Drammers voor de spitssluiting van de busbrug in Zaanstad op de bushalte

Wildwest op de Wildeman in Westerkoog.
Hoogst gemeten snelheid 122 km/u door woonwijk!

Wie zijn wij?

U wilt toch ook dat uw kinderen veilig thuiskomen?24h Openstelling busbrug De Binding in Zaanstad veroorzaakt een stroom auto's van bijna 10.000 per dag én nacht door de woonwijken Westerkoog en Westerwatering. De website van Westerkogers, die kiezen voor een veilige en leefbare wijk.

Het Groot Zaans Onderzoek

Het groot Zaans Onderzoek

Doe mee en laat uw mening horen.
Tien vragen over de stad, uw buurt en straat.
Slechts 5 minuten van uw tijd voor een een veiliger leefomgeving.
Bekijk de vragenlijst

Busbrug 5 jaar open

Tunnel naar Westerkoog

Tunnel naar WesterkoogIn 2006 heeft de gemeente Zaanstad een verzoek voor subsidie voor de ondertunneling van de overgang Guisweg-Provinciale weg bij het Rijk ingediend. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft deze aanvraag goedgekeurd en een subsidie toegekend van 36 miljoen voor dit project.

In het onderzoeksrapport met de naam “Zaanstad Verbonden”, wordt het motto gebruikt: “Scheiden waar nodig, verbinden waar mogelijk”. De bereikbaarheid van het centrum van Zaanstad is onvoldoende. Om met name de bereikbaarheid van het nieuwe stadscentrum Inverdan te verbeteren, moeten een aantal knelpunten worden opgelost. Tussen de Albert Heijnweg en de Provinciale weg is er over een afstand van 8 kilometer slechts 1 kruising. Met de subsidie van het Rijk is de gemeente nu in staat deze bottleneck op te heffen.

Na twee jaar laat wethouder Keijzer weten, dat er onderzoek wordt gedaan naar de juiste locatie voor de tunnel. Ter hoogte van de huidige overweg is geen ruimte. De tunnel zal ergens tussen station Koog-Zaandijk en station Koog-Bloemwijk worden gepland, aldus Keijzer.

De vraag: waarom hier? Een alternatief, dat al jaren door politici wordt genoemd; is de kruising met de Van Goghweg ter hoogte van de Houtveldweg. Het was ook de belofte naar de woonwijken Westerkoog en Westerwatering, dat gekozen zal worden voor een volwaardige ontsluiting van Westerwatering. Deze optie werd wegens geldgebrek niet uitvoerbaar geacht. Nu het geld er wel is, kiest de gemeente toch voor ondertunneling ter hoogte van de Guisweg. Het lijkt een halve oplossing omdat het woongebied Westerkoog niet wordt ontzien en Westerwatering nog altijd geen volwaardige tweede ontsluiting krijgt.

In de wandelgangen van de Bannehof heet het, dat met de tunnel onder het spoor, de openstelling van busbrug De Binding en de Zuidelijke Randweg, de nieuwe Noord-Zuid verbinding in Zaanstad een feit is. De Westkant van het spoor met Inverdan en Westerwatering hebben daarmee een directe verbinding naar de A8 en het Noorden van Zaanstad. De spitssluiting van busbrug De Binding zal worden geregeld met cameratoezicht. Fysieke afsluitingen als de pyramides verdwijnen. Een sluiproute van Noord naar Zuid in Zaanstad door Westerkoog is daarmee een feit.

Hard voor Westerkoog

Hard voor WesterkoogDe verschillende plannen en procedures binnen de wijk maken het voor de gewone wijkbewoners moeilijk een goed beeld te krijgen, wat er de komende jaren te wachten staat. Sinds november vorig jaar lopen er twee procedures voor openstelling van busbrug De Binding. Nu drie rapporten verder zal de vrijstellingsprocedure opnieuw ter visie worden gelegd.
Ondertussen is ook het ontwerpbestemmingsplan aan de Raad gepresenteerd. Stichting Rondom De Binding heeft tijdens het Zaans Beraad haar standpunt uiteengezet.
Daarnaast is het Zaans Verkeers en Vervoersplan ter visie gelegd.
En tenslotte loopt de vrijstellingsprocedure voor de Brede School in het centrum van de wijk.
Binnenkort houdt de gemeente een informatieavond voor de bewoners. U mag aan wijkwethouder Luiten of busbrugwethouder Keijzer uw visie geven. Een beetje laat, omdat alles al staat gepland. Met hun hart voor Westerkoog breken zij eerst het wijkcentrum de Vuister met de bibliotheek af. De sporthal staat ook op de lijst. En de toekomst van het gezondheidscentrum is onduidelijk. Net zoals het hele middengebied van Westerkoog – behoudens de Brede School - zijn er geen duidelijke plannen. Tenminste niet openbaar, maar duidelijk is wel, dat het volgebouwd zal worden. De vraag is alleen waarmee. Woningbouw is niet mogelijk gezien de geluidsnormen, maar met de nieuwe bestemming ‘Maatschappelijk’, kan men vele kanten op. Het woonservice project biedt vele mogelijkheden voor de bouw van zorgcentra.

