Drammers voor de spitssluiting van de busbrug in Zaanstad op de bushalte

Wildwest op de Wildeman in Westerkoog.
Hoogst gemeten snelheid 122 km/u door woonwijk!

Wie zijn wij?

U wilt toch ook dat uw kinderen veilig thuiskomen?24h Openstelling busbrug De Binding in Zaanstad veroorzaakt een stroom auto's van bijna 10.000 per dag én nacht door de woonwijken Westerkoog en Westerwatering. De website van Westerkogers, die kiezen voor een veilige en leefbare wijk.

Het Groot Zaans Onderzoek

Het groot Zaans Onderzoek

Doe mee en laat uw mening horen.
Tien vragen over de stad, uw buurt en straat.
Slechts 5 minuten van uw tijd voor een een veiliger leefomgeving.
Bekijk de vragenlijst

Busbrug 5 jaar open

Uitspraak Voorlopige Voorziening

Koog aan de Zaan, 29 mei 2010. Deze week heeft de rechter een uitspraak gedaan voor de aanvraag van een voorlopige voorziening. De rechter heeft de gemeente op alle punten gelijk gegeven en daarmee de voorlopige voorziening afgewezen.

Openstelling busbrug kost € 1,1 miljoen

De werkzaamheden voor de openstelling van de busbrug zijn in volle gang. Officieel zou de busbrug 1 juni open gaan, maar veel automobilisten maken nu al gebruik van de gelegenheid, omdat er toch niet wordt bekeurd.

Zowel door de gemeente, als door de media wordt de suggestie gewekt, dat alle procedures al doorlopen zijn. Niets is minder waar: in geen enkele procedure is een uitspraak door de rechter gedaan. De procedure Hogere Geluidswaarden (zitting Raad van State 22 maart, nog geen uitspraak) loopt nog. De procedure vrijstelling op het bestemmingsplan De Binding (bestuursrechter, nog geen zitting bekend). De procedure bestemmingsplan Westerkoog (zitting Raad van State 19 mei). Op dit moment ligt verlengd tot 20 mei ter inzage het verkeersbesluit, waarop een zienswijze kan worden ingediend. De gemeente had vergeten de onderbouwing op de Bannehof ter inzage te leggen. Voor het vrijstellingsbesluit en het verkeersbesluit zijn twee voorlopige voorzieningen aangevraagd, die 11 mei op de zitting bij de bestuursrechter in Haarlem staan gepland.
De gemeente heeft in haar verweer laten weten voor eigen risico en rekening de voorbereidende werkzaamheden te starten. Mochten de uitspraken ongunstig uitvallen, dan kan de gemeente de camera´s op de busbrug inregelen op 24 uur controle. De openstelling voor alle verkeer is daarmee opgeheven.

In de praktijk zal een gedoog situatie ontstaan, waarbij alle verkeer onbeperkt gebruik kan maken van De Binding.

Busbrug 1 juni 2010 open?

Bestuur Rondom De Binding op het Lange Voorhout in Den Haag voor de Raad van StateDen Haag - maandag 22 maart heeft de eerste zitting plaatsgevonden bij de Raad van State voor de Hogere Geluidswaarden aan de busbrug. Naast deze procedure loopt de eigenlijke vrijstellingsprocedure op het bestemmingsplan de busbrug bij de bestuursrechter in Haarlem. Hiervoor is nog geen zittingsdatum bekend. En verder het nieuwe bestemmingsplan Westerkoog bij de Raad van State in Den Haag, waar ook nog geen zittingsdatum van bekend is.
De gemeente heeft nog geen verkeersmaatregel genomen voor de openstelling van de brug.
De datum 1 juni wordt daarom zeer krap. 
Uitspraak binnen zes weken.
Onderstaand de pleitnota, zoals voorgedragen tijdens de zitting.

Pleitnota
Zitting Raad van State, maandag 22 maart 2010, Lange Voorhout 3, Den Haag

Open brief aan burgemeester Geke Faber

Niet ontvankelijk verklaren Stichting Rondom De BindingGeke Faber burgemeester Zaanstad

Geachte mevrouw Faber,
Met deze open brief richten wij – bestuur van Stichting Rondom De Binding – rechtstreeks tot u als burgemeester van Zaanstad. Met uw wethouders en ambtenaren hebben wij als Stichting in de afgelopen jaren uitgebreid contact gehad.
Wij vragen ons af in hoeverre u op de hoogte bent van de verschillende procedures, die moeten leiden tot het openstellen van busbrug De Binding voor alle verkeer tussen de woonwijken Westerwatering en Westerkoog. Wij zullen u niet lastig vallen met alle details, maar het bestuur van Zaanstad is van mening dat een dergelijke openstelling niet zal leiden tot een aantasting van de veiligheid en leefbaarheid van het woonklimaat in de wijken Westerwatering of Westerkoog. Wij zien deze openstelling – door met name de ontwikkeling van het nieuwe stadscentrum Inverdan - als een rechtstreekse bedreiging van het woon- en leefklimaat in de betreffende woonwijken met veel jonge gezinnen en scholen.
U zegt (onderbouwd door rapporten van extern onderzoekbureau Lichtveld Buis & Partners), dat het slechts een toename van enkele honderden auto’s betreft. Wij zien een toename van duizenden auto’s door de woonwijk. Wij zien ook de noodzaak van deze maatregel niet, omdat zoals u zelf schrijft in het Zaans Verkeers en Vervoersplan, er in totaal vier alternatieven zijn.

Busbrug dit jaar niet open

Miljoenen woningen stillerEn de kans wordt steeds groter dat de busbrug helemaal niet opengaat. In de planning zouden de werkzaamheden na de zomervakantie beginnen, zodat de brug eind dit jaar open zou gaan.

Zembla - burgers tegen de overheidVandaag staat in de Telegraaf, dat de minister van Milieu geluidsplafonds wil vaststellen. Dit betekent dat de maximale norm op snelwegen 65dB is en dit ook voor woonwijken gaat gelden.
In Westerkoog is de geluidbelasting al 63dB (inclusief de wettelijke aftrek van 5dB). Voor het bestuur van Zaanstad wordt het steeds moeilijker om een geloofwaardig verhaal voor de rechter te houden om een doorgaande route (sluiproute) door een woonwijk te creëren.
In de procedures die nu lopen, neemt de gemeente zelfs geen maatregelen aan de rondweg om de geluidbelasting op de woningen te verminderen. De wet schrijft wel maatregelen voor, maar verplicht niet, is het antwoord van de gemeente. Gedeputeerde Staten gaat ervan uit, dat de gemeente wél maatregelen treft (zoals het hoort). En schrijft dit zelfs in haar verweer aan de Raad van State, waar het bestemmingplan nu ligt.
De verschillende procedures rammelen aan alle kanten.
Opvallend is de aandacht van B&W de laatste tijd voor Westerkoog. Onlangs gingen wethouders met bewoners op de fiets om de meer dan 20 knelpunten op de rondweg te evalueren. B&W houden niet langer vast aan het oordeel, dat de rondweg veilig is. Nu is het wachten op de maatregelen om de rondweg veiliger te maken, maar gezien de financiële situatie van Zaanstad geen makkelijke opgave.

Hieronder het bericht uit de Telegraaf van vrijdag 30 oktober 2009: 
 

Pagina's