie van sluipverkeer, zoals door de gemeente gehanteerd.
De ambtenaren van de gemeente en externe adviseurs worden tijdens de zitting stevig aan de tand gevoeld. Bijgesloten de pleitnota´s van de Stichting en appellant A. Uitspraak 3 december of eerder.
UPDATE: uitspraak verlengd met zes weken naar 14 januari 2011.

TV Westerkoog busbrug De Binding open


Zaanstad september 2010 Update!. Sinds 1 juni 2010 staat busbrug De Binding tussen de woonwijken Westerwatering en Westerkoog open voor alle autoverkeer. De verkeerstoename is enorm. Van 400 auto´s per dag gaan er straks bijna 8.000 auto´s over de busbrug. De Raad van State heeft het besluit Hogere Geluidswaarden vernietigd, wegens onzorgvuldigheid van het bestuur.
De gemeente heeft inmiddels nieuw onderzoek gedaan naar de verkeersstromen, zoals altijd in de vakantie en slechts drie keer een uur tijdens de lunchpauze. Het resultaat was te voren al bekend: het sluipverkeer is te verwaarlozen, slechts 2-4%. De grote truc is het verkeer dat van een naar Westerwatering door Westerkoog rijdt - naar bijvoorbeeld de A8 - niet als sluipverkeer te definiëren.

Zaanstad staat boven de wet

Bestuur legt uitspraak Raad van State naast zich neer en laat de busbrug open
Koog aan de Zaan juli 2010. Onlangs was er een grote groep van de bijna 200 sympathisanten aanwezig om een toast uit te brengen op onze wijk; een Veilig en Leefbaar Westerkoog. Voor velen was het een moment om bij te praten en informatie te ontvangen over de nieuwe ontwikkelingen. Steenprint wordt in het asfalt geperst, ribbels zullen geluidsoverlast doen blijven bestaan
Velen vinden het jammer dat Stichting Rondom De Binding de Zwarte Piet krijgt toegespeeld. De uitspraak van de Raad van State laat weer eens duidelijk zien, dat de gemeente haar werk slecht doet, overleg met en inspraak van bewoners in de wind slaat Wij blijven op ons standpunt staan, dat Westerkoog een woonwijk is met verblijfsfunctie, waar geen doorgaand (lees sluipverkeer) verkeer past.
Wij pleiten ook voor een volwaardige ontsluiting van Westerwatering. Gezien het miljoenenverslindende project Inverdan, dat inmiddels bij de Actualisatie IX is beland, is het nu eindelijk tijd voor een volwaardige tweede ontsluiting bij onze buren. De verkeersambtenaar, die in 1989 al in de krant stond met een artikel over een tunnel bij de Van Goghweg, moet eindelijk eens haast met deze plannen maken, in plaats van nu al jaren achter zijn buro de openstelling van de busbrug te bewerkstelligen.
De procedure Hogere Geluidswaarden – die nu is gestrand bij de Raad van State - is cruciaal voor de andere procedures, zoals de Vrijstellingsprocedure op het bestemmingsplan de Binding en het verkeersbesluit van de beperkte openstelling. De gemeente zal de lopende besluiten moeten intrekken en starten met nieuwe procedures.

Raad van State verwerpt Hogere Waarden

's-Gravenhage, 23 juni 2010. De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de procedure Hogere Geluidswaarden op de vrijstellingsprocedure voor de openstelling van busbrug De Binding. De uitspraak is vernietigend op het besluit van de gemeente voor de openstelling. Met name de onzorgvuldige wijze waarmee de gemeente met sluipverkeer omgaat, hebben  de rechters als zwaarwegend argument gebruikt.
De hele uitspraak kunt u hier lezen: Raad van State
Wat nu? In principe moet de busbrug weer dicht. De gemeente heeft al aangegeven voor eigen rekening en risico (kosten € 1,1 miljoen) de busbrug open te stellen. Verder heeft zij voor de rechters betoogd, dat het besluit niet onomkeerbaar is en de camera's op 24 uurs bewaking kunnen worden ingesteld.
Waarschijnlijk gaat Zaanstad van noodverordeningen gebruik maken en verklaart Inverdan tot calamiteit. Of zoals in het verleden met de piramides zullen de camera's buiten werking worden gesteld en niet handhavend worden opgetreden.

Pagina's