Zaans Verkeers- en Vervoersplan (ZVVP)

ZVVP Westerkoog figuur 17Het College van B&W heeft het Zaans Verkeers- en Vervoersplan (ZVVP) gepresenteerd. Verkeerswethouder Robert Linnekamp laat er geen twijfel over bestaan: "Willen we de kwaliteit van de stad verbeteren, dan moeten we het autogebruik afremmen. Opstoppingen, luchtvervuiling en geluidsoverlast tasten de kwaliteit van de stad aan."
Het bestuur zoekt naar duurzame oplossingen, zoals het stimuleren van alternatief vervoer, door woon- en werkververkeer per fiets of openbaar vervoer af te leggen. En het versterken van de sociale samenhang door het verbeteren van het woon- en leefmilieu. Doorgaand verkeer in woongebieden moet worden geweerd.
Allemaal mooie woorden maar wat betekent dit in de praktijk voor Westerkoog?
Steeds duidelijker wordt dat het nieuwe stadscentrum Inverdan een grote aanslag pleegt op het milieu in de rest van Zaanstad. Het ontwerpen van een nieuw stadscentrum met duizenden nieuwe woningen, kantoren, winkels, bioscopen, horeca, etc laat zonder maatregelen het wegennet dichtslibben. Geplaagd door de wetgeving op fijnstof en geluidsoverlast heeft het bestuur gekozen voor een autoluw centrum. Het gevolg is dat zonder ingrijpende infrastructurele werken de overlast wordt verschoven naar de wijken aan de rand van het centrum. Alleen al het feit dat Inverdan enkel een langszaamverkeer verbinding ‘De Buiging'over het spoor kent, toont het tekort aan inzicht van het bestuur. De consequenties van dit wanbeleid worden steeds meer zichtbaar.

De provinciale weg zal straks worden versmald van 4 naar 2 rijbanen en alleen voor bestemmingsverkeer zijn. Hiermee wordt één van de belangrijkste Noord-Zuidverbindingen uit het Zaanse wegennet gehaald.

De plannen voor Westerkoog staan beschreven op pagina 61 van het rapport, met de volgende tekst:

Zaansche Lente

Voorjaar in WesterkoogEindelijk voorjaar. Iedereen is bezig zijn tuin in orde te maken, om straks weer te kunnen genieten van de warme lentedagen.
Westerkoog leeft. Een wijk met grote sociale betrokkenheid, waar bewoners actief deelnemen aan het verenigingsleven. Zelfs de wijkwethouder reageerde verbaasd op de massale opkomst tijdens het wijkoverleg in maart. Zonder dat het wijkoverleg op de hoogte was, lag er een nieuw bestemmingsplan op tafel. Helaas kon dit niet meer als extra agendapunt worden opgenomen. Inmiddels hebben bijna 200 wijkbewoners zich aangemeld als donateur, of een machtiging gegeven aan de stichting. En het werkt! Twee dagen later liet wijkwethouder Luiten in Westerwatering al een ander geluid horen: "Zaanstad kan niet kiezen, maar in mijn ogen is de beste oplossing een ontsluiting van Westerwatering met een tunnel ter hoogte van de Van Goghweg."

Het verzet in Westerkoog tegen afbraak van de wijk wordt niet langer afgedaan als protest van een handjevol oproerkraaiers. Eindelijk is men bereid serieus te luisteren. Ondertussen is een uitgebreide zienswijze op het bestemmingsplan ingediend.

Bijgesloten een artikel uit het NHD van 28 september 1995.

Rondweg levensgevaarlijk

Ongeval WildemanVanochtend was het weer raak op de rondweg. Een busje van Connexxion slipte in de bocht op de Wildeman, reed een lantaarnpaal omver, scheerde rakelings langs een boom voor het tot stilstand kwam. De weg was glad, maar volgens de chauffeur reed hij in zijn twee en niet hard. De politie kan het weten, want die reed achter het busje. Gelukkig niemand gewond. Andere auto's passeerden op de gladde rondweg met de gebruikelijke hoge snelheid tussen de 50 - 60 km per uur met nog een paar kleine slippartijen zonder materiele schade tot gevolg.

Opnieuw wordt duidelijk dat de versmalde rondweg - zonder vrijliggende fietspaden - levensgevaarlijk is voor fietsers. Op de foto is duidelijk te zien, waar ooit het vrijliggende fietspad gepland was. Na de reconstructie is de rondweg 2 meter smaller geworden en een meter naar de buitenkant opgeschoven. De bomen, die nu twee meter van de weg staan, stonden vroeger pal aan de weg. Op deze vrije ruimte zou het fietspad komen. Maar van het fietspad is nooit iets terecht gekomen. De 30 km-zone met snelheidsremmende inrichtingen is nooit gerealiseerd. Geluidswerend asfalt is ook achterwege gelaten. Kortom van de gemaakte afspraken in 2003 is de gemeente niets nagekomen.

Pagina's